ModaNewsroom

All I want for Christmas is... Świąteczna kampania American Eagle Outfitters

Już jest! Świą­tecz­na kam­pa­nia Ame­ri­can Eagle Out­fit­ters zachwy­ca magicz­ną atmos­fe­rą Boże­go Naro­dze­nia pro­sto ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Otu­la­ją­ce sty­li­za­cje i przy­tul­ne wnę­trza, w któ­rych powsta­ła sesja zdję­cio­wa, ujmu­ją nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem. Spędź naj­pięk­niej­szy czas w roku razem…

Więcej