LookBookModa

Emocje tańczące z kolorami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

0

Skirt PAKAMERA blo­use YEAH BUNNY / PAKAMERA

Nie tyl­ko pogo­da za oknem zapo­wia­da nad­cho­dzą­cą wio­snę, marzec to mie­siąc, w któ­rym wita­my kolej­ną porę roku. Naj­now­sza sesja stwo­rzo­na przez dwie mło­de, ambit­ne dziew­czy­ny: Dobroch­nę Rawic­ką i Annę Zyskow­ską, stwo­rzo­na jest dla tych, któ­rzy jesz­cze nie do koń­ca poczu­li let­ni nastrój. Ten pełen kolo­rów pro­jekt na pew­no to zmie­ni, autor­ki o to zadba­ły! Oprócz zdjęć, załą­cza­my zre­ali­zo­wa­ny przez Be Fashion Pro­duc­tion film, któ­ry emi­to­wa­ny jest na kana­le Fashion One i świet­nie obra­zu­je idee powsta­nia całej sesji. Auto­rzy, któ­rzy stwo­rzy­li całość, to ludzie, z gło­wą peł­ną pomy­słów, inspi­ru­ją­cy nas do tego, żeby prze­my­cić choć cześć tych kolo­rów, do swo­jej gar­de­ro­by i udo­wod­nić, że nie tyl­ko sto­no­wa­ne ubra­nia, mogą wyglą­dać ele­ganc­ko, cie­ka­wie, ale też z kla­są. Udo­stęp­nio­ny spe­cjal­nie dla Vers-24 mate­riał roz­ja­śni Wam w gło­wie i roz­świe­tli dzień!

Same ini­cja­tor­ki sesji tak mówią o swo­im pro­jek­cie, przed­sta­wia­jąc wizję, któ­ra przy­świe­ca­ła im w reali­za­cji pomy­słu:
“Posta­no­wi­ły­śmy stwo­rzyć taką wła­śnie sesje aby roz­świe­tlić i oży­wić sza­ry i ponu­ry kli­mat zimy. Zatę­sk­ni­ły­śmy za inten­syw­ny­mi kolo­ra­mi wio­sny. Zada­ły­śmy sobie pyta­nie, dla­cze­go nie przy­wo­łać ich zimą? W ten spo­sób powstał pomysł na nowy edy­to­rial. Nasza sty­list­ka Dobroch­na, zgro­ma­dzi­ła obfi­tą gar­de­ro­bę. Skła­da­ła się ona z pro­jek­tów, pocho­dzą­cych z aktu­al­nych kolek­cji pol­skich pro­jek­tan­tów. Aby na pla­nie nie było nud­no przy­go­to­wa­ły­śmy rów­nież ele­men­ty sce­no­gra­fii. Wypo­ży­czy­ły­śmy rower od OstreKoło.pl, któ­ry ide­al­nie wpa­so­wał się kolo­ry­stycz­nie w zamysł nasze­go pro­jek­tu. Dodat­ko­wo wyko­rzy­sta­ły­śmy sta­re poma­lo­wa­ne opo­ny jako cie­ka­wy ele­ment wypeł­nia­ją­cy kadr. Naszą sesje nazwa­ły­śmy „Emo­cje tań­czą­ce z kolo­ra­mi”. Model­ki pozu­jąc dosko­na­le współ­gra­ły z zamy­słem sesji . Na ich twa­rzach malu­je się eks­pre­sja, a magne­tyzm w ich wzro­ku hip­no­ty­zu­je. Widać, że zdję­cia były robio­ne w ruchu i oto nam cho­dzi­ło. Emo­cje mode­lek spra­wia­ją wra­że­nie jak­by tań­czy­ły, a kolo­ry dopeł­nia­ły jedy­nie całość i opy­ty­ma­li­zo­wo­wa­ły efekt koń­co­wy. ”

[portfolio_slideshow id=25746]

Title : Emo­tions dan­cing with colors
Foto: Anna Zyskow­ska
Mua: Bar­tek Osow­czyk
Hair:  Mag­da­le­na Kru­szew­ska
Styl: Difri­pe­ri / Dobroch­na Rawic­ka
Sty­li­sts assi­stant : Mał­go­rza­ta Ejmoc­ka
Mod: Ewe­li­na / Network Models
Mod: Andrea / Vox Models
Spe­cial thanks to Ostre­Ko­lo / OstreKolo.pl
Film back­sta­ge made by Be Fashion Pro­duc­tion

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
  Więcej
  ModaNewsroom

  BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

  Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *