Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

10940541_10205570331288664_5461166048020529267_n

Zwy­cięz­cą kon­kur­su H&M Design Award 2015 w kate­go­rii People’s Pri­ze zosta­ła Polka – MAGDALENA BROZDA! Mag­da­le­na uzy­ska­ła tytuł magi­stra na Gene­va Uni­ver­si­ty of Art and Design. Jej kolek­cja opie­ra się na pozy­tyw­nych ide­ach świę­to­wa­nia śmier­ci. W kon­kur­sie wzię­ło udział ośmio­ro kan­dy­da­tów wywo­dzą­cy się ze świa­to­wej czo­łów­ki szkół desi­gner­skich. Każ­dy z fina­li­stów zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję i źró­dła inspi­ra­cji jury, zło­żo­ne­mu z eks­per­tów w dzie­dzi­nie mody, któ­re wyło­ni osta­tecz­ne­go zwy­cięz­cę. Fina­li­ści otrzy­ma­ją też nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 euro.

10940631_10205570333088709_2947488423614589258_n
10940459_10205570333408717_3762384098819277765_n
10881576_10205570334288739_5148205439567563009_n
]

Fina­li­sta kon­kur­su H&M Design Award 2015 zosta­nie ogło­szo­ny 27 stycz­nia o godzi­nie 11.00.

Wię­cej na temat kon­kur­su, fina­li­stów i ich kolek­cji moż­na zna­leźć na stro­nie http://designaward.hm.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Piękno odpadów - H&M Conscious Exclusive AW20 

Czy zrów­no­wa­żo­na, eko­lo­gicz­na moda może być rów­nie szy­kow­na i zaska­ku­ją­ca co regu­lar­ne kolek­cje? Po raz kolej­ny mar­ka H&M udo­wad­nia, że tak. W naj­now­szej kolek­cji Con­scio­us Exc­lu­si­ve AW20 wytwor­ne ele­men­ty zosta­ły bowiem wyko­na­ne z mate­ria­łów pocho­dzą­cych…
Więcej
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *