CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Grudzień za pasem, do Świąt Bożego Narodzenia z każdym dniem coraz bliżej. Zespół VERS-24 pragnie towarzyszyć Wam w czasie świątecznych przygotowań, dlatego prezentujemy kolejną odsłonę naszego „Chistmas Gift Guide”. Tym razem coś dla wielbicieli designu i wystroju wnętrz. Mowa o fantastycznych plakatach autorstwa wrocławskiego MM House Design.

grafiki MM House Design

grafiki, kartki MM House Design

MM House Design znak roz­po­znaw­czy to czar­no-bia­łe gra­fi­ki o mini­ma­li­stycz­nym cha­rak­te­rze, któ­rych głów­nym lub jedy­nym moty­wem jest tekst. W pro­po­zy­cjach domi­nu­ją ory­gi­nal­ne, chwy­tli­we hasła, zaczerp­nię­te z wni­kli­wych obser­wa­cji życia codzien­ne­go, cyta­ty, powie­dze­nia, kore­spon­du­ją­ce ze zja­wi­ska­mi spo­łecz­ny­mi i ele­men­ta­mi kul­tu­ry maso­wej. Każ­da gra­fi­ka dru­ko­wa­na jest w limi­to­wa­nej ilo­ści 100 sztuk, na wyso­kiej jako­ści papie­rze foto­gra­ficz­nym. W ofer­cie znaj­dzie­my rów­nież kolek­cję kar­tek pocz­to­wych oraz baweł­nia­ne tor­by. Pro­jek­ty MM House Design przy­cią­ga­ją wzrok swo­ją pro­sto­tą, nada­ją wnę­trzom poczu­cie spo­ko­ju, lek­ko­ści i współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. To ide­al­na pro­po­zy­cja na pre­zent dla osób kre­atyw­nych, jed­no­cze­śnie cenią­cych sobie pro­sto­tę i har­mo­nię w życiu.

VERS-24 POLECA MM House Design!

grafika MM House Design

grafika MM House Design

 MM House Design

grafiki  MM House Design

grafiki  MM House Design

Tekst: Vers-24, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
mmhd.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy