ModaNewsroom

Zwycięzcą konkursu H&M Design Award 2015 została Polka – MAGDALENA BROZDA!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Zwy­cięz­cą kon­kur­su H&M Design Award 2015 w kate­go­rii People’s Pri­ze zosta­ła Polka – MAGDALENA BROZDA! Mag­da­le­na uzy­ska­ła tytuł magi­stra na Gene­va Uni­ver­si­ty of Art and Design. Jej kolek­cja opie­ra się na pozy­tyw­nych ide­ach świę­to­wa­nia…

Więcej