PodróżeStyl życia

Jak tanio podróżować? Kilka przydatnych wskazówek od VERS-24

Tekst: Sonia Kru­pin­ska

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.18.57

Ludz­ka natu­ra jest taka, że lubi wszyst­ko co jest super pro­mo­cją, naj­lep­szą ofer­tą, a szcze­gól­nie ofer­tą podró­ży.

Nie­ste­ty z tani­mi podró­ża­mi nie jest tak łatwo jak z nową bluz­ką po prze­ce­nie w Zarze. W tym przy­pad­ku trze­ba poświę­cić tro­chę cier­pli­wo­ści i cza­su na zna­le­zie­nie spo­so­bu jak tanio, a zara­zem w dobrych warun­kach zwie­dzać świat.

Nowe bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Expe­rian poka­zu­je, że więk­szość waka­cjo­wi­czów wyda­je wię­cej pie­nię­dzy niż zakła­da kie­dy podró­żu­je, więc wszel­kie oszczęd­no­ści, któ­re odkła­da­li­śmy skru­pu­lat­nie mie­siąc w mie­siąć, oka­zu­ją się pomoc­ne. Czę­sto moż­na usły­szeć, że lata­nie z i do dru­go­rzęd­nych lot­nisk pomo­że ci zaosz­czę­dzić. Tak samo jak to, że wto­rek to magicz­ny dzień na booko­wa­nie, ale jakie są inne wypró­bo­wa­ne i praw­dzi­we tric­ki?

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.20.08

CZAS

 1. Zabo­okuj bilet w odpo­wied­nim cza­sie. 

Dla kra­jo­wych lotów okres 47 dni przed jest uzna­wa­ny za media­nę naj­lep­sze­go cza­su zaku­pu, nato­miast mię­dzy­na­ro­do­we podró­że powin­ny być zaku­pio­ne dużo wcze­śniej, przed pre­fe­ro­wa­nym dniem wylo­tu. Jeśli nie wiesz jesz­cze dokład­nie kie­dy chcesz gdzieś pole­cieć, to wyszu­ki­wa­nie “+3/-3 dni” albo “5/7 dni” poka­że Ci sze­ro­ki wachlarz cen lotów do roz­wa­że­nia.

2. Nie bookuj zbyt wcze­śnie.

Do momen­tu kie­dy dowiesz się kie­dy i gdzie się wybie­rasz – nie napa­laj sie za bar­dzo! Śred­nia kra­jo­wa cena zna­le­zio­na 6 mie­się­cy przed wybra­ną datą wylo­tu była o 19% wyż­sza niż ceny lotów wyszu­ka­nych z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.17.46

PLAN PODRÓŻY

1. Lataj mię­dzy mia­sta­mi.

Daw­no, daw­no temu bilet w obie stro­ny, czy­li do i z tego same­go mia­sta był naj­tań­szy. Teraz? Nie ma opcji! Aktu­al­nie dużo czę­ściej przy­la­ty­wa­nie do jed­ne­go mia­sta, a wyla­ty­wa­nie z inne­go w tym samym kra­ju bar­dziej się opła­ca.

2. Leć w jed­ną stro­nę.

Ludzie przy­wy­kli do kupo­wa­nia bile­tów z i do tego same­go mia­sta co jest czę­sto tanim roz­wią­za­niem, ale war­to tak­że pró­bo­wać booko­wać dwa oddziel­ne loty, bo tak może się oka­zać cza­sem taniej.

 3. Miej otwar­ty umysł.

Masz ocho­tę gdzieś wyle­cieć ale nie wiesz gdzie? Wpisz „wszę­dzie” jako mia­sto doce­lo­we na Skyscanner.pl, a otrzy­masz spis lotów od naj­tań­sze­go do naj­droż­sze­go na całym świe­cie. Kto wie? Może natkniesz się na swo­je wyma­rzo­ne waka­cje.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.18.46

4. Roz­waż “doszy­wa­nie”. 

Jeśli nie masz moc­no napię­te­go gra­fi­ku podró­ży, nabu­do­wy­wa­nie cza­su prze­siad­ki prak­tycz­nie zawsze pomo­że Ci zaosz­czę­dzić pie­nią­dze. Jeśli możesz wybrać prze­siad­kę funk­cjo­nal­ną (pół lub cały dzień) i do tego w mie­ście, któ­re chciał­byś zwie­dzić, tym lepiej. Sztucz­ka pole­ga na tym, by nie­ko­niecz­nie kupić stan­dar­do­wy lot z prze­siad­ką, ale zamiast tego “pozszy­wać” oddziel­ne bile­ty i loty razem. W rezul­ta­cie, bilet w jed­ną stro­nę do Pary­ża połą­czo­ny z bile­tem w jed­na stro­nę do Buenos Aires może być tań­szy, niż cały lot w jed­ną stro­nę do Buenos Aires z albo bez zatrzy­ma­nia (prze­siad­ki).

  • Sprawdź naj­pierw jed­no­oso­bo­we loty.

Nawet jeśli rezer­wu­jesz bile­ty dla całej rodzi­ny, w pierw­szej kolej­no­ści sprawdź cenę lotu tyl­ko dla jed­nej. Wie­le linii lot­ni­czych cze­ka, aż kupisz od razu kil­ka miejsc na raz, co wyj­dzie dro­żej, niż każ­dy poje­dyn­czo. 

  • Kupuj pakiet.

Oka­zu­je się, że decy­du­jąc się na pakiet tury­stycz­ny (lot i samo­chód, albo lot i hotel) możesz zaosz­czę­dzić spo­ro pie­nię­dzy. Może się to wyda­wać podej­rza­ne ale doda­nie hote­lu do lotu może spraw­dzić, że zaosz­czę­dzisz dużo pie­nię­dzy.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.21.59

NARZĘDZIA

1. Zmie­niaj wyszu­ki­war­ki.

Sprawdź witry­ny agre­ga­tor o nazwie Kay­ak, Orbitz, Sky­scan­ner tak jak poszcze­gól­ne stro­ny inter­ne­to­we linii lot­ni­czych, któ­re cię inte­re­su­ją. Cza­sem bez­po­śred­nie stro­ny lot­ni­cze będą mia­ły naj­lep­szą ofer­tę . Momondo.com wyszu­ku­je każ­dy lot, jaki ist­nie­je, wli­cza­jąc w to mniej zna­ne, tań­sze linie lot­ni­cze. Naj­czę­ściej ma naj­tań­sze loty. Kayak.com jest wspa­nia­łym narzę­dziem, ale fak­tycz­nie usu­wa spo­ro linii lot­ni­czych w trak­cie wyszu­ki­wa­nia , więc nie zawsze zapew­nia­ja sze­ro­ką gamą opcji.

 2. Uży­waj odpo­wied­nich narzę­dzi. 

Apli­ka­cja Hop­per, codzien­nie ana­li­zu­je ceny lotów i poin­for­mu­je cię, kie­dy spad­ną. Posia­da rów­nież wbu­do­wa­ną funk­cję pro­gno­stycz­ną. Hip­munk pozwa­la na wyszu­ka­nie daty, porów­nu­jąc wszyst­kie opcje.
Skyscanner.pl jest naj­lep­szy gdy decy­du­jesz się na kil­ka róż­nych wycie­czek. Możesz porów­ny­wać ceny róż­nych wycie­czek i dat, oraz możesz usta­wić powia­do­mie­nia dla poszcze­gól­nych tras i ter­mi­nów.

3. Spró­buj tanich linii. 

Jeśli chcesz latać tyl­ko tani­mi linia­mi lot­ni­czy­mi, a znasz swój cel począt­ko­wy i koń­co­wy wybierz WhichBudget.com. Linie lot­ni­cze ofe­ru­ją usłu­gę o niskim budże­cie w róż­nych loka­li­za­cjach.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.25.43

 TAJNIKI

1. Usuń pli­ki cookie.

Przy wyszu­ki­wa­niu lotów, usuń pli­ki cookie lub pamięć pod­ręcz­ną, lub wejdź w Inter­net tak, aby histo­ria prze­glą­da­nia się nie zapi­sy­wa­ła. Peter Gre­en­berg Kwarc mówi: „Cho­ciaż nie ma twar­dych dowo­dów na to, że linie lot­ni­cze śle­dzą nasze zacho­wa­nia w Inter­ne­cie, a poten­cjal­nie nawet nasz adres IP, to ceny mogą wzro­snąć w przy­pad­ku lotów, któ­re są czę­sto wyszu­ki­wa­ne.”

W związ­ku z tym jak szu­kasz róż­nych pro­po­zy­cji lotów, włącz tryb inco­gni­to, lub sprawdź ofer­ty na jed­nym kom­pu­te­rze, a bilet kupuj na dru­gim.

 2. Trzy­maj się walu­ty lokal­nej. 

Jeśli rezer­wu­je­my lot będąc za gra­ni­cą w swo­jej wła­snej walu­cie może być dro­żej. Będąc np. we Fran­cji kupuj­my bile­ty w Euro, ponie­waż prze­wa­lu­to­wa­nie ceny może być droż­sze. Może­my tą walu­tę zmie­nić naj­czę­ściej w pra­wym gór­nym rogu stro­ny inter­ne­to­wej, tam się zmie­nia loka­li­za­cje w któ­rej się będzie podró­żo­wać.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 10.16.50

 3. Sko­rzy­staj ze zmian jed­no­dnio­wych.

Wie­le linii lot­ni­czych pobie­ra opła­tę za zmia­nę godzi­ny lub daty lotu w dniu lotu, ale są takie, któ­re pozwa­la­ją to zro­bić za dar­mo. Jest to świet­ny spo­sób, aby w ostat­niej chwi­li zaosz­czę­dzić pie­nią­dze. Na przy­kład jeśli lot na 18:00 jest o 200 zł droż­szy niż o 08:00 rano, sprawdź ile jest wol­nych miejsc na 8:00, a następ­nie zakup tań­szy lot. Zadzwoń dzień przed i doko­naj zmia­ny. 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ne tury­stycz­nie, nie aż tak wiel­kie mia­sto. Atrak­cyj­ność Amster­da­mu opar­ta…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *