KulturaNewsroom

1000 lat historii polskich Żydów. Stała wystawa w MHŻP od 28 października

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: polin.pl

key_vis_synagoga

Nie dzi­wi fakt, że wła­dze insty­tu­cji pla­nu­ją otwar­cie sta­łej wysta­wy jak wiel­ką fetę – w dniach 28 i 29 paź­dzier­ni­ka goście muzeum wezmą udział m.in. w ofi­cjal­nych uro­czy­sto­ściach czy pre­mie­ro­wym zwie­dza­niu. Wstęp jest bez­płat­ny, cho­ciaż na część wyda­rzeń obo­wią­zu­je rezer­wa­cja.

Wysta­wa sta­ła pre­zen­to­wać będzie 1000 lat histo­rii pol­skich Żydów, a na nią zło­ży się 8 gale­rii, zaj­mu­ją­cych wspól­nie powierzch­nię 4000  m2. Opo­wieść o kul­tu­rze i dzie­dzic­twie podzie­li się na kolej­ne eta­py – te obej­mą m.in. pierw­sze osad­nic­two, roz­wój kul­tu­ry, wewnętrz­na róż­no­rod­ność, Zagła­da i współ­cze­sność. Orga­ni­za­to­rzy poru­szą temat współ­ist­nie­nia dwóch nacji, a więc zarów­no współ­pra­cę, inte­gra­cję, jak i kon­flik­ty. Histo­ria opo­wia­da­na będzie poprzez przed­mio­ty, malo­wi­dła, inte­rak­tyw­ne insta­la­cje, makie­ty oraz dźwię­ki, tek­sty i fil­my. Głos odda­no żydow­skim kup­com, arty­stom, rabi­nom, uczo­nym, kro­ni­ka­rzom  czy gospo­dy­niom domo­wym. Wysta­wą zaj­mu­ją się naukow­cy i kura­to­rzy, któ­ry­mi pokie­ru­je prof. Bar­ba­ra Kir­shen­blatt-Gim­blett.

Pod­czas dni otwar­tych, wysta­wa będzie czyn­na od wcze­snych godzin do póź­nej nocy, ponad to zwie­dza­ją­cy będą mogli wziąć udział w kon­cer­tach, pro­jek­cjach fil­mo­wych, spo­tka­niach z Oca­la­ły­mi, impre­zach z muzy­ką żydow­ską w tle i wiel­kich wido­wi­skach arty­stycz­nych. Insty­tu­cja­mi part­ner­ski­mi są Teatr Wiel­ki Ope­ra Naro­do­wa, Fun­da­cja Forum Dia­lo­gu, Teatr Żydow­ski, Fun­da­cja Sha­lom, Teatr Imka oraz Żydow­ski Insty­tut Histo­rycz­ny.

Ofi­cjal­nie roz­po­czę­cie zain­au­gu­ru­ją pre­zy­den­ci Pol­ski i Izra­ela – trans­mi­sja na żywo roz­pocz­nie się o godz. 14.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
polin.pl 
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *