Tekst: Anna Jan­kow­ska
Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov

Без имени-2

Choć gości poka­zu siód­mej już kolek­cji Rober­ta Kupi­sza obo­wią­zy­wał dżin­so­wy dress code, to po poja­wie­niu się na wybie­gu pierw­szych syl­we­tek doszli­śmy do wnio­sku, że cha­rak­ter wyda­rze­nia wyraź­nie wska­zu­je na odważ­niej­sze sty­li­za­cje.

- Naj­now­sza kolek­cja to sen­ty­men­tal­na podróż i wspo­mnie­nia z lat szko­ły śred­niej, cza­sy pierw­szych alter­na­tyw­nych festi­wa­li muzycznych.(…)Większość moich zna­jo­mych wyjeż­dża­ła do Jaro­ci­na, gdzie po raz pierw­szy wystą­pi­ły takie zespo­ły jak Maanam, Oddział Zamknię­ty, Sie­kie­ra. Tam nikt nie przej­mo­wał się obwią­zu­ją­cą w Pol­sce cen­zu­rą, sło­wa były bar­dzo kon­kret­ne i dosad­ne” – uza­sad­nia kie­ru­nek swo­jej naj­now­szej linii Robert Kupisz.

Без имени-3

Jaka jest w takim razie moda rodem z legen­dar­nym pol­skich festi­wa­li muzy­ki alter­na­tyw­nej według pro­jek­tan­ta?

Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty kolek­cji „Anar­chy” to skó­ry, meta­lo­we zam­ki i naszyw­ki oraz kolo­ry­sty­ka oscy­lu­ją­ca wokół bie­li, czer­ni, sza­ro­ści, a nawet po raz pierw­szy w kolek­cji Kupi­sza – czer­wie­ni. Całą linię podzie­lić nale­ży na część dam­ską, męską i uni­sex.

Без имени-1 (1)

Kobie­ta, któ­rą ubie­ra Robert Kupisz to odważ­na rock­man­ka lub zbun­to­wa­na pun­kó­wa w skó­rza­nej sukien­ce z meta­lo­wy­mi naszyw­ka­mi, jedwab­nych koszu­lach fla­ne­lo­wych lub nie­dba­le zało­żo­nych, obszer­nych tuni­kach czy luź­nych par­kach z duży­mi kie­sze­nia­mi.

Без имени-5

Męska część kolek­cji jest zawsze nie­stan­dar­do­wa. Tym razem skła­da­ją się na nią róż­no­rod­ne ele­men­ty gar­de­ro­by: od cięż­kich kom­bi­ne­zo­nów, przez łagod­niej­sze t‑shirty, po skó­rza­ne i orta­lio­no­we kurt­ki – wszyst­kie z meta­lo­wy­mi zam­ka­mi i suwa­ka­mi. Zaska­ku­ją­ce oka­za­ły się rów­nież czar­ne komi­niar­ki, tak w męskich, jak i kobie­cych sty­li­za­cjach.
Tka­ni­ny, z któ­rych powstał każ­dy ele­ment kolek­cji to przede wszyst­kim: jedwab, baweł­na, orta­lion, dżins, skó­ra i fla­ne­la. Moty­wem prze­wod­nim linii sta­ło się z kolei wyraź­ne hasło „Push Your Limits” oraz pun­ko­we emble­ma­ty.

Без имени-4

Robert Kupisz przy oka­zji każ­dej nowej kolek­cji lub autor­skiej ini­cja­ty­wy zawsze udo­wad­nia, że prze­kra­cza­nie gra­nic jest u nie­go na porząd­ku dzien­nym. Wła­śnie za tę filo­zo­fię ceni­my jego twór­czość, któ­ra choć czę­sto nie jest skie­ro­wa­na do każ­de­go, a mimo to zawie­ra pier­wia­stek uni­wer­sal­no­ści w posta­ci poszcze­gól­nych ele­men­tów ubio­ru. Co tym razem zna­leź­li­ście w kolek­cji Kupi­sza dla sie­bie?

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *