DesignStyl życia

(Z)ręczna robota, czyli Handmade na Dzień Matki

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: majsterkowo.pl, sztukastudiowania.pl,
akademiarekodziela.pl, pinterest.com

# Bukiet na lata
Ścię­te kwia­ty, choć pięk­nie pach­ną, nie­ste­ty sto­ją w naszym wazo­nie bar­dzo krót­ko. Te w donicz­ce trze­ba pod­le­wać. Jaką mamy alter­na­ty­wę? Ori­ga­mi. Do wybo­ru nie tyl­ko róże i tuli­pa­ny, a cena może wynieść jedy­ne 5 zł za prze­pięk­ny bukiet! Nale­ży tyl­ko mieć nożycz­ki i zapas cier­pli­wo­ści. Inter­net roi się od pod­po­wie­dzi, jak krok po kro­ku zro­bić pro­ste, a tak­że bar­dzo skom­pli­ko­wa­ne kom­po­zy­cje. Poni­żej kil­ka przykładów.

Collage Bukiety

# Biżu­te­ria w kolo­rach marzeń
Two­ja Mama jest ele­ganc­ką Panią, czy mło­dzie­żo­wą laską? Nie waż­ne jaki ma cha­rak­ter, jak każ­da kobie­ta, z pew­no­ścią uwiel­bia biżu­te­rię. I tu macie praw­dzi­we pole do popi­su, ponie­waż nie bra­ku­je zarów­no pasman­te­rii, jak i skle­pów z kora­li­ka­mi, tasiem­ka­mi, czy zapię­cia­mi. Każ­dy Wasz pro­jekt może być mody­fi­ko­wa­ny w zależ­no­ści od dostęp­no­ści mate­ria­łów. Fani DIY znaj­dą wie­le pomy­słów na wyko­na­nie uni­wer­sal­nej biżu­te­rii, np. cie­ka­wy naszyj­nik z drob­nych, błę­kit­nych kora­li­ków, sre­brzo­ne­go łań­cusz­ka oraz srebr­ne­go zapię­cia, któ­ry w szyb­ki spo­sób moż­na prze­mie­nić w bran­so­let­kę! Ceny zaczy­na­ją się już od 10 zł.

Collage Biżuteria

# Zasta­wa po Waszemu
Wyko­na­nie takie­go pre­zen­tu  zaj­mu­je bar­dzo mało cza­su i nie zabie­ra zbyt wie­le wysił­ku, za to efekt jest fan­ta­stycz­ny!  Nie trze­ba do tego wybit­nych umie­jęt­no­ści – na dowol­nym naczy­niu codzien­ne­go użyt­ku może­cie zamie­ścić napis lub śmiesz­ny rysu­nek. To dosko­na­łe roz­wią­za­nie, tak­że dla osób, któ­re nie posia­da­ją talen­tu pla­stycz­ne­go – wystar­czy wcze­śniej opra­co­wać i wydru­ko­wać sza­blon, a już poło­wa pra­cy za Wami.

Collage naczynia

Krok 1: Na począ­tek musi­cie zde­cy­do­wać jaki obie­ra­cie budżet i dosto­so­wać do nie­go swo­je zaku­py. Może to być na przy­kład cera­micz­ny kubek, fili­żan­ka,  talerz, czy też cała zasta­wa. Waż­ne jed­nak, by użyć takich naczyń, któ­re nie pęk­ną pod­czas pie­cze­nia w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze. Następ­nie nie­zbęd­ny będzie mar­ker do por­ce­la­ny lub wszyst­kich powierzch­ni (pole­ca­my Shar­pie Indu­strial, dostęp­ne na ryn­ku w wie­lu kolorach).

Krok 2: Nic nie stoi na prze­szko­dzie, by naj­pierw zro­bić szkie­let pro­jek­tu. Mogą to być sło­wa ulu­bio­nej pio­sen­ki, zabaw­ny cytat albo coś oso­bi­ste­go – popuść­cie wodze fan­ta­zji i bądź­cie kre­atyw­ni! Dzię­ki szki­co­wi, zawsze moż­na łatwo sko­ry­go­wać ewen­tu­al­ne błę­dy.  Pamię­taj­cie jedy­nie, by naczy­nie było czy­ste i suche!

Krok 3: Jeśli zde­cy­do­wa­li­ście się na szkic nie zapo­mnij­cie zmyć go przed wypie­cze­niem – deli­kat­ny­mi rucha­my prze­su­waj­cie gąb­kę po naczy­niu. Następ­nie popraw­cie miej­sca, z któ­rych uby­ło koloru.

Krok 4: Wstaw naczy­nie do zim­ne­go pie­kar­ni­ka, któ­ry nale­ży usta­wić na 220 stop­ni. Bar­dzo waż­ne jest, aby było ono stop­nio­wo roz­grze­wa­ne – tyl­ko wte­dy mamy pew­ność, że nie pęk­nie. Po odcze­ka­niu 45 minut nale­ży ostroż­nie wyjąć naczy­nie z pie­kar­ni­ka. Blo­ger­ka Mag­da pole­ca swój uspraw­nio­ny pomysł, któ­ry  pomo­że Waszej gra­fi­ce utrzy­mać się dłu­żej bez szwan­ku. Co to jest? Dwu stop­nio­we pie­cze­nie! Zatem, gdy już raz wypie­cze­cie swo­je gra­fi­ki, zacze­kaj­cie aż naczy­nie kom­plet­nie osty­gnie (może to być następ­ne­go dnia). Popraw­cie jesz­cze raz wszyst­kie linie przy pomo­cy mar­ke­ra i zno­wu wypiecz­cie przez 45min w 220 stop­niach. I goto­we! Cena: od 12 zł

# Zaba­wa z decupage
Sło­wo deco­upa­ge pocho­dzi od fran­cu­skie­go cza­sow­ni­ka „deco­uper” , czy­li „wyci­nać”. To tech­ni­ka, dzię­ki któ­rej po nakle­je­niu wybra­nych wcze­śniej wzo­rów z papie­ru lub ser­wet­ki i pokry­ciu ich wie­lo­ma war­stwa­mi lakie­ru, zysku­jesz efekt wto­pie­nia, któ­ry nie jest wyczu­wal­ny nawet przy dotknię­ciu. Nie­któ­rych twór­ców tej tech­ni­ki zaczę­to uwa­żać za arty­stów – tak było z Mary Dela­ny, któ­ra sta­ła się ulu­bie­ni­cą dwo­ru kró­lo­wej Char­lot­ty. Do gro­na tej świ­ty nale­że­li, rów­nież Pablo Picas­so i Hen­ri Matis­se. Ale spo­koj­nie, nie jest to tak trud­ne jak się wydaje!

Collage Pudełko 1

Krok 1: Pierw­szą i naj­waż­niej­szą rze­czą jest zna­leźć odpo­wied­ni roz­miar zdję­cia do wydru­ku, by nie było na nim widać żad­nych pik­se­li. Dla laika naj­le­piej spraw­dza­ją się te czar­no-bia­łe dru­ko­wa­ne laserowo.

Krok 2: Potrze­bu­je­cie też drew­nia­ne­go pudeł­ka (na przy­kład z  www.drewbis.pl ), farb akry­lo­wych, kle­ju (do decu­pa­ge lub wikolu/kleju do drew­na) zmie­sza­ne­go z wodą, lakie­ru (naj­le­piej pre­zen­tu­je się błysz­czą­cy), wody i pędz­la. Cza­sa­mi uży­wa się, rów­nież żelaz­ka. Jeże­li nie jeste­ście wpra­wie­ni pro­po­nu­je­my Wam wybrać małe pudeł­ko. Jeśli zde­cy­du­je­cie się na duże nale­ży użyć pro­gra­mu lub apli­ka­cji, by pociąć w nim zdję­cie na wię­cej kawał­ków, a co za tym idzie, każ­dą poło­wę przy­kle­jać osob­no napraw­dę bli­sko sie­bie – to trudne!

Krok 3: Po wybra­niu far­by nale­ży poma­lo­wać wybra­ne stro­ny pudeł­ka, prócz wiecz­ka.  Jeśli wybie­rze­cie bia­łą far­bę, musi­cie pamię­tać o poma­lo­wa­niu kil­ku warstw, by pokryć kolor drew­na. Wcze­śniej zde­cy­duj­cie, czy chce­cie malo­wać boki wiecz­ka, czy nie. Może Was zain­te­re­so­wać pomysł uży­cia czar­nej taśmy izo­lu­ją­cej, dzię­ki któ­rej w łatwy i ele­ganc­ki spo­sób przy­kry­je­cie koń­ców­ki obrazka.

Krok 4: Kie­dy poma­lo­wa­ne stro­ny wyschną przy­łóż­cie gra­fi­kę i deli­kat­nie zama­luj­cie ją za pomo­cą wody i kle­ju. Już wszyst­ko wyschło? Jeśli posta­no­wi­li­ście nie malo­wać boków, deli­kat­nie przy­klej­cie wcze­śniej wycię­tą taśmę i przy­klej­cie sta­ran­nie. Goto­we! Cena: od 20 zł

UWAGA: Jeśli uwa­ża­cie, że zro­bie­nie pudeł­ka, może oka­zać się dla Was za trud­ne pole­ca­my film nagra­ny na potrze­by kon­kur­su „Zamień śmie­ci w faj­ne rze­czy”.  Wystar­czy kawa­łek drew­na, wydru­ko­wa­na gra­fi­ka, wikol i pędzel. 

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  PolecaneStyl życia

  Prezenty, które ucieszą każdą Mamę - Dzień Matki

  Na całym świe­cie obcho­dzo­ny w róż­nych dniach i mie­sią­cach, w Pol­sce przy­pa­da 26 maja – Dzień Mat­ki – abso­lut­nie wyjąt­ko­we świę­to. W tym dniu szcze­gól­nie doce­nia­my nasze Mamy za wspar­cie, tro­skę i bez­gra­nicz­ną miłość, dla­te­go każda…
  Więcej
  Styl życia

  Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

  Naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki i powier­nicz­ki naszych sekre­tów. Trosz­czą się o nas jak mało kto, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu- 26 maja, chce­my, by nasze Mamy poczu­ły się wyjąt­ko­we i kocha­ne. Z tej oka­zji redak­cja Vers-24 wybrała…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Dzień Matki z Jo Malone London

  Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don, wpi­su­ją się w styl kla­sycz­nej angiel­skiej ele­gan­cji. Sta­no­wią ide­al­ne poda­run­ki dla kobiet, zwłasz­cza tych wyjąt­ko­wych – naszych mam. Zain­spi­ro­wa­ne natu­rą, sub­tel­ne kom­po­zy­cje będą dosko­na­łym poda­run­kiem dla każ­dej mamy. Zgod­nie z filozofią…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *