NewsroomUroda

DR IRENA ERIS ALGORITHM - 4 odmładzajace kosmetyki

Tekst: infor­ma­cja pra­so­wa Zdję­cia: Vers-24 ALGORITHM  to inno­wa­cyj­na seria kosme­ty­ków prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, wyko­rzy­stu­ją­ca natu­ral­ne bogac­two mórz i naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnie­cia bio­tech­no­lo­gicz­ne.  Opar­ta zosta­ła na Repro­duc­ti­ve Cell Tech­no­lo­gy™ – nowej tech­no­lo­gii pobu­dza­ją­cej skó­rę do rady­kal­nej rege­ne­ra­cji i zwalczania…

Więcej