15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi.…

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia…

Summer look od Yves Saint Laurent – AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.…

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny…

WYSTAWA ‘YSL: STYLE IS ETERNAL’

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: elin-kling.com Yves Saint Lau­rent to jeden z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych pro­jek­tan­tów wszech­cza­sów, któ­re­go twór­czość wciąż wzbu­dza ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie. Od 1957 roku, gdy w wie­ku…

Zoom on: Yves Saint Laurent

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: pinterest.com, elle.com, huffingtonpost.fr Yves Saint Lau­rent był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­jek­tan­tów mody, któ­ry w 1960 roku zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał modę i od tam­tej pory nie pozwo­lił…

Subtelność z militarnym akcentem

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, asos.com Czy zna­la­złaś już dla sie­bie ide­al­ną tor­bę, któ­rej pro­jekt zachwy­cał będzie dłu­żej niż jeden tyl­ko sezon? Kla­sycz­ne it –…

HAPPY BIRTHDAY, YSL!

Z oka­zji uro­dzin wiel­kie­go pro­jek­tan­ta – jego naj­lep­sze powie­dze­nia. Tekst: Vers-24 Zdję­cia: style.com Naj­pięk­niej­szym maki­ja­żem kobie­ty jest jej pasja. Spód­ni­ca mak­si jest to pró­ba ponow­ne­go uczy­nie­nia…