ModaNewsroom

Céline Fall/Winter 2015

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul

 

winter2015_homepage_1

Choć za oknem po nie­bie leni­wie spły­wa let­nie słoń­ce, na wybie­gach już daw­no wpół do jesie­ni. Co w nad­cho­dzą­cym sezo­nie ma do zapro­po­no­wa­nia mar­ka Céli­ne? Czte­ry wscho­dzą­ce nazwi­ska ze świa­ta mode­lin­gu – Fre­de­rik­ke Sofie Fal­be ­ Han­sen, Kar­ly Loy­ce, Iri­na Dju­ra­no­vic, Lisa Hele­ne Kra­mer – wraz ze słot­nym bukie­tem kunsz­tow­nych tren­dów.

Kolek­cja fran­cu­skiej mar­ki zapro­po­no­wa­na przez dyrek­tor kre­atyw­ną Pho­ebe Phi­lo jest spój­na w swej wyra­zi­sto­ści. Zosta­ła w cało­ści zapro­jek­to­wa­na z myślą o kobie­tach prag­ma­tycz­nych, cenią­cych sobie swo­bo­dę, wygo­dę i poczu­cie wytwor­no­ści. Obfi­tu­je w kla­sycz­ne i pro­ste kro­je, pre­cy­zyj­nie uroz­ma­ico­ne przez zna­ko­mi­cie wkom­po­no­wa­ne deta­le, takie jak m.in. futrza­ne pom­po­ny, moder­ni­stycz­ne tor­by, czy też skó­rza­ne kabu­ry. Jesien­no – zimo­wej pro­po­zy­cji prze­wo­dzą bar­wy zie­mi – przy­ga­szo­ne zie­le­nie, atra­men­to­we gra­na­ty i rdza­we brą­zy – dopra­wio­ne jasny­mi, mlecz­ny­mi kolo­ra­mi oraz neo­no­wy­mi odcie­nia­mi głę­bo­kiej czer­wie­ni.

winter2015_homepage_2 winter2015_homepage_3 winter2015_homepage_5

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…
Więcej
Inna

Rebranding wśród domów mody - ryzykowny pomysł, czy przemyślana strategia?

W histo­rii mody nie­jed­na mar­ka zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić swo­je logo. Nigdy jed­nak na taką ska­lę. W ostat­nich latach mamy do czy­nie­nia z grun­tow­ną zmia­ną war­ty za ste­ra­mi naj­więk­szych domów mody- Louis Vuit­ton, Balen­cia­ga, Chloe, Celi­ne,…
Więcej
ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­­se­n­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *