Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Wybór:  Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: mostrami.pl, net-a-porter.com, topshop.com, alducadaosta.com, acnestudios.com, polyvore.com, mytheresa.com

Be Parisian

Styl Pary­ża­nek, bo to o nim będzie mowa, podzi­wia­ny jest na całym świe­cie. Miesz­kan­ki mia­sta miło­ści sły­ną z pięk­nych sty­li­za­cji, peł­nych kla­sy i szy­ku. Będąc w Pary­żu nie moż­na od nich ode­rwać wzro­ku. Na pierw­szy rzut oka ubra­nie się w taki spo­sób to nic trud­ne­go – kla­sycz­ne czę­ści gar­de­ro­by, sto­no­wa­ne kolo­ry, pod­sta­wo­we faso­ny…

Kluczem do osiągnięcia prawdziwie paryskiego looku jest odpowiedni dobór elementów garderoby. Jeżeli chcecie wyglądać jak mieszkanki światowej stolicy mody stawiajcie na jakość, nie na ilość.

Wystar­czy nie­wie­le pro­duk­tów naj­lep­szej jako­ści, aby móc stwo­rzyć nie­zli­czo­ną ilość prze­pięk­nych sty­li­za­cji, wyglą­da­ją­cych jak milion dola­rów. Naj­pierw przed­sta­wi­my naj­waż­niej­sze zasa­dy, któ­rych koniecz­nie musisz prze­strze­gać, jeże­li chcesz wyglą­dać jak Pary­żan­ka, po czym zapro­po­nu­je­my parę ubrań, któ­re nale­żą do listy must – have każ­dej z nich.

Przede wszyst­kim – mniej zna­czy wię­cej. Już na wstę­pie dobrze zapa­mię­taj tę zasa­dę, ponie­waż bez niej nie war­to w ogó­le iść dalej. Ponad wszyst­ko cenio­ny jest umiar i bez­pre­ten­sjo­nal­ność. Zapo­mi­na­my o ubra­niach wyzy­wa­ją­cych i tych z widocz­nym logo, o pod­rób­kach nie wspo­mi­na­jąc.  

Jeże­li już pogo­dzi­łaś się z powyż­szym warun­kiem, przed­sta­wia­my kolej­ny – non­sza­lan­cja i nie­co nie­dba­ło­ści. Mimo że Pary­żan­ka wyglą­da olśnie­wa­ją­co, spra­wia wra­że­nie, jak­by przed lustrem spę­dzi­ła naj­wy­żej dzie­sięć minut.

Na kapryśną pogodę…

Nawet mie­ście miło­ści pogo­da bywa kapry­śna, dla­te­go każ­dy miesz­ka­niec tego mia­sta ma pod ręką okry­cie wierzch­nie, któ­re nie pozwo­li mu zmar­z­nąć w chłod­niej­sze dni. Sty­lo­we Pary­żan­ki nie obej­dą się bez cie­płe­go, kla­sycz­ne­go płasz­cza. Im mniej dodat­ków, tym lepiej. Może być odro­bi­nę over­si­ze­’o­wy. Zamiast neo­nów, czy paste­li – odcie­nie czer­ni i sza­ro­ści lub beż. W sza­fach Pary­ża­nek z pew­no­ścią znaj­dzie­my rów­nież skó­rza­ne kurt­ki. Każ­da z nich wie, że jest to inwe­sty­cja na dłu­gie lata i, że w tym wypad­ku ponad wszyt­ko cenio­na jest jakość. Zde­cy­duj się na naj­lep­szą skó­rę, a z pew­no­ścią nie poża­łu­jesz, kie­dy po pię­ciu latach nadal będzie wyglą­dać jak nowa!

plaszcz

BURBERRY 

jacket

GIVENCHY

coat

LEBRAND

 

Jakie spodnie wybiera Paryżanka?

Jean­sy. Przy­naj­mniej jed­na para dzwo­nów. Ide­al­nie dopa­so­wa­ne w bio­drach i udach, sze­ro­kie w łyd­kach. Kobie­ce i kla­sycz­ne, bez żad­nych dodat­ków w posta­ci ćwie­ków, prze­tarć, czy dziur. Na wie­czór ide­al­ne są spodnie skó­rza­ne. Dobrze widzia­na jest rów­nież spód­ni­ca ołów­ko­wa – ele­ganc­ka i pięk­nie pod­kre­śla­ją­ca figu­rę.

FRAME DENIM

FRAME JEANS pencil skirt

RIVER ISLANDspodnie H&M

H&M

Śnieżnobiała…

Przy­naj­mniej jed­na taka koszu­la powin­na się zna­leźć w Two­jej sza­fie. Jest dosko­na­ła do wszyst­kie­go, na każ­dą oka­zję, w zależ­no­ści od tego z czym ją połą­czysz. Naj­le­piej, jeże­li będzie… męska. Nie­zbęd­na jest tak­że dopa­so­wa­na bluz­ka z dłu­gim ręka­wem. Z ulu­bio­ne­go mate­ria­łu, aby czuć się w niej swo­bod­nie, czar­na, bia­ła, lub w czar­no bia­łe pasy (wyłącz­nie pozio­me!).

Na spe­cjal­ne oka­zje przy­da się sukien­ka w kolo­rze, w któ­rym czu­jesz się naj­le­piej. Jed­nak bez zbęd­nych ozdób, zastąp je pięk­nym uśmie­chem!

t-shirt

ACNE STUDIOS

proenza

PROENZA SCHOULERkoszula

MAISON MARTIN MARGIELA

 

sukienka

TOPSHOP

A na dodatek

… dodat­ki. Koniecz­nie sub­tel­ne, nie rzu­ca­ją­ce się w oczy. Są to z pew­no­ścią deli­kat­ny szal, któ­ry nie­dba­le zawią­za­ny wokół szyi ochro­ni Cię przed wia­trem, mała mono­chro­ma­tycz­na toreb­ka, do któ­rej wrzu­ci­my tyl­ko nie­zbęd­ne przed­mio­ty (czer­wo­na szmin­ka i tele­fon), oraz prze­ciw­sło­necz­ne oku­la­ry, któ­rych naczel­nym zada­niem jest przy­sło­nie­nie pod­krą­żo­nych oczu po sza­lo­nej nocy.

Na koniec – naj­waż­niej­sze. Pary­żan­ka nigdy nie kopiu­je, jest zawsze ory­gi­nal­na. Nie zno­si banal­nych, okle­pa­nych roz­wią­zań. Dla­te­go w żad­nym wypad­ku nie naśla­duj żad­nej z nich. Poznaj ich zasa­dy, zain­spi­ruj się ich sty­lem, a następ­nie sama skom­ple­tuj swo­ją gar­de­ro­bę. W ten wła­śnie spo­sób będziesz wyglą­dać jak jed­na z miesz­ka­nek świa­to­wej sto­li­cy mody.

okulary

RAY BAN

szal acne studios

ACNE STUDIOS

loafers

CHURCH’S

torebka Chanel

CHANEL

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust havePolecane

  10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

  Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
  Więcej
  ModaPolecaneTrendy

  ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

  Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
  Więcej
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *