Alberta Ferretti kampania Wiosna/Lato 2015

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-2

Nowa kam­pa­nia Alber­ta Fer­ret­ti prze­no­si nas do cudow­nych lat 70. Na rekla­mach zoba­czy­my Nata­lię Westling , Vale­ry Kauf­man i Ali­sę Ahmann. Piek­ne model­ki oraz egzo­tycz­ne pla­że sfo­to­gra­fał Peter Lind­bergh. Kolek­cja ta, to nie­zwy­kła mie­szan­ka wie­lu tren­dów. Dłu­gie sukien­ki, koron­ki, zma­szo­we kami­zel­ki, krót­kie topy, spód­ni­ce w moc­ne wzo­ry. Wize­ru­nek kam­pa­nii jest utrzy­ma­ny w kli­ma­cie boho, deli­kat­ny i roman­tycz­ny. Nie­zwy­kle kobie­ca i paste­lo­wa odsło­na Fer­ret­ti szcze­gól­nie przy­pa­dła do gustu redak­cji Vers-24!

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-4

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-3

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-1

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy