Vers24 Bloguje

10 kont na Instagramie, które naprawdę warto obserwować. CZĘŚĆ 1

Instagram to niezmiennie nasz ulubiony kanał wśród social mediów. Snapchat skutecznie depcze mu po piętach, ale to właśnie na Instagramie szukamy inspiracji i znajdujemy ludzi którzy nam je dają. Aplikacja pokazuje, że proza codzienności może stać się materiałem na piękne zdjęcia. Znajdziemy tam prawdziwe perełki! Dziś wracamy do naszego cyklu najlepszych kont na Instagramie, ale tym razem jest to 10 wyjątkowych osób, które chcielibyśmy wyróżnić.

Nie są to naj­po­pu­lar­niej­sze blo­ger­ki, czy zna­ni cele­bry­ci. To ory­gi­nal­ni i twór­czy ludzie, a ich pro­fi­le skra­dły nam ser­ca.

PicMonkey Collage

Nasz numer 1 to Rosjan­ka – Daria Maly­gi­na, model­ka o zja­wi­sko­wej uro­dzie, któ­ra ma nie­ma­łe zna­cze­nie w jako­ści jej pro­fi­lu. Co wyróż­nia ją od kole­ża­nek? Daria jest DJ-ką i z powo­dze­niem speł­nia się w obu dzie­dzi­nach, cie­sząc zmy­sły wzro­ku i słu­chu. Jej zdję­cia mają kli­mat, tro­chę retro, tro­chę elek­tro, w zależ­no­ści od tego czy pozu­je czy gra. Zmy­sło­wy i zawa­diac­ki, taki jest pro­fil Darii.

IG:  www.instagram.com/dariamalygina

33

Vero Khol­mo­wa wła­ści­ciel­ka i amba­sa­dor­ka ‘My Dear Petra’ – bie­li­zny, uwo­dzi­ciel­skiej i ory­gi­nal­nej jak sama autor­ka. Ide­al­na, bo zapro­jek­to­wa­na tak by czuć się dobrze i zmy­sło­wo. Skąd nazwa My Dear Petra? – bo tak mógł­by zaczy­nać się list miło­sny. Pro­fil Vero to pięk­ny pamięt­nik jej życia, może­my podzi­wiać tam jej pupi­la, uko­cha­ne­go, zami­ło­wa­nie do tatu­aży, koro­nek i podró­ży.

IG: www.instagram.com/veroholmova

565

Kie­dy raz wej­dziesz na kon­to Meli­ny Mar­tin, nie będziesz mógł skoń­czyć prze­glą­dać jej zdjęć i nie wyłą­czysz ich, bez zosta­wie­nia fol­low. Chcesz widzieć czę­ściej magne­ty­zu­ją­ce spoj­rze­nie wła­ści­ciel­ki, zata­pia­jąc się w błę­ki­cie jej oczu. My jeste­śmy fan­ka­mi jej zdjęć, bo to przy­kład pro­fi­lu, któ­ry jest pro­sty, ale nie­sa­mo­wi­cie inspi­ru­ją­cy. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko!

IG: instagram.com/melinimartin

66

Pierw­szy Pan w naszym ran­kin­gu. Sido­rov ma duszę arty­sty, dla­te­go jego foto­gra­fie są napraw­dę pięk­ne. Ma swój styl, potra­fi uchwy­cić moment i zatrzy­mać go na zdję­ciu, dostrze­ga­jąc poten­cjał w naj­prost­szych przed­mio­tach. Wie­le tu kra­jo­bra­zów, zwie­rząt i zdjęć uko­cha­nej, czy­li samo życie, ale w wyjąt­ko­wej odsło­nie.

IG: www.instagram.com/pepperlandlove

4556Mor­gan Phi­lips to bez wąt­pie­nia świet­ny foto­graf i wła­ści­ciel per­fek­cyj­ne­go Insta­gra­ma. Spe­cja­li­zu­je się w uwiecz­nia­niu wido­ków, któ­re prze­no­szą nas do jego baj­ki. Te zdję­cia to ide­al­ne pro­jek­ty foto­ta­pet, obra­zów czy zdjęć z ksią­żek. Chłod­ne bar­wy i pięk­ne kra­jo­bra­zy to jego znak roz­po­znaw­czy, przy­ro­da gra u nie­go głów­ną rolę.

IG: www.instagram.com/morganphillips

45Kolej­ny zdol­ny foto­graf, o ile tak moż­na okre­ślić 15-let­nie­go chło­pa­ka, któ­ry uczy się i dora­sta, ale obok jego talen­tu nie spo­sób ‘przejść’ obo­jęt­nie. Kolej­ne zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy, któ­re oglą­da­my z podzi­wem. Jan­nik sto­su­ję cha­rak­te­ry­stycz­ną per­spek­ty­wę, któ­ra jest zna­kiem roz­po­znaw­czym jego zdjęć, dzię­ki temu czu­je­my się tak jak­by­śmy byli na miej­scu, bo widać na nich wszyst­ko to co ma w zasię­gu wzro­ku, a może raczej apa­ra­tu.

IG: www.instagram.com/jannikobenhoff

ffPięk­ne Sło­wian­ki zdo­mi­no­wa­ły nasz ran­king, czas na kolej­ną. Ana­sta­sia to rosyj­ska blo­ger­ka i foto­graf­ka, któ­ra pro­wa­dzi oso­bi­sty pro­fil na Insta­gra­mie a tak­że pro­fil jej blo­ga Simple+Beyond, na któ­rym znaj­dzie­my mnó­stwo inspi­ra­cji i efek­tów jej sesji zdję­cio­wych, któ­re napraw­dę robią wra­że­nie. Ana­sta­sia to tak­że żona, mat­ka i podróż­nicz­ka, jej zdję­cia z cza­su cią­ży urze­ka­ją i są dowo­dem na to, że kobie­ta wte­dy praw­dzi­wie roz­kwi­ta. Pole­ca­my rów­nież dotrzeć do zdjęć z podró­ży na Male­di­wy, zazdrość jest nie­unik­nio­na, ale idzie w parze z zachwy­tem, więc war­to!

IG: www.instagram.com/anastasia_volkova

556

Pro­fil moni­kakz to przy­kład pro­ste­go, ale intry­gu­ją­ce­go kon­ta. Ze sma­kiem i humo­rem, bez cie­nia wynio­sło­ści. Nie szu­ka­my tu zdjęć high fashion i ukła­da­nek dro­gich pro­duk­tów, znaj­dzie­my nato­miast wro­dzo­ny wdzięk, któ­ry urze­ka.

IG: www.instagram.com/monikakz_

49Jesz­cze jeden zako­cha­ny męż­czy­zna, któ­ry wpraw­dzie dostrze­ga świat, poza swo­ja kobie­tą, ale to wła­śnie ona ide­al­nie uzu­peł­nia tło jego magicz­nych zdjęć. Wspa­nia­łe zdję­cia, któ­re uwy­dat­nia­ją pięk­no przy­ro­dy i kobie­ty uwiecz­nio­nej na ich tle.

IG: www.instagram.com/eljackson

563Wero­ni­ka Izdeb­ska, czy­li patrio­tycz­ny akcent na koniec ran­kin­gu. Ten pro­fil róż­ni się od pozo­sta­łych. Zdję­cia mają nie­po­wta­rzal­ny, nie­co mrocz­ny kli­mat, ale to spra­wia, że zapa­da w pamię­ci. Stu­dent­ka z Łodzi, wie jak robić wra­że­nie, a na swo­im Insta­gra­mie opo­wia­da nam swo­je histo­rie. Sprawdź­cie, bo war­to!

IG: www.instagram.com/ovors

To już koniec ran­kin­gu, mamy nadzie­ję, że wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez nas kon­ta przy­pad­ną Wam do gustu, my doce­nia­my ory­gi­nal­ność tych pro­fi­li i inspi­ru­je­my się nimi za każ­dym razem. Nie­dłu­go kolej­na daw­ka inspi­ra­cji. Stay tuned!

Zdję­cia: instagram.com

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Design

  Instagram - architekt naszych czasów?

  Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
  Więcej
  InnaStyl życia

  Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

  Obec­nie ilość pro­fi­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy­pra­wia o zawrót gło­wy. I cho­ciaż scrol­lo­wa­nie jest uza­leż­nia­ją­ce i pochła­nia wie­le cza­su, to gwa­ran­tu­je nam nie­mal nie­ogra­ni­czo­ny kon­takt ze świa­tem, szcze­gól­nie teraz. Są takie kon­ta, któ­re doku­men­tu­ją codzien­ne…
  Więcej
  Styl życia

  Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

  Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Insta­gram­me­rem…
  Więcej