Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwiel­biasz kla­sy­kę, mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie geo­me­trycz­ne for­my? Zwra­casz uwa­gę na kunszt wyko­na­nia, a w biżu­te­rii szu­kasz cze­goś uni­ka­to­we­go? Z pew­no­ścią poko­chasz pro­jek­ty archi­tek­ta wnętrz, Poli Zag, któ­re będą cudow­nym pre­zen­tem pod cho­in­kę dla mamy, bab­ci,…

Więcej