ModaNewsroom

Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Intimissimi prezentuje BRA TWIST – nową kampanię, w której Sarah Jessica Parker zmienia się z aktorki w choreografkę, w towarzystwie nowych, niesamowitych osobowości, kóre wciąż czekają na odkrycie. Intimissimi po raz kolejny podbija świat damskiej bielizny, koncentrując się na potrzebach prawdziwych kobiet. W tym działaniu markę wsparła niekwestionowana ikona nowoczesnej i dynamicznej kobiecości – Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker

A teraz… zatańcz­my! Tym razem ame­ry­kań­ska aktor­ka zamie­nia się w cho­re­ograf­kę kam­pa­nii Intimissimi’s Bra Twist – nowe­go tań­ca, skie­ro­wa­ne­go wyłącz­nie dla kobiet. Jest to har­mo­nij­ny rytu­ał i sekwen­cja czte­rech gestów, któ­re towa­rzy­szą każ­dej kobie­cie, gdy wkła­da swój ulu­bio­ny biu­sto­nosz. To praw­dzi­wy porad­nik, jak zna­leźć ten ide­al­ny model, dopa­so­wać do nie­go ramiącz­ka, zapię­cie na ple­cach oraz jak pra­wi­dło­wo uło­żyć biust w misecz­kach. Dzię­ki tym ele­men­tom mamy na koniec per­fek­cyj­ne dopa­so­wa­nie. Bez wzglę­du na to, jak kobie­ta zakła­da biu­sto­nosz, Inti­mis­si­mi zawsze będzie dla niej, by pomóc jej zna­leźć odpo­wied­ni roz­miar, ale rów­nież nauczyć ją jak go popraw­nie nakładać.

Inti­mis­si­mi  jest praw­dzi­wym spe­cja­li­stą od biu­sto­no­szy, zarów­no dla kobiet jak i dziew­cząt. Sze­ro­ka gama ponad 40 mode­li pozwa­la zna­leźć ten ide­al­ny, w odpo­wied­nim i ele­ganc­kim stylu.

Dla Inti­mis­si­mi każ­da kobie­ta jest wyjąt­ko­wa. Każ­da ma inny wygląd i cha­rak­ter, nosi inny model biu­sto­no­sza, dopa­so­wa­ny do sty­lu i potrzeb­nych funk­cji, aby popra­wić syl­wet­kę oraz wyra­zić swo­ją osobowość.

W każ­dym z pię­ciu mini-kli­pów Sarah Jes­si­ca wraz z inny­mi uta­len­to­wa­ny­mi oso­ba­mi, pre­zen­tu­je naj­go­ręt­sze hity tego sezo­nu: naj­now­szy biu­sto­nosz z linii Vera (dedy­ko­wa­ny kobie­tom z więk­szy­mi misecz­ka­mi, potrze­bu­ją­cym dodat­ko­we­go pod­trzy­ma­nia), nowy super push-up z jedwa­biu, a tak­że model „trój­kąt” z koron­ki i bawełny.

Na koniec, aby dać kobie­tom moż­li­wość prze­ży­cia nie­zwy­kłej przy­go­dy, Inti­mis­si­mi ofe­ru­je moż­li­wość doświad­cze­nia 3.0, dzię­ki nowej tech­no­lo­gii. Ska­nu­jąc kod QR w skle­pie, a tak­że w kam­pa­nii onli­ne i offli­ne, oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, moż­na połą­czyć się z awa­ta­rem Sarah Jes­si­ca Par­ker i razem z nią wybrać i kupić odpo­wied­ni biu­sto­nosz, a nawet… zatań­czyć i opu­bli­ko­wać wir­tu­al­ne wspól­ne selfie!

Intimissimi prezentuje BRA TWIST Intimissimi prezentuje BRA TWIST Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej