Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Intimissimi prezentuje BRA TWIST – nową kampanię, w której Sarah Jessica Parker zmienia się z aktorki w choreografkę, w towarzystwie nowych, niesamowitych osobowości, kóre wciąż czekają na odkrycie. Intimissimi po raz kolejny podbija świat damskiej bielizny, koncentrując się na potrzebach prawdziwych kobiet. W tym działaniu markę wsparła niekwestionowana ikona nowoczesnej i dynamicznej kobiecości – Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker

A teraz… zatańcz­my! Tym razem ame­ry­kań­ska aktor­ka zamie­nia się w cho­re­ograf­kę kam­pa­nii Intimissimi’s Bra Twist – nowe­go tań­ca, skie­ro­wa­ne­go wyłącz­nie dla kobiet. Jest to har­mo­nij­ny rytu­ał i sekwen­cja czte­rech gestów, któ­re towa­rzy­szą każ­dej kobie­cie, gdy wkła­da swój ulu­bio­ny biu­sto­nosz. To praw­dzi­wy porad­nik, jak zna­leźć ten ide­al­ny model, dopa­so­wać do nie­go ramiącz­ka, zapię­cie na ple­cach oraz jak pra­wi­dło­wo uło­żyć biust w misecz­kach. Dzię­ki tym ele­men­tom mamy na koniec per­fek­cyj­ne dopa­so­wa­nie. Bez wzglę­du na to, jak kobie­ta zakła­da biu­sto­nosz, Inti­mis­si­mi zawsze będzie dla niej, by pomóc jej zna­leźć odpo­wied­ni roz­miar, ale rów­nież nauczyć ją jak go popraw­nie nakła­dać.

Inti­mis­si­mi  jest praw­dzi­wym spe­cja­li­stą od biu­sto­no­szy, zarów­no dla kobiet jak i dziew­cząt. Sze­ro­ka gama ponad 40 mode­li pozwa­la zna­leźć ten ide­al­ny, w odpo­wied­nim i ele­ganc­kim sty­lu.

Dla Inti­mis­si­mi każ­da kobie­ta jest wyjąt­ko­wa. Każ­da ma inny wygląd i cha­rak­ter, nosi inny model biu­sto­no­sza, dopa­so­wa­ny do sty­lu i potrzeb­nych funk­cji, aby popra­wić syl­wet­kę oraz wyra­zić swo­ją oso­bo­wość.

W każ­dym z pię­ciu mini-kli­pów Sarah Jes­si­ca wraz z inny­mi uta­len­to­wa­ny­mi oso­ba­mi, pre­zen­tu­je naj­go­ręt­sze hity tego sezo­nu: naj­now­szy biu­sto­nosz z linii Vera (dedy­ko­wa­ny kobie­tom z więk­szy­mi misecz­ka­mi, potrze­bu­ją­cym dodat­ko­we­go pod­trzy­ma­nia), nowy super push-up z jedwa­biu, a tak­że model „trój­kąt” z koron­ki i baweł­ny.

Na koniec, aby dać kobie­tom moż­li­wość prze­ży­cia nie­zwy­kłej przy­go­dy, Inti­mis­si­mi ofe­ru­je moż­li­wość doświad­cze­nia 3.0, dzię­ki nowej tech­no­lo­gii. Ska­nu­jąc kod QR w skle­pie, a tak­że w kam­pa­nii onli­ne i offli­ne, oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, moż­na połą­czyć się z awa­ta­rem Sarah Jes­si­ca Par­ker i razem z nią wybrać i kupić odpo­wied­ni biu­sto­nosz, a nawet… zatań­czyć i opu­bli­ko­wać wir­tu­al­ne wspól­ne sel­fie!

Intimissimi prezentuje BRA TWIST Intimissimi prezentuje BRA TWIST Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage Sarah Jessica Parker x Intimissimi backstage

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy