PodróżeStyl życia

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go świa­ta, biz­nes­me­ni i arty­ści. Jest fascy­nu­ją­ce i kuszą­ce. W 1664 roku Angli­cy prze­mia­no­wa­li je na Nowy Jork, wcze­śniej kon­tro­lę…

Więcej
PodróżeStyl życia

Podróże z Indią: Bora-Bora

Redak­tor naczel­na Vers-24 jest miło­śnicz­ką wyjaz­dów. Lubi podró­że małe i duże, krót­kie i dłu­gie. Dzię­ki jej wypra­wom powstał cykl pt. „Podró­że z Indią“ – będzie­cie mie­li oka­zję śle­dzić miej­sca odwie­dza­ne przez Indię, poczuć kli­mat wypraw oraz dowie­dzieć się gdzie war­to wybrać się i cze­go spró­bo­wać pod­czas wła­snych waka­cji.

Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

Podróż z Indią. Nowa Zelandia.

Mimo tego, że nie uda­ło mi się wypić kawy z naj­bar­dziej zna­ną pro­jek­tant­ką Karen Wal­ker, i tak nie żału­ję, że odwie­dzi­łam Nową Zelan­dię. Od dzie­ciń­stwa marzy­łam, aby wybrać się tam, praw­do­po­dob­nie przez książ­ki o tym nie­zwy­kłym…

Więcej
MiejscaPodróżeStyl życia

Anatolia kawiarnia w sercu greckiej Krety

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Jeśli podró­żu­je­cie po grec­kiej wyspie Kre­ta i chce­cie napić się aro­ma­tycz­nej kawy lub smacz­nie zjeść, koniecz­nie odwiedź­cie kurort Her­so­nis­sos (naj­bar­dziej popu­lar­na miej­sco­wość tury­stycz­na na wschod­nim wybrze­żu), gdzie w pobli­żu morza znaj­du­je się kawiar­nia…

Więcej