NewsroomUroda

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Prezentujemy pełną życia, słońca i barw letnią kolekcję makijażu AFRICA POP – najnowszą kreację Yves Saint Laurent. Nasyconą światłem, wzbogaconą nutką przygody, zmysłową i kuszącą.  Uderzającą kolorami – pomarańczowym, limonkowym, purpurowym – zestawionymi w szalonych kombinacjach. Czy to jeszcze make-up, czy już sztuka?

Yves Saint Laurent kolekcja Africa pop
WYSŁANNIK SŁOŃCA: PUDER BRĄZUJĄCY SAHARIENNES BRONZING STONE COLLECTOR

Po raz pierw­szy puder brą­zu­ją­cy Bron­zing Sto­nes zyskał dedy­ko­wa­ne opa­ko­wa­nie w limi­to­wa­nej kolek­cji. Nie lada grat­ka dla fanów jedy­ne­go w swo­im rodza­ju jedwa­bi­ście mato­we­go kosme­ty­ku.

Poły­sku­ją­cy w świe­tle motyw wężo­wej skó­ry przy­bie­ra zaska­ku­ją­cy limon­ko­wy odcień. Wyróż­nia­ją­ce się na tle jasnej zie­le­ni ogni­sto­czer­wo­ne logo przy­ku­wa każ­de spoj­rze­nia. Bar­dzo zdob­ne, wyjąt­ko­wo kolo­ro­we –  dla kobiet, któ­re chcą się wyróż­niać.

Yves Saint Laurent kolekcja Africa pop

Zapew­nij cerze nie­ska­zi­tel­ny wygląd, dzię­ki małym czą­stecz­kom pig­men­tów uzy­ska­nych w opar­ciu
o tech­no­lo­gię mikro­roz­dra­bia­nia. Czy­ste, głę­bo­kie kolo­ry nada­ją skó­rze pięk­ny odcień oraz aksa­mit­ne wykoń­cze­nie.

Limi­to­wa­na edy­cja w jed­nym odcie­niu – nr 2 (Fire Opal) zapew­nia efekt skó­ry muśnię­tej słoń­cem oraz poma­ga wymo­de­lo­wać twarz.

ZATRZYMAJ SPOJRZENIA: FULL METAL SHADOW

Gama Full Metal Sha­dow powięk­sza się o dwie nowe bar­wy: inten­syw­ne, błysz­czą­ce niczym lustro i mie­nią­ce się tysią­ca­mi reflek­sów cie­nie do powiek w nowo­cze­snym wyda­niu.

Wyjąt­ko­wo nasy­co­ny kolor w uła­twia­ją­cej nakła­da­nie wod­nej bazie two­rzy lśnią­ce, meta­licz­ne wykoń­cze­nie, a już jed­na war­stwa wystar­czy, aby powie­ki pokry­ły się poły­sku­ją­cą powło­ką. Wyraź­ne, soczy­ste kolo­ry zacho­wu­ją trwa­łość przez 16 godzin.

Dwa kon­tra­stu­ją­ce odcie­nie są utrzy­ma­ne w egzo­tycz­nym sty­lu kolek­cji Sum­mer Look, pozwa­la­jąc two­rzyć sty­li­za­cje, dla któ­rych jedy­nym ogra­ni­cze­niem jest wyobraź­nia:

GOLD SOURCE – mie­nią­ce się żół­te zło­to przy­wo­dzi na myśl bły­ski fle­szy, magię i blichtr.

VIOLET WAVE – aksa­mit­nie pur­pu­ro­wy cień do nosze­nia jako pod­sta­wo­wy maki­jaż lub uzu­peł­nie­nie czar­nej kre­ski nada­ją­cej spoj­rze­niu zmy­sło­wy czar.

ZMYSŁOWOŚĆ SPOD ZNAKU SŁOŃCA: BABYDOLL KISS & BLUSH

Niech będzie nie­ty­po­wo, ale pięk­nie: w tym sezo­nie na ustach oraz policz­kach gosz­czą poma­rańcz
i fio­let! Rodzi­na Kiss & Blush powięk­sza się o dwa nowe odcie­nie.

Nie­po­wta­rzal­na for­mu­ła łączy róż i pomad­kę, a lek­ka kon­sy­sten­cja otu­la usta mato­wym kolo­rem. Odbi­ja­ją­ce świa­tło czą­stecz­ki zawie­szo­ne w pudrach i ole­jach two­rzą żelo­wą kon­sy­sten­cję, któ­ra łatwo się nakła­da i dłu­go pozo­sta­je nie­ska­zi­tel­na.

Yves Saint Laurent kolekcja Africa pop

ORANGE INTREPIDE – poca­łu­nek inten­syw­nej poma­rań­czy, zło­żo­ny na policz­ku lub ustach. Dodat­ko­wa war­stwa pogłę­bia zaska­ku­ją­cy efekt.

MAUVE AVENTUREUX – łatwy w apli­ka­cji i nosze­niu odcień mau­ve, któ­ry nada­je sty­li­za­cji nie­co­dzien­ny czar. Nakła­daj deli­kat­ną war­stwę dla lek­kie­go kolo­ru lub idź na całość i zmień usta w kró­le­stwo zacho­dzą­ce­go słoń­ca.

JUNGLE POP: LA LAQUE COUTURE

Must-have sło­necz­ne­go looku. Akcent, któ­ry wyróż­ni Cię z tłu­mu. La Laque Coutu­re poja­wia się w dwóch nowych wyda­niach.

JUNGLE GREEN – soczy­ście zie­lo­ny, moder­ni­stycz­ny i eks­pre­syj­ny. Limon­ko­we paznok­cie w peł­nym zesta­wie, czy tyl­ko jeden na tle poma­rań­czo­we­go Jun­gle Oran­ge?

JUNGLE ORANGE – gorą­cy let­ni kolor, tchnie­nie tro­pi­ków w kolek­cji AFRICA POP. Połącz go z Jun­gle Gre­en lub noś na wszyst­kich paznok­ciach.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopie­ro…
Więcej
MakijażUroda

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL - ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia prze­dłu­ża świe­żość for­mu­ły, gwa­ran­tu­jąc ide­al­ne efek­ty od pierw­sze­go do ostat­nie­go…
Więcej
MakijażUroda

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny pro­jek­tant już w latach sześć­dzie­sią­tych, nama­wiał kobie­ty, aby pod­kre­śla­ły usta…
Więcej