Zdrowie

Czym jest superfoods?

Superfoods to kategoria żywności charakteryzująca się wysoką zawartością substancji odżywczych w przeliczeniu na 100 g produktu. Włączając do swojej diety te wyjątkowe artykuły spożywcze  dostarczysz sobie energii, wzmocnisz odporność, wspomożesz organizm w wydalaniu toksyn, a Twoja cera uzyska blask i elastyczność. Większość modelek i aktorek używa tego typu żywności, aby zachować piękny wygląd. Mianem superfoods można określić bardzo dużą grupę produktów, dzisiaj Vers-24 przedstawi Wam 3 ulubione, które bezwzględnie powinny znaleźć się na talerzu.

Czym jest superfoods?

Czym jest superfoods?

1. Jago­dy goji (owo­ce kol­co­wo­ju chiń­skie­go), rośli­na pocho­dzą­ca z Azji, któ­rą strzą­sa się z krzacz­ków, doty­ka­nie jagód ręko­ma spra­wia, że czer­nie­ją. Goji zawie­ra­ją wita­mi­ny z gru­py B, wit. C, E,  cen­ne kwa­sy tłusz­czo­we i poli­sa­cha­ry­dy wpły­wa­ją­ce na pro­duk­cję kola­ge­nu, dzię­ki cze­mu popra­wia­ją ela­stycz­ność skó­ry. Uwa­ża się, że mogą przy­czy­niać się do reduk­cji cel­lu­li­tu (nie zapo­mi­naj­cie o aktyw­no­ści fizycz­nej – cudów nie maJ). Bar­dzo duże ilo­ści anty­ok­sy­dan­tów opóź­nia­ją pro­ce­sy sta­rze­nia skó­ry, a lute­ina i zeak­san­ty­na popra­wia­ją wzrok. Zawar­tość beta- karo­te­nu przy­czy­nia się do nada­wa­nia ład­ne­go kolo­ry­tu skó­rze. Jago­dy goji posia­da­ją dosyć dużą zawar­tość biał­ka (oko­ło 15%)- znaj­dziesz w nich 19 ami­no­kwa­sów, w tym aż 8 egzo­gen­nych. Powin­ny je spo­ży­wać oso­by mają­ce pro­blem z pra­wi­dło­wym pozio­mem żela­za. Ponad­to zawie­ra­ją aż 21 skład­ni­ków mine­ral­nych m.in. wapń, cynk, miedź, selen, fos­for czy ger­man. Wspo­ma­ga­ją pra­cę nerek i wątro­by, regu­lu­ją poziom cukru i cho­le­ste­ro­lu we krwi. Nie nale­ży zapo­mi­nać o wyso­kiej zawar­to­ści błon­ni­ka. Owo­ce mają smak kwa­śno-słod­ki, zde­cy­do­wa­nie nie są aż tak smacz­ne jak kla­sycz­ne rodzyn­ki jed­nak dla zdro­wia war­to odro­bi­nę się poświę­cić. Aby ich spo­ży­wa­nie przy­no­si­ło efek­ty, powin­no się doda­wać do potraw ponad 50 sztuk dzien­nie. Jago­dy goji moż­na doda­wać do kok­taj­lu, owsian­ki czy sałatki.

2. Owo­ce Acai (jago­dy pal­my bra­zy­lij­skiej) pocho­dzą­ce z lasów Ama­zo­nii to kolej­ne cen­ne źró­dło wita­min, poli­fe­no­li , anto­cy­ja­nó­wi, fito­ste­ro­li, bio­fla­wo­no­idów i  anty­ok­sy­dan­tów wspo­ma­ga­ją­cych pra­cę ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go i usu­wa­nie wol­nych rod­ni­ków odpo­wia­da­ją­cych m. in. za nisz­cze­nie struk­tur DNA, a tym samym nasi­la­jąc pro­ce­sy sta­rze­nia i roz­wój wie­lu cho­rób. Uwa­ża się, że regu­lar­ne spo­ży­wa­nie owo­ców Acai może regu­lo­wać stę­że­nie glu­ko­zy we krwi oraz wyrzu­ty insu­li­ny po posił­ku, więc oso­by, któ­re pró­bu­ją schud­nąć powin­ny wpi­sać ten pro­dukt na listę zaku­pów. Podob­nie jak jago­dy goji zawie­ra­ją lute­inę i zeak­san­ty­nę pozy­tyw­nie oddzia­łu­ją­cą na narząd wzro­ku (mogą zapo­bie­gać zwy­rod­nie­niu plam­ki żół­tej i zaćmie). Obec­ność licz­nych kwa­sów tłusz­czo­wych np. ome­ga 6 i 9 popra­wia kon­dy­cję ukła­du ner­wo­we­go, zwięk­sza wydaj­ność orga­ni­zmu. Skład­ni­ki prze­ciw­za­pal­ne i oczysz­cza­ją­ce wal­czą ze stre­sem, a nawet przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia płod­no­ści, w związ­ku z czym wszyst­kie pary stra­ją­ce się o potom­stwo powin­ny doda­wać acai do kok­taj­li owo­co­wo-warzyw­nych. Nie zawsze moż­na zna­leźć w skle­pach acai w posta­ci owo­ców, czę­sto wystę­pu­ją one jako pro­szek, nawet w tej for­mie war­to dosy­py­wać go do napojów.

3. Spi­ru­li­na nale­ży do alg, odzna­cza się wyso­ką zawar­to­ścią biał­ka (60–70%- w swo­im skła­dzie zawie­ra 18 ami­no­kwa­sów). Jej proz­dro­wot­ne wła­ści­wo­ści dostrze­gli już Inko­wie i Azte­ko­wie. Oprócz wyso­kiej zawar­to­ści żela­za i wap­nia spi­ru­li­na zawie­ra ponad­to wita­mi­ny z gru­py B, E, beta-karo­ten, cynk, selen, miedź i man­gan. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we, wspo­ma­ga układ immu­no­lo­gicz­ny i tra­wie­nie, oczysz­cza orga­nizm z tok­syn, wzma­ga pro­duk­cję czer­wo­nych krwi­nek i hemo­glo­bi­ny. Pole­ca­na jest oso­bom sto­su­ją­cym die­tę reduk­cyj­ną, ponie­waż może obni­żać ape­tyt. Dostęp­na jest w posta­ci table­tek i prosz­ku. Ze wzglę­du na cha­rak­te­ry­stycz­ny smak, war­to dosy­pać ją do kok­taj­lu, roz­pusz­czo­na w samej wodzie może oka­zać się trud­na do wypi­cia. Mając jed­nak na wzglę­dzie wspa­nia­łe wła­ści­wo­ści spi­ru­li­ny, kwe­stie sma­ko­we powin­ny zejść na dru­gi plan.

For Vers-24, Warsaw

 

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  Uroda

  Jak dieta wpływa na skórę

  Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…
  Więcej
  Zdrowie

  Co to jest canihua?

  Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W Pol­sce ziar­na cani­hua może­cie zna­leźć jedy­nie w skle­pach eko­lo­gicz­nych, ale…
  Więcej
  Zdrowie

  Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

  Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszystkich…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *