Debiut kosmetyków Gucci

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk

650gucci-beauty-2

Po raz pierw­szy w histo­rii wło­ska mar­ka modo­wa Guc­ci wyda wła­sną linię kosme­ty­ków, a hono­ro­wy tytuł amba­sa­dor­ki linii otrzy­ma­ła cór­ka księż­nicz­ki Mona­ko, Karo­li­ny – Char­lot­te Casi­ra­ghi. 
Debiu­tanc­ka kolek­cja zawie­rać będzie pro­duk­ty do ust, oczu, twa­rzy, paznok­ci i cia­ła. Przy ich pro­duk­cji wła­ści­cie­le domu mody Guc­ci współ­pra­co­wa­li z kor­po­ra­cją P&G Pre­sti­ge, któ­rej dyrek­to­rem kre­atyw­nym jest jed­na z naj­słyn­niej­szych maki­ja­ży­stek świa­ta mody Pat McGrath. Fir­ma współ­two­rzy­ła też m.in. zapa­chy Guc­ci Guil­ty i Guc­ci Pre­mie­re.
Wia­do­mo już, że pierw­sze kosme­ty­ki poja­wią się w wybra­nych skle­pach w sprze­da­ży we wrze­śniu tego roku. Kam­pa­nię rekla­mo­wą z udzia­łem pięk­nej Char­lot­te sfo­to­gra­fu­je zna­ko­mi­ty duet w skła­dzie: Mert Allas i Mar­cus Pig­gott.

650gucci-beauty-1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy