Styl życia

Christmas Gift Guide: plakaty Wall-being

Znaleźć wyjątkowy prezent nie jest łatwo.  Jeśli nie chcecie powielać swoich pomysłów z poprzednich lat, w naszym przewodniku “Christmas Gift Guide” znajdziecie propozycje niezwykłe i oryginalne. Tym razem przygotowaliśmy coś dla wielbicieli designu i wystroju wnętrz. Czy unikatowy, autorski plakat na ścianę nie jest świetnym pomysłem? Przekonajcie się sami.

plakaty Wall-being

Miej­scem, gdzie znaj­dzie­cie boga­tą kolek­cję pla­ka­tów i deko­ra­cji ścien­nych jest sklep inter­ne­to­wy Wall-being. Od mini­ma­li­stycz­nych gra­fik po kolo­ro­we, nie­kie­dy abs­trak­cyj­ne pro­jek­ty – wszyst­kie są fan­ta­stycz­ny­mi pra­ca­mi autor­stwa pol­skich arty­stów.

Vers-24 pole­ca Wall-being!

plakaty Wall-beingplakaty Wall-beingplakaty Wall-beingplakaty Wall-being

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Gru­dzień za pasem, do Świąt Boże­go Naro­dze­nia z każ­dym dniem coraz bli­żej. Zespół VERS-24 pra­gnie towa­rzy­szyć Wam w cza­sie świą­tecz­nych przy­go­to­wań, dla­te­go pre­zen­tu­je­my kolej­ną odsło­nę nasze­go „Chi­st­mas Gift Guide”. Tym razem coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu…
Więcej