Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

10940541_10205570331288664_5461166048020529267_n

Zwy­cięz­cą kon­kur­su H&M Design Award 2015 w kate­go­rii People’s Pri­ze zosta­ła Polka – MAGDALENA BROZDA! Mag­da­le­na uzy­ska­ła tytuł magi­stra na Gene­va Uni­ver­si­ty of Art and Design. Jej kolek­cja opie­ra się na pozy­tyw­nych ide­ach świę­to­wa­nia śmier­ci. W kon­kur­sie wzię­ło udział ośmio­ro kan­dy­da­tów wywo­dzą­cy się ze świa­to­wej czo­łów­ki szkół desi­gner­skich. Każ­dy z fina­li­stów zapre­zen­to­wał swo­ją kolek­cję i źró­dła inspi­ra­cji jury, zło­żo­ne­mu z eks­per­tów w dzie­dzi­nie mody, któ­re wyło­ni osta­tecz­ne­go zwy­cięz­cę. Fina­li­ści otrzy­ma­ją też nagro­dę w wyso­ko­ści 5000 euro.

10940631_10205570333088709_2947488423614589258_n
10940459_10205570333408717_3762384098819277765_n
10881576_10205570334288739_5148205439567563009_n
]

Fina­li­sta kon­kur­su H&M Design Award 2015 zosta­nie ogło­szo­ny 27 stycz­nia o godzi­nie 11.00.

Wię­cej na temat kon­kur­su, fina­li­stów i ich kolek­cji moż­na zna­leźć na stro­nie http://designaward.hm.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *