JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść czereśnie?

czereśnie, dlaczego warto jeść czereśnie?

Dla­cze­go war­to jeść cze­re­śnie?

Dlaczego warto jeść czereśnie?

 • Są bar­dzo dobrym źró­dłem pota­su – 100 gra­mów cze­re­śni zawie­ra 275 mg pota­su, któ­ry redu­ku­je nad­miar soli i dobro­czyn­nie wpły­wa na ser­ce, ner­ki i sta­wy,
 • nisko­ka­lo­rycz­ne i mają niski indeks gli­ke­micz­ny,
 • Zawie­ra­ją dużo jodu (330mg w 100 gra­mach pro­duk­tu), któ­ry regu­lu­je pra­cę hor­mo­nów tar­czy­cy,
 • Są dosko­na­łym źró­dłem bio­fla­wo­no­idów (chro­nią przed sta­rze­niem się skó­ry!), któ­rych zada­niem jest wal­ka z wol­ny­mi rod­ni­ka­mi,
 • Zawie­ra­ją dużo wita­mi­ny B5 (poma­ga w lecze­niu artre­ty­zmu),
 • Korzyst­nie wpły­wa­ją na układ krą­że­nia, wzmac­nia­ją ścia­ny naczyń krwio­no­śnych,
 • Zawie­ra­ją wapń, żela­zo i magnez,
 • Są dobrym źró­dłem wita­mi­ny C (wzmac­nia naszą odpor­ność),
 • Obni­ża­ją stę­że­nie kwa­su moczo­we­go,
 • zasa­do­twór­cze,
 • Dzia­ła­ją oczysz­cza­ją­co na jeli­ta,
 • Zawie­ra­ją dużą ilość błon­ni­ka pokar­mo­we­go (są bar­dzo sycą­ce!),
 • Zawie­ra­ją mela­to­ni­nę (jej nie­do­bór skut­ku­je bez­sen­no­ścią) oraz tryp­to­fan (w orga­ni­zmie prze­kształ­ca­ny w hor­mon szczę­ścia – sero­to­ni­nę).

 

Kto powinien ograniczyć spożywanie czereśni?

Cze­re­śni nie nale­ży jeść na czczo lub przed posił­kiem (a tak­że przed snem!). Owo­ców tych nie wol­no popi­jać mle­kiem ani wodą, ponie­waż takie połą­cze­nie może skut­ko­wać bie­gun­ką. Oso­by cho­ru­ją­ce na wrzo­dy żołąd­ka powin­ny ogra­ni­czać spo­ży­wa­nie cze­re­śni. Rów­nież w przy­pad­ku cią­ży oraz w cza­sie kar­mie­nia nale­ży zacho­wać ostroż­ność i w razie potrze­by wykre­ślić te owo­ce z jadło­spi­su (szcze­gól­nie, jeśli dzie­ci cier­pią na kol­ki nie­mow­lę­ce lub bóle brzu­cha inne­go pocho­dze­nia).

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
Więcej
Jedzenie

Sałatka z jarmużem i canihua

Ta sałat­ka to spo­sób na szyb­ką, zdro­wą i smacz­ną prze­ką­skę. Możesz ją zjeść na lunch lub na kola­cje, zarów­no na cie­pło jak i na zim­no. Jed­nym ze skład­ni­ków to cani­hua – ziar­no, któ­re jest nie­da­le­kim…
Więcej
Zdrowie

Co to jest canihua?

Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W Pol­sce ziar­na cani­hua może­cie zna­leźć jedy­nie w skle­pach eko­lo­gicz­nych, ale…
Więcej