Styl życia

Christmas Gift guide: bielizna PERILLA

 W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wych pre­zen­tach nie mogło zabrak­nąć deli­kat­nej, koron­ko­wej bie­li­zny. Pięk­na, zmy­sło­wa, kobie­ca – taka wła­śnie jest bie­li­zna pro­po­no­wa­na przez pol­ską mar­kę Peril­la. Peril­la two­rzy uni­ka­to­we kolek­cje bie­liź­nia­ne inspi­ro­wa­ne gorą­cym latem i pięk­ny­mi kobie­ta­mi, szy­te z…

Więcej