RunwayWydarzenia

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Mroź­ny, gru­dnio­wy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie Rober­ta Kupi­sza. Pre­zen­ta­cja jego ósmej kolek­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Ope­ra“ na sezon zima 2015/2016 odby­ła się w indu­strial­nych halach Soho Fac­to­ry w War­sza­wie. Wyda­rze­nie, któ­re począt­ko­wo mia­ło być nie­zwy­kle kame­ral­ne, ostatecznie…

Więcej
ModaNewsroom

„Anarchy” by Robert Kupisz Lato 2015 Soho Factory, 5 czerwca 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan  Tor­chi­lov Choć gości poka­zu siód­mej już kolek­cji Rober­ta Kupi­sza obo­wią­zy­wał dżin­so­wy dress code, to po poja­wie­niu się na wybie­gu pierw­szych syl­we­tek doszli­śmy do wnio­sku, że cha­rak­ter wyda­rze­nia wyraź­nie wska­zu­je na odważniejsze…

Więcej