Styl życia

CHRISTMAS GIFT GUIDE: grafiki MM House Design

Gru­dzień za pasem, do Świąt Boże­go Naro­dze­nia z każ­dym dniem coraz bli­żej. Zespół VERS-24 pra­gnie towa­rzy­szyć Wam w cza­sie świą­tecz­nych przy­go­to­wań, dla­te­go pre­zen­tu­je­my kolej­ną odsło­nę nasze­go „Chi­st­mas Gift Guide”. Tym razem coś dla wiel­bi­cie­li desi­gnu…

Więcej