ModaMust have

Hit sezonu - różowa koszula

Gdy po raz pierw­szy poja­wi­ła się na poka­zie Guc­ci Spring 2016, zesta­wio­na z krwi­sto czer­wo­ną ołów­ko­wą spód­ni­cą i eks­cen­trycz­ny­mi dodat­ka­mi zda­wa­ło się, że coś tak cha­rak­te­ry­stycz­ne­go i krzy­kli­we­go jak różo­wa koszu­la nie ma szans na…

Więcej