ModaMust have

Hit sezonu – różowa koszula

Gdy po raz pierwszy pojawiła się na pokazie Gucci Spring 2016, zestawiona z krwisto czerwoną ołówkową spódnicą i ekscentrycznymi dodatkami zdawało się, że coś tak charakterystycznego i krzykliwego jak różowa koszula nie ma szans na przetrwanie dłużej niż dwa sezony. Kolejne pokazy uświadomiły tylko, jak bardzo mylił się świat mody. Różową koszulą zachwycali się wszyscy: blogerzy, dziennikarze i redaktorzy największych portali i magazynów, a popularne sieciówki szybko podchwyciły trend, wprowadzając różowe koszule do nowo wypuszczanych kolekcji. W efekcie jej tańsze odpowiedniki bez problemu znajdziemy w COS, Zarze, Mango, czy H&M.

rozowa koszula 3

Honey Punch, Endless Rose, Roko­ko

Za co tak poko­cha­li­śmy różo­wą koszu­lę i jak nosić ją na co dzień? Może wszyst­ko dla­te­go, że bia­ła koszu­la to kla­syk, któ­ry w sza­fie ma (i powin­na mieć!) każ­da z nas, ale skoń­czy­ły nam się już pomy­sły na sty­li­za­cje? Wciąż szu­ka­my alter­na­tyw­nych roz­wią­zań, ubra­niem chce­my wyra­żać sie­bie i mani­fe­sto­wać poglą­dy, a połą­cze­nie kla­sy­ki i cze­goś tak oczy­wi­ste­go z kolo­rem, któ­ry dotych­czas koja­rzył się ze sło­dy­czą i popu­lar­ną na świe­cie, uwiel­bia­ną przez dziew­czyn­ki Bar­bie, daje coś uni­wer­sal­ne­go, co przy­cią­ga uwa­gę wszyst­kich.

rozowa koszula

1. H&M 2. Doro­thy Per­kins 3. Zara 4. Polo Ralph Lau­ren

rozowa koszula 2

1. Guc­ci 2. Paul & Joe 3. Mag­da Butrym 4. Vic­to­ria, Vic­to­ria Bec­kham

Pomy­słów jest wie­le. Jeże­li w modzie uni­kasz eks­pe­ry­men­tów i sza­leństw, zain­we­stuj w kla­sycz­ny, męski (może być over­si­ze) krój koszu­li w kolo­rze pudro­we­go różu. Nie krzy­kli­wy, na pew­no zwró­ci uwa­gę i oży­wi każ­dą for­mal­ną czy codzien­ną sty­li­za­cję. Koszu­la w takim odcie­niu świet­nie będzie współ­gra­ła z jean­sa­mi czy mini­ma­li­stycz­ny­mi, mono­chro­ma­tycz­ny­mi sty­li­za­cja­mi w sty­lu dan­dy­sa. Dla odważ­nych różo­wa koszu­la sta­no­wi ogrom­ne pole do popi­su. Naj­lep­szym źró­dłem inspi­ra­cji będzie tutaj stre­et­sty­le i wybieg Guc­ci: tam wście­kle różo­we, szy­fo­no­we koszu­le z żabo­ta­mi zakoń­czo­ne są lek­ki­mi, bia­ły­mi, roz­klo­szo­wa­ny­mi rękaw­ka­mi; doda­wa­ne są jedwab­ne wstąż­ki pod szy­ją czy drob­ne czar­ne tasiem­ki. Na uli­cach możesz spo­tkać za to pro­ste, ale zakoń­czo­ne bufia­sty­mi, roz­klo­szo­wa­ny­mi ręka­wa­mi. Śmia­ło łącz je z ołów­ko­wy­mi, czer­wo­ny­mi spód­ni­ca­mi lub sele­dy­no­wy­mi pli­so­wa­ny­mi do kolan, im bar­dziej spek­ta­ku­lar­nie, tym efekt będzie lep­szy i ory­gi­nal­ny. A jeśli jeden, wyraź­ny akcent w posta­ci jaskra­wo różo­wej koszu­li to dla Cie­bie za dużo, całość sto­nuj dobie­ra­jąc kla­sycz­ne, czar­ne culot­tes.

Redak­cja Vers-24 wyczu­wa praw­dzi­we pink power!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: hm.com, zara.com, net-a-porter.com, zalando.pl, magdabutrym.com

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
Więcej