NewsroomUroda

PRZYWRÓĆ SKÓRZE NATURALNY BLASK

Wraz z wie­kiem cera tra­ci swój blask, a na jej powierzch­ni zaczy­na­ją poja­wiać się licz­ne pie­gi i prze­bar­wie­nia. Twarz i szy­ja każ­de­go dnia wysta­wia­na jest na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV pobu­dza­ją­ce­go do pra­cy mela­no­cy­ty, któ­re wytwa­rza­ją skład­nik bar­wią­cy skó­rę na brą­zo­wo. W jaki spo­sób jak naj­dłu­żej zacho­wać efekt jasnej i pro­mien­nej skó­ry? Podpowiadamy!

 

Nad­mier­ny stres, zbyt mała ilość snu, zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska i zła die­ta – to tyl­ko nie­któ­re z czyn­ni­ków, któ­re spra­wia­ją, ze skó­ra sta­je się zie­mi­sta, mato­wa i zmę­czo­na. Co wię­cej, duże waha­nia tem­pe­ra­tur, suche powie­trze oraz kli­ma­ty­za­cja w pomiesz­cze­niach naru­sza­ją natu­ral­ny płaszcz wod­no- lipi­do­wy. W efek­cie komór­ki są nie­do­tle­nio­ne, a mar­twy naskó­rek gro­ma­dzi się na powierzch­ni skó­ry. I choć wie­le osób nie zda­je sobie z tego spra­wy, to za utra­tę bla­sku i zdro­we­go kolo­ry­tu twa­rzy może rów­nież odpo­wia­dać nie­od­po­wied­nia pielęgnacja.

Jak pie­lę­gno­wać skórę?

Skó­ra rege­ne­ru­je się, odbu­do­wu­jąc się śred­nio co 28 dni, ale czę­sto natu­ral­ny pro­ces złusz­cza­nia zosta­je zabu­rzo­ny. Aby zacho­wać jak naj­dłu­żej jasną i pro­mien­ną cerę, nale­ży regu­lar­nie wyko­ny­wać peeling twa­rzy. Pozwo­li to usu­nąć mar­twy naskó­rek, pobu­dzić pro­duk­cję kola­ge­nu i ela­sty­ny oraz unie­moż­li­wi powsta­wa­nie pie­gów i prze­bar­wień na skórze.

Posza­rza­ła cera to rów­nież znak, że orga­nizm potrze­bu­je wody. W tym przy­pad­ku nale­ży uży­wać kre­mów nawil­ża­ją­co- roz­ja­śnia­ją­cych z wita­mi­na­mi C i E, któ­re dodat­ko­wo pobu­dzą mikro­krą­że­nie. Wita­mi­na C oprócz wła­ści­wo­ści odmła­dza­ją­cych, popra­wia kolo­ryt skóry.Ważne, aby kosme­ty­ki były wzbo­ga­co­ne o filtr UV mini­mum SPF 15 lub wyż­szy, któ­ry ochro­ni przed szko­dli­wym wpły­wem pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go i tym samym zapo­bie­gnie szyb­sze­mu pro­ce­so­wi sta­rze­nia się skóry.

Skó­ra zno­wu w formie!

Szyb­ki i trwa­ły efekt odświe­że­nia i odmło­dze­nia skó­ry moż­li­wy jest dzię­ki nowo­cze­snym zabie­gom kosme­tycz­nym opar­tym na dzia­ła­niu wita­mi­ny C. Do tej gru­py nale­ży autor­ski­za­bieg na twarz, szyję
i oko­li­ce oczu PERFECT REVIVAL AHA+C 35 % mar­ki Dr Ire­na Eris, w któ­rym sto­su­je się 35% roz­twór wita­mi­ny C i AHA, przy­go­to­wy­wa­nej przez kosme­to­lo­ga bez­po­śred­nio przed uży­ciem, co gwa­ran­tu­je jego wyso­ką sku­tecz­ność. Kwa­sy AHA dzia­ła­ją nawil­ża­ją­co, wybie­la­ją­co i nor­ma­li­zu­ją­co, co w efek­cie popra­wia kolo­ryt cery. WITAMINA C – kwas L- askor­bi­no­wy sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze, jest naj­sil­niej­szym prze­ciw­u­tle­nia­czem, uszczel­nia i zwięk­sza ela­stycz­ność naczyń krwio­no­śnych, dzię­ki cze­mu zaczer­wie­nie­nia skó­ry zmniej­sza­ją się. Jej dzia­ła­nie hamu­je pro­duk­cję mela­ni­ny, roz­ja­śnia skó­rę i wspo­ma­ga usu­wa­nie prze­bar­wień. Dla wzmoc­nie­nia efek­tów zabieg PERFECT REVIVAL AHA+C 35% moż­na wyko­nać z wer­sji z infu­zją tle­no­wą i mezo­te­ra­pią bez­i­gło­wą, któ­re pozwa­la­ją zre­du­ko­wać widocz­ność zmarsz­czek o 27% oraz obję­tość, głę­bo­kość i licz­bę nie­rów­no­ści skó­ry o 45%*.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną objętość,…
Więcej
NewsroomUroda

PIELĘGNACJA SKÓRY Z DR IRENA ERIS

Smog, kurz, spa­li­ny i pro­mie­nio­wa­nie UV – skó­ra osób żyją­cych w wiel­kich mia­stach każ­de­go dnia nara­żo­na jest na dzia­ła­nie nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re zwięk­sza­ją tzw. stres oksy­da­cyj­ny, nasi­la­jąc tym samym powsta­wa­nie zmarsz­czek. Jak naj­le­piej chro­nić skórę…
Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…
Więcej