Emocje tańczące z kolorami!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

0

Skirt PAKAMERA blo­use YEAH BUNNY / PAKAMERA

Nie tyl­ko pogo­da za oknem zapo­wia­da nad­cho­dzą­cą wio­snę, marzec to mie­siąc, w któ­rym wita­my kolej­ną porę roku. Naj­now­sza sesja stwo­rzo­na przez dwie mło­de, ambit­ne dziew­czy­ny: Dobroch­nę Rawic­ką i Annę Zyskow­ską, stwo­rzo­na jest dla tych, któ­rzy jesz­cze nie do koń­ca poczu­li let­ni nastrój. Ten pełen kolo­rów pro­jekt na pew­no to zmie­ni, autor­ki o to zadba­ły! Oprócz zdjęć, załą­cza­my zre­ali­zo­wa­ny przez Be Fashion Pro­duc­tion film, któ­ry emi­to­wa­ny jest na kana­le Fashion One i świet­nie obra­zu­je idee powsta­nia całej sesji. Auto­rzy, któ­rzy stwo­rzy­li całość, to ludzie, z gło­wą peł­ną pomy­słów, inspi­ru­ją­cy nas do tego, żeby prze­my­cić choć cześć tych kolo­rów, do swo­jej gar­de­ro­by i udo­wod­nić, że nie tyl­ko sto­no­wa­ne ubra­nia, mogą wyglą­dać ele­ganc­ko, cie­ka­wie, ale też z kla­są. Udo­stęp­nio­ny spe­cjal­nie dla Vers-24 mate­riał roz­ja­śni Wam w gło­wie i roz­świe­tli dzień!

Same ini­cja­tor­ki sesji tak mówią o swo­im pro­jek­cie, przed­sta­wia­jąc wizję, któ­ra przy­świe­ca­ła im w reali­za­cji pomy­słu:
“Posta­no­wi­ły­śmy stwo­rzyć taką wła­śnie sesje aby roz­świe­tlić i oży­wić sza­ry i ponu­ry kli­mat zimy. Zatę­sk­ni­ły­śmy za inten­syw­ny­mi kolo­ra­mi wio­sny. Zada­ły­śmy sobie pyta­nie, dla­cze­go nie przy­wo­łać ich zimą? W ten spo­sób powstał pomysł na nowy edy­to­rial. Nasza sty­list­ka Dobroch­na, zgro­ma­dzi­ła obfi­tą gar­de­ro­bę. Skła­da­ła się ona z pro­jek­tów, pocho­dzą­cych z aktu­al­nych kolek­cji pol­skich pro­jek­tan­tów. Aby na pla­nie nie było nud­no przy­go­to­wa­ły­śmy rów­nież ele­men­ty sce­no­gra­fii. Wypo­ży­czy­ły­śmy rower od OstreKoło.pl, któ­ry ide­al­nie wpa­so­wał się kolo­ry­stycz­nie w zamysł nasze­go pro­jek­tu. Dodat­ko­wo wyko­rzy­sta­ły­śmy sta­re poma­lo­wa­ne opo­ny jako cie­ka­wy ele­ment wypeł­nia­ją­cy kadr. Naszą sesje nazwa­ły­śmy „Emo­cje tań­czą­ce z kolo­ra­mi”. Model­ki pozu­jąc dosko­na­le współ­gra­ły z zamy­słem sesji . Na ich twa­rzach malu­je się eks­pre­sja, a magne­tyzm w ich wzro­ku hip­no­ty­zu­je. Widać, że zdję­cia były robio­ne w ruchu i oto nam cho­dzi­ło. Emo­cje mode­lek spra­wia­ją wra­że­nie jak­by tań­czy­ły, a kolo­ry dopeł­nia­ły jedy­nie całość i opy­ty­ma­li­zo­wo­wa­ły efekt koń­co­wy. ”

[portfolio_slideshow id=25746]

Title : Emo­tions dan­cing with colors
Foto: Anna Zyskow­ska
Mua: Bar­tek Osow­czyk
Hair:  Mag­da­le­na Kru­szew­ska
Styl: Difri­pe­ri / Dobroch­na Rawic­ka
Sty­li­sts assi­stant : Mał­go­rza­ta Ejmoc­ka
Mod: Ewe­li­na / Network Models
Mod: Andrea / Vox Models
Spe­cial thanks to Ostre­Ko­lo / OstreKolo.pl
Film back­sta­ge made by Be Fashion Pro­duc­tion

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy