Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Grudzień za pasem, do Świąt Bożego Narodzenia z każdym dniem coraz bliżej. Zespół VERS-24 pragnie towarzyszyć Wam w czasie świątecznych przygotowań, dlatego prezentujemy kolejną odsłonę naszego „Chistmas Gift Guide”. Tym razem coś dla wielbicieli designu i wystroju wnętrz. Mowa o fantastycznych plakatach autorstwa wrocławskiego MM House Design.

grafiki MM House Design

grafiki, kartki MM House Design

MM House Design znak roz­po­znaw­czy to czar­no-bia­łe gra­fi­ki o mini­ma­li­stycz­nym cha­rak­te­rze, któ­rych głów­nym lub jedy­nym moty­wem jest tekst. W pro­po­zy­cjach domi­nu­ją ory­gi­nal­ne, chwy­tli­we hasła, zaczerp­nię­te z wni­kli­wych obser­wa­cji życia codzien­ne­go, cyta­ty, powie­dze­nia, kore­spon­du­ją­ce ze zja­wi­ska­mi spo­łecz­ny­mi i ele­men­ta­mi kul­tu­ry maso­wej. Każ­da gra­fi­ka dru­ko­wa­na jest w limi­to­wa­nej ilo­ści 100 sztuk, na wyso­kiej jako­ści papie­rze foto­gra­ficz­nym. W ofer­cie znaj­dzie­my rów­nież kolek­cję kar­tek pocz­to­wych oraz baweł­nia­ne tor­by. Pro­jek­ty MM House Design przy­cią­ga­ją wzrok swo­ją pro­sto­tą, nada­ją wnę­trzom poczu­cie spo­ko­ju, lek­ko­ści i współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. To ide­al­na pro­po­zy­cja na pre­zent dla osób kre­atyw­nych, jed­no­cze­śnie cenią­cych sobie pro­sto­tę i har­mo­nię w życiu.

VERS-24 POLECA MM House Design!

grafika MM House Design

grafika MM House Design

 MM House Design

grafiki  MM House Design

grafiki  MM House Design

Tekst: Vers-24, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
mmhd.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: plakaty Wall-being

Zna­leźć wyjąt­ko­wy pre­zent nie jest łatwo.  Jeśli nie chce­cie powie­lać swo­ich pomy­słów z poprzed­nich lat, w naszym prze­wod­ni­ku “Chri­st­mas Gift Guide” znaj­dzie­cie pro­po­zy­cje nie­zwy­kłe i ory­gi­nal­ne. Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu i wystro­ju…
Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *