NewsroomUroda

Dzień Matki z Jo Malone London

Zapachy Jo Malone London, wpisują się w styl klasycznej angielskiej elegancji. Stanowią idealne podarunki dla kobiet, zwłaszcza tych wyjątkowych – naszych mam. Zainspirowane naturą, subtelne kompozycje będą doskonałym podarunkiem dla każdej mamy.
Zgodnie z filozofią przyświecającą marce Jo Malone London, prezent na Dzień Matki nie musi być tylko jednym zapachem, może być także kompozycją dwóch lub kilku Cologne zgodnie z ideą Fragrance CombiningTM. Przygotowane przez Jo Malone London zmysłowe kompozycje stanowią bukiet najróżniejszych podarunków – nawet dla najbardziej wymagających mam.

Peony&Blush Suede

Esen­cja wdzię­ku. Zmy­sło­wo kwit­ną­ce i nie­zwy­kle deli­kat­ne peonie. Ich zapach flir­tu­je z czer­wo­nym jabł­kiem oraz boga­tym aro­ma­tem jaśmi­nu, róży i goź­dzi­ków. Nie­zwy­kłą kom­po­zy­cję uzu­peł­nia nuta zamszu. Jego luk­su­so­wa i uwo­dzi­ciel­ska natu­ra ide­al­nie kore­spon­du­je z Świę­tem Kobiet.

English Pear&Freesia


Kwie­ci­sty powiew wio­sny. Efe­me­rycz­na świe­żość doj­rza­łych brzo­skwiń zosta­ła ople­cio­na bukie­tem fre­zji oraz dodat­ko­wo wzbo­ga­co­na aro­ma­tem bursz­ty­nu, paczu­li i drze­wa. Soczy­ście zie­lo­na pro­po­zy­cja.

Oran­ge Blos­som

Lśnią­ca oaza roślin­no­ści. Kwiat kle­men­tyn­ki poły­sku­je nad kom­po­zy­cją ser­ca z kwia­tów poma­rań­czy i lilii wod­nych. Cie­pła doda­ją nuty bal­sa­micz­nej weti­we­rii i kosać­ców. Połą­cze­nie Oran­ge Blos­som i Red Roses to ulu­bio­ny zapach Bay Gar­nett, sty­list­ki mody, któ­rej zawdzię­cza­my trend sty­lu vin­ta­ge.

W dniach 22- 27 maja we wszyst­kich buti­kach Jo Malo­ne Lon­don będą odby­wać się even­ty z oka­zji Dnia Mat­ki. Zapra­sza­my rów­nież Cie­bie i Two­ją mamę na wyjąt­ko­wy masaż rąk i dło­ni.

Mar­ka Jo Malo­ne Lon­don dostęp­na jest wyłącz­nie w per­fu­me­riach Douglas w war­szaw­skiej Arka­dii, łódz­kiej Manu­fak­tu­rze, kra­kow­skiej Gale­rii Kra­kow­skiej, poznań­skim Sta­rym Bro­wa­rze, wro­cław­skiej Wroc­la­vii, kato­wic­kiej Sile­sii, szcze­ciń­skiej Kaska­dzie, gdyń­skiej Rivie­rze oraz rze­szow­skiej Gale­rii Rze­szów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwia­ta­mi…
Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej