Zwycięzcą konkursu H&M Design Award 2015 została Polka – MAGDALENA BROZDA!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

10940541_10205570331288664_5461166048020529267_n

Zwy­cięz­cą kon­kur­su H&M Design Award 2015 w kate­go­rii People’s Pri­ze zosta­ła Polka – MAGDALENA BROZDA! Mag­da­le­na uzy­ska­ła tytuł magi­stra na Gene­va Uni­ver­si­ty of Art and Design. Jej kolek­cja opie­ra się na pozy­tyw­nych ide­ach świę­to­wa­nia śmier­ci. W kon­kur­sie wzię­ło udział ośmio­ro kan­dy­da­tów wywo­dzą­cy się ze świa­to­wej czo­łów­ki szkół desi­gner­skich. Każ­dy z fina­li­stów zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję i źró­dła inspi­ra­cji jury, zło­żo­ne­mu z eks­per­tów w dzie­dzi­nie mody, któ­re wyło­ni osta­tecz­ne­go zwy­cięz­cę. Fina­li­ści otrzy­ma­ją też nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 euro.

10940631_10205570333088709_2947488423614589258_n
10940459_10205570333408717_3762384098819277765_n
10881576_10205570334288739_5148205439567563009_n
]

Fina­li­sta kon­kur­su H&M Design Award 2015 zosta­nie ogło­szo­ny 27 stycz­nia o godzi­nie 11.00.

Wię­cej na temat kon­kur­su, fina­li­stów i ich kolek­cji moż­na zna­leźć na stro­nie http://designaward.hm.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy