Jak cię widzą, tak cię piszą!

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia:  aceshowbiz.com Dla­cze­go pro­fe­sjo­nal­ny wize­ru­nek ma zna­cze­nie? Może ci się wyda­wać, że jeśli twój biz­nes ogra­ni­cza się do stro­ny lub fan page’a…

Poszukujemy kreatywnych ludzi na stanowisko dziennikarza!

Redak­cja Vers-24 zapra­sza do współ­pra­cy! Poszu­ku­je­my mło­dych kre­atyw­nych ludzi do nasze­go zespo­łu!