Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Polska, luksusowa marka biżuterii Beller powraca z nową kolekcją – Pearl, która ma być synonimem czystości i miłości.

pierścionek BELLER

Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To z nich od wie­ków powsta­je kla­sycz­na, naj­szla­chet­niej­sza biżu­te­ria. Sub­tel­na kolek­cja na nowo odkry­wa ich pięk­no – zło­żo­na z mini­ma­li­stycz­nych, mono­chro­ma­tycz­nych i awan­gar­do­wych zło­tych pier­ścion­ków, kol­czy­ków i naszyj­ni­ków, a tak­że eks­klu­zyw­nych zawie­szek o nie­ba­nal­nych kształ­tach per­ły, do któ­rych ide­al­nie pasu­ją łań­cusz­ki z kolek­cji Basic ide­al­nie odzwier­cie­dla miłość i czy­stość. Biżu­te­ria z kolek­cji Pearl z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta w cało­ści wyko­ny­wa­na jest ręcz­nie z posza­no­wa­niem rze­mieśl­ni­czych tra­dy­cji.

zawieszka Bellet pierścionek Beller zawieszka Beller naszyjnik Beller kolczyki BELLER pierścionek Beller

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy