Codzienne nawyki, które okradają cię z energii

Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, że nasze codzien­ne nawy­ki kształ­tu­ją nas samych. Jeśli w więk­szo­ści są one pozy­tyw­ne, to bar­dzo dobrze – w tym samym,…

Jak pozbyć się zbędnych kilogramów? Wskazówki dla leniwych!

Nie każ­dy z nas jest mania­kiem fit­nes­su i zdro­we­go odży­wia­nia. Z dru­giej stro­ny cały czas docie­ra­ją do nas infor­ma­cje o epi­de­mii oty­ło­ści. Sie­dzą­cy tryb życia…

Amerykański kult młodości

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: totalbeauty.com, Vers-24 Trud­no zna­leźć na świe­cie miej­sce, gdzie wygląd zewnętrz­ny pie­lę­gnu­ję się z więk­szą dba­ło­ścią niż w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. To świa­to­wa mek­ka…