Styl życia

Jak cię widzą, tak cię piszą!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia:  aceshowbiz.com

Best_Friends_1_lg

Dla­cze­go pro­fe­sjo­nal­ny wize­ru­nek ma zna­cze­nie?

Może ci się wyda­wać, że jeśli twój biz­nes ogra­ni­cza się do stro­ny lub fan page’a z tysią­ca­mi laj­ków, nie musisz przej­mo­wać się tym, jakie robisz wra­że­nie. Spo­tka­nie onli­ne jest już jed­nak tym samym, co spo­tka­nie w „realu”. I od tego jak zapre­zen­tu­jesz się swo­im klien­tom, zale­ży twój suk­ces.

Byle nie sel­fie

Pro­wa­dze­nie biz­ne­su w sie­ci ozna­cza zacho­wa­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu w naj­mniej­szych szcze­gó­łach. Pierw­szym kro­kiem powin­no być zatem usta­wie­nie odpo­wied­nich zdjęć – zaczy­na­jąc od pro­fi­lo­we­go, koń­cząc na tych uży­wa­nych do ilu­stro­wa­nia postów.  Musisz pamię­tać, że repre­zen­tu­jesz mar­kę. Zain­we­sto­wa­łaś swój czas i pie­nią­dze, zatem zasta­nów się, co ma mówić świa­tu. Pod­nieś sobie poprzecz­kę i zamiast robić kolej­ne sel­fie, pogłów­kuj. Masz wie­le moż­li­wo­ści. Ory­gi­nal­na for­ma prze­ka­zu oczy­wi­ście jest na wagę zło­ta, ale cza­sem wystar­czy chwi­la, by wpaść na to COŚ. Poproś o pomoc kre­atyw­ne­go zna­jo­me­go, poszu­kaj też w sie­ci foto­gra­fa i gra­fi­ka. Istot­na jest też aktu­ali­za­cja – zapla­nuj czę­sto­tli­wość publi­ka­cji, w tym celu możesz podej­rzeć, jak robią to inni. Pro­fe­sjo­nal­ne wpi­sy, zdję­cia i logo to już zapo­wiedź faj­nej przy­szło­ści.

Kró­lo­wa mar­ke­tin­gu

Nie myśl, że two­ja pra­ca koń­czy się na zdję­ciach. Wszyst­ko, co robisz skła­da się na biz­ne­so­wy suk­ces: stro­na, fir­mo­wy papier, pod­pis w kore­spon­den­cji etc. Każ­dy ele­ment musi zawie­rać logo i for­mu­larz kon­tak­to­wy. Musisz prze­cież być dostęp­na, praw­da? Jeśli nie podasz adre­su e‑mailowego i tele­fo­nu, wie­le stra­cisz.

my_best_friend_s_girl19

#Dress_For_Success

Nie poka­zuj się klien­tom w roz­cią­gnię­tym dre­sie. Roz­mo­wy onli­ne wyma­ga­ją od cie­bie pro­fe­sjo­na­li­zmu, rów­nież wyra­żo­nym w ubio­rze. Przed tobą skype’owe nego­cja­cje? Przy­go­tuj się do nich, jak gdy­by mia­ły odbyć się w dro­giej restau­ra­cji. Kucyk się nie spraw­dzi, ale koczek balet­ni­cy już tak! Deli­kat­ny maki­jaż i ele­ganc­ka koszu­la tak­że. Poka­żesz, że jesteś poważ­ną oso­bą, któ­ra wie, cze­go chce i to dosta­nie.

Biu­ro Domo­we

Miej­sce two­jej pra­cy jest rów­nie waż­ne, co two­ja pre­zen­cja i wygląd stro­ny. Nie poczu­jesz, że rzą­dzisz, sie­dząc w roz­gar­dia­szu. Jeśli nie potra­fisz zapa­no­wać nad biur­kiem i tym, co dzie­je się wokół nie­go, zatrud­nij kogoś, kto to zro­bi, albo po pro­stu zaj­rzyj na Tum­bl­ra. Hash­tag #Home­Of­fi­ce i goto­we!

Wszyst­kie aspek­ty two­je­go biz­ne­su powin­ny być zba­lan­so­wa­ne, jeśli zale­ży ci na jego roz­wo­ju. Potrak­tuj sie­bie poważ­nie, a zoba­czysz efek­ty i wię­cej zer na kon­cie!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.
Więcej
Styl życia

Sprawdź, jak wiele możesz zrobić w ciągu 24 godzin

Cza­sem aż trud­no nam uwie­rzyć, że jed­na doba trwa 24 godzi­ny, a prze­cież czę­sto zda­rza się, że nie wie­my, kie­dy czas prze­cie­ka nam mię­dzy pal­ca­mi i jak wie­le rze­czy moż­na w cią­gu jed­ne­go dnia zro­bić!…
Więcej
Inna

Poszukujemy kreatywnych ludzi na stanowisko dziennikarza!

Redak­cja Vers-24 zapra­sza do współ­pra­cy! Poszu­ku­je­my mło­dych kre­atyw­nych ludzi do nasze­go zespo­łu!
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *