Zdrowie

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszyst­kich zabie­ga­nych przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka wska­zó­wek jak poczuć się lek­ko w świę­ta i nie prze­sa­dzić z nad­mier­ną ilo­ścią kalo­rii w trak­cie świą­tecz­ne­go ucztowania.

  1. Zadbaj o skó­rę – złusz­cza­nie naskór­ka i suche szczot­ko­wa­nie cia­ła to fan­ta­stycz­ny spo­sób na zwięk­sze­nie krą­że­nia oraz popra­wę wyglą­du skó­ry. Naj­le­piej użyć maski deli­kat­nie złusz­cza­ją­cej lub żelu do mycia twa­rzy, co dwa dni w pierw­szym tygo­dniu detok­su. Następ­nie nale­ży powró­cić do sto­so­wa­nia tego zabie­gu raz w tygo­dniu, aby nie uszko­dzić deli­kat­nej skó­ry twa­rzy. Codzien­nie możesz wyko­ny­wać suche szczot­ko­wa­nie cia­ła. Zain­we­stuj w odpo­wied­nie akce­so­ria i odświe­żaj skó­rę codzien­nie, w kie­run­ku ser­ca, naj­le­piej z noga­mi unie­sio­ny­mi do góry.
  1. Oczysz­cza­nie – więk­szość z nas naj­wię­cej pokar­mów boga­tych w tłuszcz spo­ży­wa zazwy­czaj w okre­sie świą­tecz­nym, dla­te­go musi­cie przy­go­to­wać orga­nizm na ten swe­go rodza­ju „szok”. Po pierw­sze roz­po­czy­naj­cie dzień od szklan­ki cie­płej prze­go­to­wa­nej wody lub od szklan­ki zim­nej butel­ko­wa­nej wody, z dodat­kiem soku z cytry­ny. Jest to dosko­na­ły spo­sób na odtru­wa­nie orga­ni­zmu, któ­ry z pew­no­ścią ci za to podzię­ku­je. Pod­czas detok­su uni­kaj alko­ho­lu oraz kofe­iny. Jeśli nie czu­jesz się na siłach, aby porzu­cić kofe­inę, zamień kawę oraz zwy­kłą, czar­ną her­ba­tę na zie­lo­ną her­ba­tę, któ­ra jest boga­ta w anty­ok­sy­dan­ty. Mimo wszyst­ko, zawie­ra ona kofe­inę dla­te­go ogra­nicz­cie się do mak­sy­mal­nie dwóch fili­ża­nek dzien­nie. Zre­zy­gnuj­cie ze sło­dze­nia oraz pale­nia tytoniu.
  1. Die­ta – daj swo­je­mu orga­ni­zmo­wi odpo­cząć od cięż­kiej, prze­two­rzo­nej żyw­no­ści z dużą ilo­ścią mię­sa i psze­ni­cy. Ogra­nicz­cie nabiał do mini­mum (jogur­ty pro­bio­tycz­ne może­cie spo­ży­wać bez wyrzu­tów sumie­nia). Kok­taj­le i domo­we zupy warzyw­ne to dosko­na­ły posi­łek na detoks. Pamię­taj­cie o dużej ilo­ści warzyw do głów­ne­go posił­ku. Zie­lo­ne warzy­wa są ide­al­ną opcją, ponie­waż są nisko­ka­lo­rycz­ne oraz boga­te w błon­nik, wita­mi­ny i minerały.
  1. Aro­ma­te­ra­pia – spró­buj­cie dodać olej­ki aro­ma­te­ra­peu­tycz­ne do kąpie­li. Paczu­la, cytry­na, jało­wiec, grejp­frut lub gera­nium to ide­al­ne olej­ki na detoks. Wystar­czy dodać 6–8 kro­pli pro­sto do wody. Pamię­taj­cie o spraw­dze­niu wraż­li­wo­ści na dany ole­jek – mogą uczulać!
  1. Aktyw­ność fizycz­na – wie­lu z nas narze­ka, że nie ma na nią cza­su. Tym­cza­sem jest ona nie­zbęd­na do peł­ne­go detok­su. Jak­kol­wiek codzien­ne ćwi­cze­nia są bar­dzo cen­nym dodat­kiem do każ­de­go detoks, nie musi­cie się mar­twić – to nie musi być wyci­ska­nie siód­mych potów do ostat­nie­go tchu. Joga jest fan­ta­stycz­nym roz­wią­za­niem zarów­no dla cia­ła i umy­słu. Ener­gicz­ny spa­cer na pół godzi­ny jest rów­nie dobrym pomysłem.

Pamię­taj­cie, że przy­by­wa­nie na świą­tecz­ne uczto­wa­nie z pustym żołąd­kiem nie koń­czy się dobrze. Przed wyj­ściem zjedz­cie małą kanap­kę lub owoc. Jeśli nie macie takiej moż­li­wo­ści, szklan­ka wody przed jedze­niem powin­na pomóc. Kie­dy zapeł­nia­cie talerz, pamię­taj­cie, że dwie trze­cie pro­duk­tów powin­ny pocho­dzić z peł­nych zia­ren, owo­ców i warzyw, pozo­sta­ła część może zawie­rać sosy, mię­so oraz żyw­ność o dużej zawar­to­ści tłuszczu.

Smacz­ne­go! 🙂

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…
Więcej
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej