Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będące częścią akcesoriów torebki są jedynie dodatkiem do naszych stylizacji. Tym nie mniej, jak nic innego potrafią je „podkręcić” i całkowicie zmienić ich charakter. W jakie torebki warto zainwestować na początku 2021 roku? Aktualnie nie tylko cały świat, ale i świat mody przeżywa rewolucję. Przewidujemy, że w kwestii ubrań ten rok upłynie pod znakiem minimalizmu, wygody i funkcjonalności. Nic więc dziwnego, że to właśnie rolą dodatków: butów, chust czy właśnie toreb jest uczynienie naszych stylizacji oryginalnymi i sprawienie, że będziemy wyróżniać się z tłumu.

 

torebki 2021

Toreb­ki, w któ­re war­to zain­we­sto­wać w 2021 roku: CHANEL toreb­ka z klap­ką wer­sja mini; MANDEL Hobo toreb­ka, LOEWE Cushion toreb­ka, CELINE MARLOU toreb­ka, BOTTEGA VENETA CASSETTE toreb­ka, BURBERRY Olym­pia toreb­ka, PRADA Cleo toreb­ka, BOTTEGA VENETA Trian­gle toreb­ka, The ROW torebka.

To praw­dzi­wie eks­cy­tu­ją­ca wizja, któ­ra na pozór daje wol­ność – tak napraw­dę nie potrze­bu­jesz bowiem wie­lu (być może dzi­wacz­nych) ubrań, aby wyglą­dać ory­gi­nal­nie. W tym roku, w kwe­stii tore­bek zapo­mi­na­my tro­chę o funk­cjo­nal­no­ści i zacho­waw­czej posta­wie w dobo­rze kolo­rów. Nasze tor­by mogą być nie­wiel­ki­mi, kla­sycz­ny­mi mode­la­mi, taki jak model Hobo pol­skiej mar­ki Man­del bądź naj­go­ręt­szy obec­nie model Pra­dy -  Cleo  lub kla­sycz­ny mini­ma­lizm w wyko­na­niu Bur­ber­ry— a więc czar­ny­mi, skó­rza­ny­mi toreb­ka­mi rodem z lat 90 (a z takim wybo­rem trud­no się mylić), geo­me­trycz­ną waria­cją do nosze­nia w ręce w sto­no­wa­nym kolo­rze pro­jek­tu Danie­la Lee (Bot­te­ga Vene­ta) albo kolo­ry­stycz­nym zawro­tem gło­wy, tak jak inten­syw­nie zie­lo­ny model Cas­set­te na gru­bym, zło­tym łań­cu­chu. A może będzie to nie­ty­po­wy, geo­me­trycz­ny, nie­wiel­ki worek z brą­zo­wej skó­ry z kla­sycz­nym mono­gra­mem (Celi­ne) lub ogrom­ny, wyko­na­ny z mięk­kiej skó­ry shop­per, któ­ry pomie­ści nie­mal wszyst­ko (Loewe)? Jeśli marzysz o kla­sy­ce z lek­kim twi­stem, któ­ra zosta­nie z Tobą na lata, zawsze war­to zain­we­sto­wać w jeden z ponad­cza­so­wych  mode­li Cha­nel z klap­ką. Wyko­na­ny z mięk­kiej, czar­nej skó­ry model toreb­ki The Row spraw­dzi się za to w każ­dej sytu­acji – na zaku­pach, ale i nie­for­mal­nych, krót­kich spotkaniach.

Naj­lep­sza toreb­ka na wio­snę 2021 jest przede wszyst­kim dopa­so­wa­na do Cie­bie: może być więc i skrom­na i nie­ty­po­wa – waż­ne jed­nak, aby prze­trwa­ła wię­cej niż jeden sezon. Dosko­na­le pamię­ta­my trend na mikro­to­reb­ki, wśród któ­rych prym wiódł fran­cu­ski pro­jek­tant Jacqu­emus, a w ślad za któ­rym szyb­ko podą­ży­ły naj­więk­sze domy mody, m.in. Cha­nel. Mimo to,  z takiej wiel­ko­ści toreb­ka­mi nie wycho­dzi­my zbyt czę­sto (a szcze­gól­nie teraz), a kie­dy już to robi­my, z pew­no­ścią potrze­bu­je­my mieć przy sobie coś wię­cej, niż tyl­ko kar­tę kre­dy­to­wą, tele­fon czy pomad­kę. Od 2020 roku w toreb­kach nosi­my bowiem środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce, zapa­so­we maski na twarz, wodę czy lap­top nie­zbęd­ny do pra­cy. 

Pro­jek­tan­ci dosto­so­wa­li się do naszych potrzeb, two­rząc w tym sezo­nie nie­ty­po­we, ale zara­zem prak­tycz­ne toreb­ki, któ­re pomiesz­czą wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je­my w 2021 roku. Są więc nie­wiel­kie toreb­ki o regu­lar­nych, opły­wo­wych kształ­tach i sto­no­wa­nych kolo­rach, ale i wyra­zi­ste, z nie­ty­po­wy­mi dodat­ka­mi w posta­ci cha­rak­te­ry­stycz­ne­go paska czy rzu­ca­ją­ce­go się w oczy mono­gra­mu bądź geo­me­trycz­ne­go kroju.

Nie­za­leż­nie od tren­dów, mamy nadzie­ję, że w nowym roku przy­naj­mniej część trosk, któ­re odczu­wa­li­śmy w ubie­głym roku znik­nie na zawsze. Waż­ne jed­nak, by w każ­dej chwi­li mieć przy sobie wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je­my – coś, co zapew­ni nam bez­pie­czeń­stwo i spo­kój. Poni­żej znaj­dzie­cie nasz subiek­tyw­ny wybór tore­bek, w któ­re war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku, aby przejść go w dobrym stylu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej