ModaNewsroom

Alberta Ferretti kampania Wiosna/Lato 2015

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-2

Nowa kam­pa­nia Alber­ta Fer­ret­ti prze­no­si nas do cudow­nych lat 70. Na rekla­mach zoba­czy­my Nata­lię Westling , Vale­ry Kauf­man i Ali­sę Ahmann. Piek­ne model­ki oraz egzo­tycz­ne pla­że sfo­to­gra­fał Peter Lind­bergh. Kolek­cja ta, to nie­zwy­kła mie­szan­ka wie­lu tren­dów. Dłu­gie sukien­ki, koron­ki, zma­szo­we kami­zel­ki, krót­kie topy, spód­ni­ce w moc­ne wzo­ry. Wize­ru­nek kam­pa­nii jest utrzy­ma­ny w kli­ma­cie boho, deli­kat­ny i roman­tycz­ny. Nie­zwy­kle kobie­ca i paste­lo­wa odsło­na Fer­ret­ti szcze­gól­nie przy­pa­dła do gustu redak­cji Vers-24!

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-4

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-3

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe-1

kampania-alberta-ferretti-wiosna-lato-2015-fot-mat-prasowe

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
  Więcej
  ModaMust have

  Najlepsze jeansy w stylu mom fit

  Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz sta­ły…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

  Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wio­sny?…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *