ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Polska, luksusowa marka biżuterii Beller powraca z nową kolekcją – Pearl, która ma być synonimem czystości i miłości.

pierścionek BELLER

Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To z nich od wie­ków powsta­je kla­sycz­na, naj­szla­chet­niej­sza biżu­te­ria. Sub­tel­na kolek­cja na nowo odkry­wa ich pięk­no – zło­żo­na z mini­ma­li­stycz­nych, mono­chro­ma­tycz­nych i awan­gar­do­wych zło­tych pier­ścion­ków, kol­czy­ków i naszyj­ni­ków, a tak­że eks­klu­zyw­nych zawie­szek o nie­ba­nal­nych kształ­tach per­ły, do któ­rych ide­al­nie pasu­ją łań­cusz­ki z kolek­cji Basic ide­al­nie odzwier­cie­dla miłość i czy­stość. Biżu­te­ria z kolek­cji Pearl z czter­na­sto­ka­ra­to­we­go zło­ta w cało­ści wyko­ny­wa­na jest ręcz­nie z posza­no­wa­niem rze­mieśl­ni­czych tra­dy­cji.

zawieszka Bellet pierścionek Beller zawieszka Beller naszyjnik Beller kolczyki BELLER pierścionek Beller

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej
ModaNewsroom

DESTINY - nowa kolekcja marki BELLER

Mar­ka BELLER zno­wu zaska­ku­je i pre­zen­tu­je kolej­ną odsło­nę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świa­ta mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzo­na z różo­we­go zło­ta pró­by 585 połą­czo­ne­go z awan­gar­do­wo osa­dzo­ny­mi dia­men­ta­mi (czy­stość VVS, bar­wa D‑F). Ich blask nada­je biżu­te­rii nie­sa­mo­wi­tej lek­ko­ści i ele­gan­cji.…
Więcej
ModaNewsroom

CHANCE - nowa kolekcja marki BELLER

Od kil­ku dni zarów­no na www.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE. Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej…
Więcej