Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeże­li nie masz jesz­cze pomy­słu na świą­tecz­ne pre­zen­ty, sko­rzy­staj z pro­po­zy­cji Elek­trow­ni Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­nej mię­dzy uli­ca­mi Dobrą, Zaję­czą, Lesz­czyń­ską i Cen­trum Nauki Koper­nik. Ta wspa­nia­ła prze­strzeń otwar­ta w maju br. mie­ści obec­nie ponad sto sklepów,…

Więcej
Styl życia

Szykowne prezenty dla Niej na Święta 2020

Kom­ple­to­wa­nie pre­zen­tów w grud­niu z pew­no­ścią nie zakoń­czy się w tłu­mie pośród skle­po­wych półek. Wystar­czy spoj­rzeć na to z innej stro­ny: naj­pięk­niej­sze bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla Mamy, Żony czy Part­ner­ki, Ciot­ki bądź Sio­stry i Przy­ja­ciół­ki bez…

Więcej
Vers24 Bloguje

Czym jest efekt negatywności?

Wszy­scy mamy ten­den­cję do przy­wią­zy­wa­nia więk­szej wagi do nega­tyw­nych doświad­czeń niż pozy­tyw­nych lub neu­tral­nych doświad­czeń. W psy­cho­lo­gii nazy­wa­ją to efek­tem nega­tyw­no­ści.  Sku­pia­my się na nega­ty­wach nawet jeśli są one mało istot­ne lub w ogó­le nieistotne.…

Więcej
Styl życia

Gdy sztuka spotyka technologię - iRobot x Anna Halarewicz

Też nie wyobra­ża­cie sobie już bez nie­go domo­wych porząd­ków? A gdy­by tak połą­czyć jego funk­cjo­nal­ność z nie­zwy­kłym sty­lem? Naj­now­sza wer­sja robo­ta odku­rza­ją­ce­go Room­ba s9+ to nie­zwy­kłe połą­cze­nie sztu­ki i tech­no­lo­gii – urzą­dze­nie wraz ze stacją…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…

Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…

Więcej
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…

Więcej
Vers24 Bloguje

Jak emocje pomagają w życiu?

W psy­cho­lo­gii emo­cje są defi­nio­wa­ne jako zło­żo­ny stan uczuć, któ­ry powo­du­je zmia­ny fizycz­ne i psy­chicz­ne, któ­re z kolei wpły­wa­ją na nasze myśl i zacho­wa­nie. Emo­cjo­nal­ność wią­że się z sze­re­giem róż­nych pojęć psy­cho­lo­gicz­nych, takich jak temperament,…

Więcej
Styl życia

Niezawodne prezenty z okazji Dnia Ojca

Jutro będzie­my świę­to­wać Dzień Ojca, a więc nie tyl­ko ojców, ale tak­że dziad­ków czy mężów i ojców. To napraw­dę nie­wie­le cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent. Jeże­li pla­nu­jesz ten dzień spę­dzić wła­śnie ze swo­im ojcem, być…

Więcej
Styl życia

Nailed It pod znakiem tęczy - Together in Pride

Nailed It, dla któ­re­go nie ist­nie­ją jakie­kol­wiek podzia­ły, od zawsze wyzna­je, że każ­dy – bez wzglę­du na płeć, wyzna­nie czy kolor skó­ry jest rów­ny i ma pra­wo do miło­ści. Tym samym, dziew­czy­ny posta­no­wi­ły stwo­rzyć niezwykłą…

Więcej
Styl życia

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…

Więcej