FilmKulturaNewsroom

Kolejna odsłona „Sex and the City”?

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: dailymail.co.uk

106533394_large_05123

Cał­kiem moż­li­we, że po raz kolej­ny zoba­czy­my na wiel­kim ekra­nie  fina­ło­wą, tym razem,  część „Sek­su w wiel­kim mie­ście ” – kul­to­we­go seria­lu o czte­rech miesz­kan­kach Nowe­go Jor­ku.

Już od 2010 roku, od momen­tu wyda­nia jego dru­giej peł­no­me­tra­żo­wej wer­sji, twór­cy seria­lu zasta­na­wia­li się nad jego kolej­ną odsło­ną kino­wą. Pro­du­cent Micha­el Patrick King podzie­lił się swo­imi prze­my­śle­nia­mi:

Myślę, że jeden z frag­men­tów histo­rii się zakoń­czył. Mimo tego, te czte­ry fan­ta­stycz­ne kobie­ty nie mogą wyjść z mojej gło­wy”.

Wokół koń­co­wej czę­ści fil­mu nie­ustan­nie trwa­ją gło­śne deba­ty, któ­re dopro­wa­dzi­ły reali­za­to­rów do wspól­ne­go sta­no­wi­ska, że styl nar­ra­cji seria­lu nie powi­nien ulec zmia­nie. Ist­nie­ją spe­ku­la­cje doty­czą­ce przyj­ścia na świat dziec­ka Car­rie Brad­shaw, głów­nej boha­ter­ki “Sek­su w wiel­kim mie­ście”, a nawet moż­li­wo­ści śmier­ci jed­nej z jej kole­ża­nek.

Redak­cja VERS24 z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na kon­ty­nu­acje „Sex and the City”! A Wy?

For Vers-24, War­saw

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *