BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku kojarzy się z czerwonymi ustami tak bardzo jak Walentynki? Kolor miłości króluje w makijażu Yves Saint Laurent, a sam legendarny projektant już w latach sześćdziesiątych, namawiał kobiety, aby podkreślały usta właśnie w ten sposób. Ponad 50 lat później, marka Yves Saint Laurent proponuje szeroki wybór pomadek i lakierów do ust, które nie tylko nadadzą ustom seksowny wygląd, ale również sprawią, że kolor nie straci blasku ani trwałości i przetrwa niejeden walentynkowy pocałunek.

Kom­for­to­wy jak krem. Błysz­czą­cy niczym winyl. Lakier do ust Ver­nis à Lèvres Vinyl Cre­am to jedy­ne w swo­im rodza­ju połą­cze­nie lakie­ru do ust, pomad­ki i błysz­czy­ka. Dostęp­ny w 12 kolo­rach, w tym w aż pię­ciu odcie­niach uwo­dzi­ciel­skiej czer­wie­ni:

Lakier do ust Yves Saint Laurent

 • 401 Rouge Vinyl
 • 402 Rouge Remix
 • 406 Car­min Ses­sion
 • 409 Bur­gun­dy Vibes
 • 411 Rhy­thm Red

Lakier do ust Rouge Pur Coutu­re Ver­nis à Lèvres  łączy wszyst­kie nie­zbęd­ne cechy ide­al­ne­go kosme­ty­ku do ust: błysk, inten­syw­ność i trwa­łość. Rewo­lu­cyj­na for­mu­ła, opar­ta na połą­cze­niu ety­lo­ce­lu­lo­zy, pie­lę­gnu­ją­cych olej­ków oraz trwa­łych pig­men­tów, pozwo­li cie­szyć się kolo­rem przez wie­le godzin. Od teraz maki­jaż ust pozo­sta­nie nie­zmie­nio­ny nawet na naj­bar­dziej upoj­nej rand­ce. Gwiaz­da­mi gamy kolo­ry­stycz­nej są bez wąt­pie­nia trzy czer­wie­nie:

Lakier do ust Rouge Pur Couture Vernis à Lèvres

 • 09 – Rouge Laqué
 • 10 – Rouge Phil­tre
 • 11 – Rouge Gou­ache

Pomad­ka Rouge Pur Coutu­re łączy olśnie­wa­ją­cy kolor i jedwa­bi­stą gład­kość. Ele­ganc­kie zło­te etui kry­je boga­tą w pig­men­ty kon­sy­sten­cję, któ­ra inten­syw­nie nawil­ża i chro­ni, zapew­nia­jąc kom­fort i trwa­łe saty­no­we wykoń­cze­nie Two­ich ust, by jesz­cze bar­dziej olśnie­wa­ły swą zmy­sło­wo­ścią. Dostęp­na w wie­lu wyjąt­ko­wych odcie­niach inspi­ro­wa­nych fla­go­wy­mi kolo­ra­mi Yves Saint Lau­rent: fuk­sją, poma­rań­czą i, przede wszyst­kim, sek­sow­ną czer­wie­nią dostęp­ną w kil­ku warian­tach:

Pomadka Rouge Pur Couture

 • 01 – Le Rouge
 • 56 – Lumi­no­us Vanil­la
 • 72 – Rouge Viny­le
 • 73 – Rythm Red

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy