NewsroomUroda

Barwne święta z Urban Decay

Jakie są świę­ta z Urban Decay? Kolo­ro­we i rado­sne. Pozba­wio­ne nudy, zaska­ku­ją­ce i peł­ne nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. Barw­ny Urban Decay spra­wi, że świą­tecz­ny czas na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci Waszych naj­bliż­szych. Jeśli zasta­na­wiasz się nad…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwiel­biasz kla­sy­kę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie geo­me­trycz­ne for­my? Zwra­casz uwa­gę na kunszt wyko­na­nia, a w biżu­te­rii szu­kasz cze­goś uni­ka­to­we­go? Z pew­no­ścią poko­chasz pro­jek­ty archi­tek­ta wnętrz, Poli Zag, któ­re będą cudow­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę dla mamy, bab­ci,…

Więcej
Styl życia

Zegarek Daniel Wellington - najlepszy prezent dla bliskich

  Już od kil­ku mie­się­cy zasta­na­wiasz się nad pre­zen­tem dla naj­lep­szych przy­ja­ciół­ki? Przy­cho­dzi­my Ci na pomóc! Co powiesz na sty­lo­wy mini­ma­li­stycz­ny zega­rek? Naszą pro­po­zy­cją jest zega­rek Clas­sic Reading od Daniel Wel­ling­ton, nale­żą­cy do sztan­da­ro­wej kolek­cji…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Notesy Studio of Basic Design

Jeśli szu­kasz pre­zen­tu, któ­ry urzek­nie obda­ro­wy­wa­ną oso­bę swo­ją pro­sto­tą i funk­cjo­nal­no­ścią, note­sy Stu­dio of Basic Design to strzał w dzie­siąt­kę! Notat­ni­ki, kalen­da­rze, zeszy­ty tej mar­ki two­rzo­ne są w myśl hasła: pro­ste jest pięk­ne. Wiel­bi­ciel­ki mini­ma­li­zmu…

Więcej