Styl życia

Christmas Gift Guide: plakaty Wall-being

Zna­leźć wyjąt­ko­wy pre­zent nie jest łatwo.  Jeśli nie chce­cie powie­lać swo­ich pomy­słów z poprzed­nich lat, w naszym prze­wod­ni­ku “Chri­st­mas Gift Guide” znaj­dzie­cie pro­po­zy­cje nie­zwy­kłe i ory­gi­nal­ne. Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu i wystro­ju…

Więcej
Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Gru­dzień za pasem, do Świąt Boże­go Naro­dze­nia z każ­dym dniem coraz bli­żej. Zespół VERS-24 pra­gnie towa­rzy­szyć Wam w cza­sie świą­tecz­nych przy­go­to­wań, dla­te­go pre­zen­tu­je­my kolej­ną odsło­nę nasze­go „Chi­st­mas Gift Guide”. Tym razem coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu…

Więcej