10 kont na Instagramie, które naprawdę warto obserwować. CZĘŚĆ 1

Insta­gram to nie­zmien­nie nasz ulu­bio­ny kanał wśród social mediów. Snap­chat sku­tecz­nie dep­cze mu po pię­tach, ale to wła­śnie na Insta­gra­mie szu­ka­my inspi­ra­cji i znaj­du­je­my ludzi któ­rzy nam je dają. Apli­ka­cja poka­zu­je, że pro­za codzien­no­ści może stać się mate­ria­łem na pięk­ne zdję­cia. Znaj­dzie­my tam praw­dzi­we pereł­ki! Dziś wra­ca­my do nasze­go cyklu naj­lep­szych kont na Insta­gra­mie, ale tym razem jest to 10 wyjąt­ko­wych osób, któ­re chcie­li­by­śmy wyróż­nić.

Nie są to naj­po­pu­lar­niej­sze blo­ger­ki, czy zna­ni cele­bry­ci. To ory­gi­nal­ni i twór­czy ludzie, a ich pro­fi­le skra­dły nam ser­ca.

PicMonkey Collage

Nasz numer 1 to Rosjan­ka – Daria Maly­gi­na, model­ka o zja­wi­sko­wej uro­dzie, któ­ra ma nie­ma­łe zna­cze­nie w jako­ści jej pro­fi­lu. Co wyróż­nia ją od kole­ża­nek? Daria jest DJ-ką i z powo­dze­niem speł­nia się w obu dzie­dzi­nach, cie­sząc zmy­sły wzro­ku i słu­chu. Jej zdję­cia mają kli­mat, tro­chę retro, tro­chę elek­tro, w zależ­no­ści od tego czy pozu­je czy gra. Zmy­sło­wy i zawa­diac­ki, taki jest pro­fil Darii.

IG:  www.instagram.com/dariamalygina

33

Vero Khol­mo­wa wła­ści­ciel­ka i amba­sa­dor­ka ‘My Dear Petra’ – bie­li­zny, uwo­dzi­ciel­skiej i ory­gi­nal­nej jak sama autor­ka. Ide­al­na, bo zapro­jek­to­wa­na tak by czuć się dobrze i zmy­sło­wo. Skąd nazwa My Dear Petra? – bo tak mógł­by zaczy­nać się list miło­sny. Pro­fil Vero to pięk­ny pamięt­nik jej życia, może­my podzi­wiać tam jej pupi­la, uko­cha­ne­go, zami­ło­wa­nie do tatu­aży, koro­nek i podró­ży.

IG: www.instagram.com/veroholmova

565

Kie­dy raz wej­dziesz na kon­to Meli­ny Mar­tin, nie będziesz mógł skoń­czyć prze­glą­dać jej zdjęć i nie wyłą­czysz ich, bez zosta­wie­nia fol­low. Chcesz widzieć czę­ściej magne­ty­zu­ją­ce spoj­rze­nie wła­ści­ciel­ki, zata­pia­jąc się w błę­ki­cie jej oczu. My jeste­śmy fan­ka­mi jej zdjęć, bo to przy­kład pro­fi­lu, któ­ry jest pro­sty, ale nie­sa­mo­wi­cie inspi­ru­ją­cy. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko!

IG: instagram.com/melinimartin

66

Pierw­szy Pan w naszym ran­kin­gu. Sido­rov ma duszę arty­sty, dla­te­go jego foto­gra­fie są napraw­dę pięk­ne. Ma swój styl, potra­fi uchwy­cić moment i zatrzy­mać go na zdję­ciu, dostrze­ga­jąc poten­cjał w naj­prost­szych przed­mio­tach. Wie­le tu kra­jo­bra­zów, zwie­rząt i zdjęć uko­cha­nej, czy­li samo życie, ale w wyjąt­ko­wej odsło­nie.

IG: www.instagram.com/pepperlandlove

4556Mor­gan Phi­lips to bez wąt­pie­nia świet­ny foto­graf i wła­ści­ciel per­fek­cyj­ne­go Insta­gra­ma. Spe­cja­li­zu­je się w uwiecz­nia­niu wido­ków, któ­re prze­no­szą nas do jego baj­ki. Te zdję­cia to ide­al­ne pro­jek­ty foto­ta­pet, obra­zów czy zdjęć z ksią­żek. Chłod­ne bar­wy i pięk­ne kra­jo­bra­zy to jego znak roz­po­znaw­czy, przy­ro­da gra u nie­go głów­ną rolę.

IG: www.instagram.com/morganphillips

45Kolej­ny zdol­ny foto­graf, o ile tak moż­na okre­ślić 15-let­nie­go chło­pa­ka, któ­ry uczy się i dora­sta, ale obok jego talen­tu nie spo­sób ‘przejść’ obo­jęt­nie. Kolej­ne zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy, któ­re oglą­da­my z podzi­wem. Jan­nik sto­su­ję cha­rak­te­ry­stycz­ną per­spek­ty­wę, któ­ra jest zna­kiem roz­po­znaw­czym jego zdjęć, dzię­ki temu czu­je­my się tak jak­by­śmy byli na miej­scu, bo widać na nich wszyst­ko to co ma w zasię­gu wzro­ku, a może raczej apa­ra­tu.

IG: www.instagram.com/jannikobenhoff

ffPięk­ne Sło­wian­ki zdo­mi­no­wa­ły nasz ran­king, czas na kolej­ną. Ana­sta­sia to rosyj­ska blo­ger­ka i foto­graf­ka, któ­ra pro­wa­dzi oso­bi­sty pro­fil na Insta­gra­mie a tak­że pro­fil jej blo­ga Simple+Beyond, na któ­rym znaj­dzie­my mnó­stwo inspi­ra­cji i efek­tów jej sesji zdję­cio­wych, któ­re napraw­dę robią wra­że­nie. Ana­sta­sia to tak­że żona, mat­ka i podróż­nicz­ka, jej zdję­cia z cza­su cią­ży urze­ka­ją i są dowo­dem na to, że kobie­ta wte­dy praw­dzi­wie roz­kwi­ta. Pole­ca­my rów­nież dotrzeć do zdjęć z podró­ży na Male­di­wy, zazdrość jest nie­unik­nio­na, ale idzie w parze z zachwy­tem, więc war­to!

IG: www.instagram.com/anastasia_volkova

556

Pro­fil moni­kakz to przy­kład pro­ste­go, ale intry­gu­ją­ce­go kon­ta. Ze sma­kiem i humo­rem, bez cie­nia wynio­sło­ści. Nie szu­ka­my tu zdjęć high fashion i ukła­da­nek dro­gich pro­duk­tów, znaj­dzie­my nato­miast wro­dzo­ny wdzięk, któ­ry urze­ka.

IG: www.instagram.com/monikakz_

49Jesz­cze jeden zako­cha­ny męż­czy­zna, któ­ry wpraw­dzie dostrze­ga świat, poza swo­ja kobie­tą, ale to wła­śnie ona ide­al­nie uzu­peł­nia tło jego magicz­nych zdjęć. Wspa­nia­łe zdję­cia, któ­re uwy­dat­nia­ją pięk­no przy­ro­dy i kobie­ty uwiecz­nio­nej na ich tle.

IG: www.instagram.com/eljackson

563Wero­ni­ka Izdeb­ska, czy­li patrio­tycz­ny akcent na koniec ran­kin­gu. Ten pro­fil róż­ni się od pozo­sta­łych. Zdję­cia mają nie­po­wta­rzal­ny, nie­co mrocz­ny kli­mat, ale to spra­wia, że zapa­da w pamię­ci. Stu­dent­ka z Łodzi, wie jak robić wra­że­nie, a na swo­im Insta­gra­mie opo­wia­da nam swo­je histo­rie. Sprawdź­cie, bo war­to!

IG: www.instagram.com/ovors

To już koniec ran­kin­gu, mamy nadzie­ję, że wyse­lek­cjo­no­wa­ne przez nas kon­ta przy­pad­ną Wam do gustu, my doce­nia­my ory­gi­nal­ność tych pro­fi­li i inspi­ru­je­my się nimi za każ­dym razem. Nie­dłu­go kolej­na daw­ka inspi­ra­cji. Stay tuned!

Zdję­cia: instagram.com
Komentarze

komen­ta­rzy