Styl życia

Audrey Hepburn jakiej nie znaliśmy, czyli wiosna z Netflix

Czy może być lep­szy spo­sób na roz­po­czę­cie wio­sny, jak radość z pierw­szych dłuż­szych, cie­plej­szych dni? Nie­wąt­pli­wie, w ocze­ki­wa­niu na jej peł­nię, war­to włą­czyć jed­ną z nowo­ści debiu­tu­ją­cych wła­śnie w mar­cu na plat­for­mie Net­flix.  Już w…

Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…

Więcej
Styl życia

Walentynkowe prezenty dla Niej

Nie­dłu­go Walen­tyn­ki. Mimo, że nie każ­dy język miło­ści jest taki sam, jeśli cho­dzi o oka­zy­wa­nie uczuć, w dniu 14 lute­go wystar­czy oka­zać choć tro­chę czu­ło­ści i być może zamiast spek­ta­ku­lar­ne­go pre­zen­tu ide­al­nym dodat­kiem do wyrazu…

Więcej
Styl życia

Maty do yogi, z którymi pokochasz każdą praktykę

Nic nie moty­wu­je bar­dziej do ćwi­czeń w domu, niż odpo­wied­ni i este­tycz­ny strój oraz … nie­zbęd­ne akce­so­ria. Nic więc dziw­ne­go, że posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać prze­gląd naj­bar­dziej prak­tycz­nych, ale i jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle sty­lo­wych mat do yogi, które…

Więcej
Styl życia

Właściwości imbiru 

Imbir to rośli­na o liścia­stych łody­gach i żół­ta­wo­zie­lo­nych kwia­tach. Przy­pra­wa imbi­ro­wa pocho­dzi z korze­ni tej rośli­ny. Od daw­nych cza­sów ludzie uży­wa­li imbi­ru w kuch­ni i medy­cy­nie. Jest to popu­lar­ny, domo­wy śro­dek na nud­no­ści, ból brzucha…

Więcej
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…

Więcej
Styl życia

Pomysły na wyjątkowe prezenty dla każdego w ostaniej chwili

Z pew­no­ścią wśród naszych Czy­tel­ni­ków są oso­by, któ­re zaku­py świą­tecz­nych pre­zen­tów odkła­da­ją na ostat­nią chwi­lę. Z pew­no­ścią też mamy w swo­im gro­nie taką rodzi­nę czy przy­ja­ciół, któ­rzy pre­zen­ty trak­tu­ją dość nie­kon­wen­cjo­nal­nie i cięż­ko ich zaskoczyć.…

Więcej
Styl życia

Świąteczne prezenty z Elektrownią Powiśle

Jeże­li nie masz jesz­cze pomy­słu na świą­tecz­ne pre­zen­ty, sko­rzy­staj z pro­po­zy­cji Elek­trow­ni Powi­śle, zlo­ka­li­zo­wa­nej mię­dzy uli­ca­mi Dobrą, Zaję­czą, Lesz­czyń­ską i Cen­trum Nauki Koper­nik. Ta wspa­nia­ła prze­strzeń otwar­ta w maju br. mie­ści obec­nie ponad sto sklepów,…

Więcej
Styl życia

Szykowne prezenty dla Niej na Święta 2020

Kom­ple­to­wa­nie pre­zen­tów w grud­niu z pew­no­ścią nie zakoń­czy się w tłu­mie pośród skle­po­wych półek. Wystar­czy spoj­rzeć na to z innej stro­ny: naj­pięk­niej­sze bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla Mamy, Żony czy Part­ner­ki, Ciot­ki bądź Sio­stry i Przy­ja­ciół­ki bez…

Więcej