ModaMust have

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych sandałów:…

Więcej
ModaNewsroom

Gucci Pre-Fall 2015

Nastą­pi­ła Nagła i dra­stycz­na zmia­na w wize­run­ku mar­ki Guc­ci, za tą zmia­ną stoi Ales­san­dro Miche­le (nowy dyrek­tor kre­atyw­ny Guc­ci). Zobacz­cie nową filo­zo­fię stwo­rzo­ną przez Ales­san­dro Miche­le. Więk­szość kam­pa­nii w świe­cie mody podą­żą w stro­nę natu­ra­li­zmu i mini­ma­li­zmu. Nareszcie. 

Więcej
NewsroomUroda

Debiut kosmetyków Gucci

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk Po raz pierw­szy w histo­rii wło­ska mar­ka modo­wa Guc­ci wyda wła­sną linię kosme­ty­ków, a hono­ro­wy tytuł amba­sa­dor­ki linii otrzy­ma­ła cór­ka księż­nicz­ki Mona­ko, Karo­li­ny – Char­lot­te Casi­ra­ghi.  Debiu­tanc­ka kolek­cja zawie­rać będzie…

Więcej