NewsroomUroda

Debiut kosmetyków Gucci

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk

650gucci-beauty-2

Po raz pierw­szy w histo­rii wło­ska mar­ka modo­wa Guc­ci wyda wła­sną linię kosme­ty­ków, a hono­ro­wy tytuł amba­sa­dor­ki linii otrzy­ma­ła cór­ka księż­nicz­ki Mona­ko, Karo­li­ny – Char­lot­te Casi­ra­ghi. 
Debiu­tanc­ka kolek­cja zawie­rać będzie pro­duk­ty do ust, oczu, twa­rzy, paznok­ci i cia­ła. Przy ich pro­duk­cji wła­ści­cie­le domu mody Guc­ci współ­pra­co­wa­li z kor­po­ra­cją P&G Pre­sti­ge, któ­rej dyrek­to­rem kre­atyw­nym jest jed­na z naj­słyn­niej­szych maki­ja­ży­stek świa­ta mody Pat McGrath. Fir­ma współ­two­rzy­ła też m.in. zapa­chy Guc­ci Guil­ty i Guc­ci Pre­mie­re.
Wia­do­mo już, że pierw­sze kosme­ty­ki poja­wią się w wybra­nych skle­pach w sprze­da­ży we wrze­śniu tego roku. Kam­pa­nię rekla­mo­wą z udzia­łem pięk­nej Char­lot­te sfo­to­gra­fu­je zna­ko­mi­ty duet w skła­dzie: Mert Allas i Mar­cus Pig­gott.

650gucci-beauty-1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych san­da­łów:…
Więcej
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *