MakijażUroda

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwadzieścia pięć lat po premierze pierwszego TOUCHE ÉCLAT, ikona makijażu powraca w nowej odsłonie. Tym razem złoty pędzelek zmienia się w… poduszeczkę! Wyjątkowy system dozowania przedłuża świeżość formuły, gwarantując idealne efekty od pierwszego do ostatniego użycia – nieskazitelną, świetlistą cerę na wyciągnięcie ręki.

 

podkład w poduszeczce LE CUSHION od Yves Saint Laurent

Naj­now­szy pod­kład w podu­szecz­ce LE CUSHION od Yves Saint Lau­rent ofe­ru­je kry­cie i roz­świe­tle­nie dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Aplikacja z regulacją

Zaawan­so­wa­ny sys­tem dozo­wa­nia wyma­ga apli­ka­to­ra, któ­ry speł­nia wyso­kie wyma­ga­nia. Dwu­stron­na gąbecz­ka zawie­ra prze­ło­mo­wy splot mikrow­łó­kien, dzię­ki któ­rym dzia­ła na zasa­dzie „regu­la­to­ra roz­świe­tle­nia”, umoż­li­wia­jąc mode­lo­wa­nie inten­syw­no­ści.

Wybierz spo­śród dwóch wymia­rów bla­sku:

 • Natu­ral­ny efekt: zasto­suj szorst­ką powierzch­nię gąbecz­ki, któ­ra pozwa­la na uzy­ska­nie gład­sze­go wykoń­cze­nia maki­ja­żu

lub

 • Moc­niej­sze kry­cie: użyj gład­kiej stro­ny apli­ka­to­ra, aby roz­pro­wa­dzić pod­kład na skó­rze i uzy­skać efekt ide­al­nej cery

Światło w płynie

LE CUSHION, czy­li naj­now­sze wcie­le­nie słyn­nej for­mu­ły TOUCHE ÉCLAT nie­sie obiet­ni­cę sper­so­na­li­zo­wa­ne­go bla­sku. For­mu­ła wzbo­ga­co­na zosta­ła zło­ty­mi mikro­czą­stecz­ka­mi. Płyn­ne, roz­ja­śnia­ją­ce olej­ki pie­lę­gnu­ją i nawil­ża­ją cerę, a twarz nabie­ra świe­żo­ści. Zaufaj ide­al­ne­mu part­ne­ro­wi per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu!

Nauka w służbie urody

W porów­na­niu z inny­mi for­mu­ła­mi cushion, TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION wyróż­nia się nowa­tor­skim spo­so­bem dozo­wa­nia. Apli­ka­tor uwal­nia odpo­wied­nią por­cję pod­kła­du, roz­pro­wa­dza­jąc na skó­rze jed­no­li­tą war­stwę. Funk­cjo­nal­ność z naj­wyż­szej pół­ki umoż­li­wia peł­ną kon­tro­lę nad wyko­ny­wa­nym maki­ja­żem. LE CUSHION sku­tecz­nie zapo­bie­ga nało­że­niu zbyt gru­bej war­stwy pod­kła­du na skó­rę, a gąbecz­ka chro­ni pro­dukt przed paro­wa­niem i wycie­ka­niem.

TOUCHE ÉCLAT GLOW SHOT

Stro­bing zza kulis poka­zów mody jest teraz dostęp­ny dla wszyst­kich adep­tek maki­ja­żu. Yves Saint Lau­rent przed­sta­wia GLOW SHOT – zain­spi­ro­wa­ny roz­świe­tlaj­cą mocą TOUCHE ÉCLAT, pierw­szy kon­cen­trat bla­sku w pły­nie o kom­plek­so­wej sile roz­świe­tla­nia.

podkład w poduszeczce LE CUSHION od Yves Saint Laurent

Formuła Tri-Active

Mak­sy­mal­ny blask przy mini­mal­nym wysił­ku: GLOW SHOT mie­ni się opa­li­zu­ją­cy­mi dro­bin­ka­mi, dzię­ki potrój­nej tech­no­lo­gii:

 • nawil­ża i ujędr­nia skó­rę, któ­ra lepiej odbi­ja świa­tło,
 • niwe­lu­je efekt sza­rej, zmę­czo­nej cery i masku­je cie­nie pod ocza­mi,
 • dzię­ki drob­nym mikro­pe­reł­kom zwięk­sza poten­cjał bla­sku do gra­nic nie­moż­li­wo­ści.

Promienny blask na trzy sposoby

EFEKT NATURALNY: Nakła­daj GLOW SHOT na całą twarz pal­ca­mi lub pędzel­kiem, aby uzy­skać efekt roz­pro­szo­ne­go roz­świe­tle­nia.

EFEKT ŁĄCZENIA: Połącz kro­plę GLOW SHOT z pod­kła­dem Le Teint Touche Éclat, aby zwięk­szyć blask lub z kre­mem nawil­ża­ją­cym, aby uzy­skać efekt roz­świe­tla­ją­cej bazy pod maki­jaż.

EFEKT WYKOŃCZENIA: Po roz­pro­wa­dze­niu pod­kła­du nałóż GLOW SHOT na kości policz­ko­we, łuki brwio­we, zagłę­bie­nie nad gór­ną war­gą i wierz­cho­łek nosa.

Dopracowane odcienie dla każdej karnacji

 • CHAMPAGNE: Zna­ko­mi­cie spraw­dza się w przy­pad­ku jaśniej­szej tona­cji cery – nakła­da­ny w wyeks­po­no­wa­nych punk­tach twa­rzy, two­rzy lustrza­ny blask, może też słu­żyć jako baza pod pod­kład lub cie­nie.
 • ROSE: Ide­al­ny dla cery o jasnej lub śred­niej tona­cji. Two­rzy efekt różo­we­go, odświe­ża­ją­ce­go bla­sku. Może też być sto­so­wa­ny w połą­cze­niu z BABYDOLL KISS & BLUSH dla pod­kre­śle­nia policz­ków.
 • BRONZE: Dosto­so­wa­ny do śred­niej i ciem­nej tona­cji. Brą­zu­ją­cy roz­świe­tlacz, któ­ry przy­wo­łu­je wspo­mnie­nie waka­cji.

TOUCHE ÉCLAT WHITE

Poznaj jeden z naj­pil­niej strze­żo­nych sekre­tów modo­wych wybie­gów: akcent bia­łe­go roz­świe­tla­cza w kon­kret­nych miej­scach twa­rzy potra­fi zdzia­łać cuda, doda­jąc cerze świe­żo­ści i mło­dzień­cze­go bla­sku. Roz­świe­tla­nie wymy­ślo­no spe­cjal­nie na uży­tek mode­lek, ale wkrót­ce oka­za­ło się, że tę tech­ni­kę doce­ni­ły kobie­ty na całym świe­cie. Wycho­dząc naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom, YSL pre­zen­tu­je TOUCHE ÉCLAT WHITE – pierw­szy bia­ły roz­świe­tlacz z linii TOUCHE ÉCLAT.

Fala białego światła

Z bie­li rodzi się blask. Uni­wer­sal­ny roz­świe­tlacz TOUCHE ÉCLAT WHITE ma aż trzy róż­ne zasto­so­wa­nia:

 • OKOLICE OCZU: w wewnętrz­nym kąci­ku oczu i poni­żej zewnętrz­nej kra­wę­dzi brwi,
 • POLICZKI: na kości policz­ko­we po nało­że­niu pod­kła­du,
 • USTA: obry­so­wać kon­tur ust i roze­trzeć pal­ca­mi lub pędz­lem, aby zwięk­szyć obję­tość oraz głę­bię kolo­ru pomad­ki

Tekst: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopie­ro…
Więcej
NewsroomUroda

Summer look od Yves Saint Laurent - AFRICA POP

Pre­zen­tu­je­my peł­ną życia, słoń­ca i barw let­nią kolek­cję maki­ja­żu AFRICA POP – naj­now­szą kre­ację Yves Saint Lau­rent. Nasy­co­ną świa­tłem, wzbo­ga­co­ną nut­ką przy­go­dy, zmy­sło­wą i kuszą­cą.  Ude­rza­ją­cą kolo­ra­mi – poma­rań­czo­wym, limon­ko­wym, pur­pu­ro­wym – zesta­wio­ny­mi w sza­lo­nych…
Więcej
MakijażUroda

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny pro­jek­tant już w latach sześć­dzie­sią­tych, nama­wiał kobie­ty, aby pod­kre­śla­ły usta…
Więcej