Céline Fall/Winter 2015

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul

 

winter2015_homepage_1

Choć za oknem po nie­bie leni­wie spły­wa let­nie słoń­ce, na wybie­gach już daw­no wpół do jesie­ni. Co w nad­cho­dzą­cym sezo­nie ma do zapro­po­no­wa­nia mar­ka Céli­ne? Czte­ry wscho­dzą­ce nazwi­ska ze świa­ta mode­lin­gu – Fre­de­rik­ke Sofie Fal­be ­ Han­sen, Kar­ly Loy­ce, Iri­na Dju­ra­no­vic, Lisa Hele­ne Kra­mer – wraz ze słot­nym bukie­tem kunsz­tow­nych tren­dów.

Kolek­cja fran­cu­skiej mar­ki zapro­po­no­wa­na przez dyrek­tor kre­atyw­ną Pho­ebe Phi­lo jest spój­na w swej wyra­zi­sto­ści. Zosta­ła w cało­ści zapro­jek­to­wa­na z myślą o kobie­tach prag­ma­tycz­nych, cenią­cych sobie swo­bo­dę, wygo­dę i poczu­cie wytwor­no­ści. Obfi­tu­je w kla­sycz­ne i pro­ste kro­je, pre­cy­zyj­nie uroz­ma­ico­ne przez zna­ko­mi­cie wkom­po­no­wa­ne deta­le, takie jak m.in. futrza­ne pom­po­ny, moder­ni­stycz­ne tor­by, czy też skó­rza­ne kabu­ry. Jesien­no – zimo­wej pro­po­zy­cji prze­wo­dzą bar­wy zie­mi – przy­ga­szo­ne zie­le­nie, atra­men­to­we gra­na­ty i rdza­we brą­zy – dopra­wio­ne jasny­mi, mlecz­ny­mi kolo­ra­mi oraz neo­no­wy­mi odcie­nia­mi głę­bo­kiej czer­wie­ni.

winter2015_homepage_2 winter2015_homepage_3 winter2015_homepage_5

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy