Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

10940541_10205570331288664_5461166048020529267_n

Zwy­cięz­cą kon­kur­su H&M Design Award 2015 w kate­go­rii People’s Pri­ze zosta­ła Polka – MAGDALENA BROZDA! Mag­da­le­na uzy­ska­ła tytuł magi­stra na Gene­va Uni­ver­si­ty of Art and Design. Jej kolek­cja opie­ra się na pozy­tyw­nych ide­ach świę­to­wa­nia śmier­ci. W kon­kur­sie wzię­ło udział ośmio­ro kan­dy­da­tów wywo­dzą­cy się ze świa­to­wej czo­łów­ki szkół desi­gner­skich. Każ­dy z fina­li­stów zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję i źró­dła inspi­ra­cji jury, zło­żo­ne­mu z eks­per­tów w dzie­dzi­nie mody, któ­re wyło­ni osta­tecz­ne­go zwy­cięz­cę. Fina­li­ści otrzy­ma­ją też nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 euro.

10940631_10205570333088709_2947488423614589258_n
10940459_10205570333408717_3762384098819277765_n
10881576_10205570334288739_5148205439567563009_n
]

Fina­li­sta kon­kur­su H&M Design Award 2015 zosta­nie ogło­szo­ny 27 stycz­nia o godzi­nie 11.00.

Wię­cej na temat kon­kur­su, fina­li­stów i ich kolek­cji moż­na zna­leźć na stro­nie http://designaward.hm.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *