Newsroom

Posłuchaj Madame Curie. Unikalne nagranie głosu wybitnej Polki

Maria Curie – Skło­dow­ska, dwu­krot­na zdo­byw­czy­ni Nagro­dy Nobla za wybit­ne osią­gnię­cia nauko­we, była i jest naszą chlu­bą naro­do­wą. Wyda­je się, że wie­my o niej wszyst­ko, ale dotąd … nie zna­li­śmy jej gło­su. Dziś mamy szan­sę go usły­szeć. Brzmi tak, jak moż­na było sobie wyobra­zić: pew­nie i moc­no. Siła jest kobie­tą!

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Sex and The City 3!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com Mamy powo­dy do rado­ści, w inter­ne­cie poja­wia się coraz wię­cej wzmia­nek na temat kolej­nej czę­ści kul­to­we­go seria­lu, z udzia­łem nasze­go ulu­bio­ne­go, sty­lo­we­go kwar­te­tu z Man­hat­ta­nu. Trze­cia część kino­wej wer­sji przy­gód przy­ja­ció­łek, któ­re…

Więcej
KalendarzKulturaNewsroomWydarzenia

"Annie Hall" w DKF "IMAGINARIUM" już 9 czerwca

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, dvdactive.com 9. czerw­ca o godz. 19.30 Kino Pra­ha zapra­sza na fil­mo­we spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­we­go „IMAGINARIUM”. Poka­że­my film „Annie Hall”, reż. Woody Allen, a spo­tka­nie…

Więcej
KulturaNewsroom

Twórca "Obcego" nie żyje!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, PAP Wia­do­mość o dzi­siej­szej śmier­ci Han­sa Rudol­fa Gige­ra obie­gła świat w zastra­sza­ją­co szyb­kim tem­pie. Szwaj­car­ski malarz, rzeź­biarz i pro­jek­tant, twór­ca tytu­ło­we­go „Obce­go” z fil­mu Ridleya Scot­ta (za ten pro­jekt został nagro­dzo­ny…

Więcej
FilmKulturaNewsroom

Kolejna odsłona „Sex and the City”?

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: dailymail.co.uk Cał­kiem moż­li­we, że po raz kolej­ny zoba­czy­my na wiel­kim ekra­nie  fina­ło­wą, tym razem,  część „Sek­su w wiel­kim mie­ście ” – kul­to­we­go seria­lu o czte­rech miesz­kan­kach Nowe­go Jor­ku. Już od 2010…

Więcej