NewsroomUroda

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

Feno­men Black Fri­day, jak co roku pod koniec listo­pa­da, opa­no­wu­je cały świat. Kolej­ne mar­ki przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­we ofer­ty i pro­mo­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Przy­go­to­wu­jąc nie­spo­dzian­ki dla rodzi­ny i przy­ja­ciół, pamię­taj by regu­lar­nie spra­wiać drob­ne przy­jem­no­ści samej­so­bie!

Inte­li­gent­ne urzą­dze­nia szwedz­kiej mar­ki FOREO pozwo­lą Ci bły­ska­wicz­nie –mak­sy­mal­nie sku­tecz­nie – zadbać o oczysz­cza­nie jamy ust­nej i skó­ry twa­rzy. Umoż­li­wią nawet ana­li­zę sta­nu nawil­że­nia Two­jej cery i prze­pro­wa­dzą nie­zwy­kły 90-sekun­do­wy zabieg pie­lę­gna­cyj­ny. Jeśli nie posia­dasz jesz­cze peł­ne­go arse­na­łu gadże­tów FOREO, tego­rocz­ny Black Fri­day jest dosko­na­łą oka­zją, by to zmie­nić! Tego dnia, mar­ka przy­go­to­wa­ła aż do 30% zniż­ki na urzą­dze­nia do pie­lę­gna­cji skó­ry i jamy ust­nej. Przy­go­tuj się na gorą­cy okres świą­tecz­ny, mroź­ną zimę i nowy rok, a tak­że pomyśl o pre­zen­tach dla bli­skich!

Po raz pierw­szy w histo­rii, w ofer­cie na Black Fri­day poja­wi się tego­rocz­na nowo­ść­FO­REO – inte­li­gent­ne urzą­dze­nie do pie­lę­gna­cji twa­rzy UFO, któ­re pozwa­la prze­pro­wa­dzić zaawan­so­wa­ny zabieg na twarz już w 90 sekund. Będzie teraz dostęp­ny 27% taniej! Ten, i wie­le innych pro­duk­tów FOREO, kupisz w spe­cjal­nych cenach nastro­nie www.foreo.com oraz na douglas.pl. Spe­cjal­ne pro­mo­cje z oka­zji Black Fri­day­obo­wią­zu­ją od 23 do 30 listo­pa­da i obej­mu­ją nawet 33% zniż­ki na best­sel­le­ry FOREO.

UFO i UFO mini 27% TANIEJ W SPRZEDAŻY ONLINE
Urzą­dze­nie UFO każ­de­go dnia porwie Cię w świat nowo­cze­snej pie­lę­gna­cji, któ­ra odży­wia Two­ją skó­rę i zapew­nia relaks nie z tej zie­mi. Inte­li­gent­ny zabieg z maską akty­wo­wa­ną przez UFO łączy w sobie ele­men­ty tra­dy­cyj­nej kore­ań­skiej kosme­ty­ki i prze­ło­mo­wej szwedz­kiej tech­no­lo­gii. Aby ujrzeć i odczuć nie­sa­mo­wi­te efek­ty na wła­snej skó­rze, wystar­czy 90 sekund! Doświadcz pięk­na inno­wa­cji i odmień swo­ją cerę z UFO.

LUNA 2 33% TANIEJ W SPRZEDAŻY ONLINE
Bez wzglę­du jakiej szczo­tecz­ki do twa­rzy uży­wa­łaś dotych­czas, rewo­lu­cyj­na­tech­no­lo­gia pul­sa­cji T‑SonicTM oraz sys­tem masa­żu anti-aging zre­wo­lu­cjo­ni­zu­ją two­ją pie­lę­gna­cję. Urzą­dze­nie LUNA 2 zapro­jek­to­wa­no tak, by jed­no­cze­śnie wspie­ra­ło usu­wa­nie zanie­czysz­czeń i nie­do­sko­na­ło­ści, ale też dba­ło o jędr­ność i mło­dość skó­ry. Dostęp­ne jest w czte­rech wer­sjach, z któ­rych wybie­rzesz ide­al­ną dla swo­jej cery.

LUNA mini 2 30% TANIEJ W SPRZEDAŻY ONLINE I STACJONARNIE
To urzą­dze­nie do oczysz­cza­nia skó­ry jest praw­dzi­wym best­sel­le­rem ser­wi­su Ama­zon i ulu­bień­cem blo­ge­rów uro­do­wych. Ultra­hi­giecz­ny sili­kon spraw­dza się w pie­lę­gna­cji każ­de­go typu cery oraz nigdy nie wyma­ga wymia­ny szczo­tecz­ki. Na doda­tek, wystę­pu­je w sze­ściu­ener­gicz­nych kolo­rach – od per­ło­we­go różu po mrocz­ną czerń.

ISSA 2 i ISSA mini 2 20% TANIEJ W ONLINE
Pie­lę­gna­cja jamy ust­nej kolej­ny raz weszła na nowy poziom. Szczo­tecz­ka sonicz­na ISSA 2łączy smu­kły, wodo­od­por­ny design z ulep­szo­ną koń­ców­ką pul­sa­cyj­ną. Posia­da też wbu­do­wa­ną nową bate­rię, któ­ra wystar­cza na 365 dni uży­wa­nia – i dosko­na­łe­go uśmie­chu. Ulep­szo­no tak­że szczo­tecz­kę ISSA mini 2, któ­rej 265-dnio­wy aku­mu­la­tor i jaskra­we kolo­ry zapew­nią mnó­stwo przy­jem­no­ści przy każ­dym szczot­ko­wa­niu.

Sprze­daż onli­ne na: www.foreo.com i www.douglas.pl
20% taniej na wszyst­kie pro­duk­ty w skle­pach sta­cjo­nar­nych.

Pro­mo­cja z oka­zji Black Fri­day obo­wią­zu­je na stro­nie www.foreo.com od 23 do 30 listo­pa­da 2018 r.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej