PolecaneStyl życia

Prezenty, które ucieszą każdą Mamę – Dzień Matki

Na całym świecie obchodzony w różnych dniach i miesiącach, w Polsce przypada 26 maja – Dzień Matki – absolutnie wyjątkowe święto. W tym dniu szczególnie doceniamy nasze Mamy za wsparcie, troskę i bezgraniczną miłość, dlatego każda Mama powinna poczuć się szczególnie i wyjątkowo. Oprócz życzeń, warto przygotować dla Mam choćby niewielki prezent. Znalezieniem go jest dla Ciebie wyzwaniem? Nasze propozycje prezentów z pewnością ucieszą każdą Mamę.

 

prezenty na dzien matki 2019

Pren­zen­ty na Dzień Mat­ki: książ­ka Dziew­czy­ny z wypie­ka­mi – Stan­kie­wicz Aga­ta, Nagat Mał­go­rza­ta, Cha­nel krem, W.Kruk bran­so­le­ta, książ­ka Beco­ming. Moja histo­ria – Oba­ma Michel­le,  zapa­rzacz do her­ba­ty Emma – STELTON, Le Petit Trou – kla­sycz­ny szla­frok, Cha­nel czer­wo­na pomad­ka, Cha­nel 1957, Insti­tut Esthe­derm krem Excel­la­ge,  Ser­ge Lutens UN BOIS VANILLE EDP, MOYE  jedwab­na poszew­ka na podusz­kę, ZARA HOME wazon, książ­ka – Mieć mło­dy umysł i cia­ło – Cho­ro­szyń­ski Miko­łaj.

Krem nie­mal wyjąt­ko­wy tak, jak każ­da Mama. For­mu­ła nowej gene­ra­cji wzbo­ga­co­na w rzad­kie i inten­syw­ne mole­ku­ły, któ­re zni­ka­ją  w trak­cie pro­ce­su doj­rze­wa­nia owo­ców nie­mal tak szyb­ko, jak się poja­wia­ją, prze­ka­zu­jąc skó­rze swo­ją rewi­ta­li­zu­ją­cą moc. Cera natych­miast ule­ga wzmoc­nie­niu, odzy­sku­je blask i ide­al­ny wygląd. Sub­li­ma­ge La Crème (Cha­nel) przy­wra­ca skó­rze wital­ność, siłę i dosko­na­ły wygląd, nawil­ża­jąc i roz­pro­mie­nia­jąc skó­rę, napi­na­jąc ją, wygła­dza­jąc zmarszcz­ki i popra­wia­jąc kon­tur twa­rzy. Dodat­ko­wo, krem redu­ku­je prze­bar­wie­nia a cera sta­je się bar­dziej jed­no­li­ta. Biżu­te­ria to naj­lep­szy pre­zent dla kobie­ty, ide­al­ny na każ­dą oka­zję. Wyko­na­na z żół­te­go zło­ta, sub­tel­na bran­so­le­ta (W.Kruk) o pró­bie 375 to prze­pięk­ny, ponad­cza­so­wy doda­tek na co dzień. Tą bio­gra­fię powin­na prze­czy­tać każ­da kobie­ta. W swo­jej książ­ce (Beco­ming. Moja histo­ria) Michel­le Oba­ma opi­su­je wcze­sne lata swo­je­go mał­żeń­stwa, kie­dy wal­czy­ła o zacho­wa­nie rów­no­wa­gi mię­dzy pra­cą, rodzi­ną a szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się poli­tycz­ną karie­rą męża. Histo­ria pisa­na z wdzię­kiem, humo­rem i szcze­ro­ścią, odkry­wa kuli­sy swo­je­go życia rodzin­ne­go oraz sta­wia nam waż­ne pyta­nia: kim jeste­śmy i kim chce­my się stać? W 1519 r. hisz­pań­ski kon­kwi­sta­dor Her­nand Cor­tes prze­by­wał w sto­li­cy impe­rium Azte­ków, gdzie odkrył wani­lio­wy napój, kakao oraz pieprz. Dwa lata póź­niej przy­wiózł  do Hisz­pa­nii kil­ka strącz­ków wani­lii. Zapach Un Bois Vanil­le (Ser­ge Lutens) zna­ne­go i cenio­ne­go na świe­cie per­fu­mia­rza to  zde­cy­do­wa­ny, moc­ny i inten­syw­ny zapach wani­lii, któ­ra nie jest grzecz­na – to abso­lut­nie znie­wa­la­ją­cy, niszo­wy zapach. Któ­ra z nas nie uwiel­bia szmi­nek czy błysz­czy­ków? Dzię­ki deli­kat­nej, ultra nawil­ża­ją­cej for­mu­le Rouge Coco Flash (Cha­nel) łatwo nało­żyć na usta jed­nym pocią­gnię­ciem. For­mu­ła pomad­ki natych­miast zmie­nia się w błysz­czą­cy ole­jek zapew­nia­jąc uczu­cie kom­for­tu, a jed­no­cze­śnie zapew­nia na ustach inten­syw­ny i błysz­czą­cy efekt. Wszyst­ko to dzię­ki cien­ko roz­pro­wa­dzo­nej war­stwie i kom­po­zy­cji lśnią­cych olej­ków wybra­nych ze wzglę­du na ich zdol­ność odbi­ja­nia świa­tła.

Sty­lo­wy, mini­ma­li­stycz­ny zapa­rzacz do her­ba­ty (Stel­ton) wypro­du­ko­wa­ny w Danii. Posia­da wbu­do­wa­ny, inte­li­gent­ny filtr, któ­ry moż­na zamknąć za pomo­cą prze­krę­ce­nia – dzię­ki nie­mu her­ba­ta natych­miast prze­sta­je się zapa­rzać, co z łatwo­ścią pozwa­la kon­tro­lo­wać jej inten­syw­ność. Ide­al­nie spraw­dzi się zarów­no w cią­gu dnia, jak i na dłu­gie, leni­we wie­czo­ry. Szyk i ele­gan­cja w jed­nym. Czy Two­ja Mama może być bar­dziej sty­lo­wa? Kla­sycz­ny szla­frok w 100% wyko­na­ny z czar­ne­go jedwa­biu (Le Petit Trou). Posia­da deli­kat­ne marsz­cze­nie na ręka­wach i prze­wią­zy­wa­ny w talii, jedwab­ny pasek. Excel­la­ge to wyjąt­ko­wa, luk­su­so­wa linia pro­duk­tów dla skó­ry doj­rza­łej, któ­ra reak­ty­wu­je połą­cze­nia mię­dzy­ko­mór­ko­we nie­zbęd­ne dla zacho­wa­nia mło­dej, jędr­nej skó­ry. Głę­bo­ko odży­wia­ją­cy krem (Esthe­derm) z tej linii dzień po dniu przy­wra­ca gęstość i blask skó­rze doj­rza­łej. 1975 to zapach stwo­rzo­ny z wyjąt­ko­wych skład­ni­ków. Zmy­sło­wy, skom­po­no­wa­ny z akor­du bia­łe­go piż­ma, deli­kat­nie prze­ple­cio­ny ber­ga­mot­ką, iry­sem i nero­li, a tak­że fase­to­wa­ny cedrem i mio­do­wy­mi, pudro­wy­mi nuta­mi (Cha­nel). Bia­ły, cera­micz­ny wazon z szorst­ką tek­stu­rą cudow­nie odmie­ni każ­de wnę­trze domu (Zara Home). Koniecz­nie nie zapo­mnij­cie o świe­żych kwia­tach! Lawen­do­wy crème brûlée, brow­nie z solo­nym kar­me­lem, ser­nik dynio­wy? A może pista­cjo­we tru­fle z kar­da­mo­nem? Lub grusz­ko­wo-mię­to­wy stru­del z nutą poma­rań­czy? Wszyst­ko to Two­ja Mama może teraz wycza­ro­wać z książ­ką (Dziew­czy­ny z wypie­ka­mi) w zaci­szu swo­jej kuch­ni – wyłącz­nie dla fanek słod­kich wypie­ków i pie­cze­nia. W zdro­wym cie­le zdro­wy duch? Autor książ­ki (Mieć mło­dy umysł i cia­ło) opie­ra się nie tyl­ko na naj­now­szych bada­niach, ale i wła­snym doświad­cze­niu. Oma­wia zasa­dy die­ty, któ­ra pozwa­la cie­szyć się dłu­gim życiem, dobrą kon­dy­cją fizycz­ną,  psy­chicz­ną i inte­lek­tu­al­ną. Jego wska­zów­ki spra­wią, że nie tyl­ko stra­ci­my zbęd­ne kilo­gra­my, wzmoc­ni­my ser­ce i uspraw­ni­my umysł, ale popra­wi­my jed­no­cze­śnie swo­je samo­po­czu­cie i wydłu­ży­my życie. Zło­te, ele­ganc­kie kol­czy­ki wyko­na­ne z żół­te­go zło­ta pró­by 375 (W. Kruk) to wyjąt­ko­wy i kla­sycz­ny doda­tek do każ­dej wizy­to­wej sty­li­za­cji. Z pew­no­ścią niko­go nie trze­ba już prze­ko­ny­wać, jak waż­ny jest dobry, głę­bo­ki sen. Bia­ła, jedwab­na poszew­ka na podusz­kę (Moye) o gład­kiej, mini­ma­li­stycz­nej for­mie z koper­to­wym zamknię­ciem dobro­czyn­nie dzia­ła na wraż­li­wą skó­rę twa­rzy, deli­kat­nie ją otu­la­jąc. Zapo­bie­ga odgnie­ce­niom i zmarszcz­kom, a tak­że korzyst­nie wpły­wa na kon­dy­cję wło­sów, chro­niąc ją przed mecha­nicz­ny­mi podraż­nie­nia­mi pod­czas snu. Jedwab­na poszew­ka na podusz­kę to tak­że per­fek­cyj­ny pomysł na wyjąt­ko­wy pre­zent, dzię­ki wyjąt­ko­wej per­so­na­li­za­cji – ręcz­ne­mu zdo­bie­niu jedwa­biu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomStyl życia

Propozycje prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy to ide­al­na oka­zja, aby podzię­ko­wać Naszym rodzi­ciel­kom za cie­pło i wspar­cie, któ­re otrzy­mu­je­my od nich każ­de­go dnia. I choć żad­na rzecz nie jest w sta­nie w peł­ni uka­zać Naszej miło­ści i wdzięcz­no­ści, war­to…
Więcej
DesignStyl życia

(Z)ręczna robota, czyli Handmade na Dzień Matki

Dzień Mat­ki już jutro, a Ty jesz­cze nie masz pre­zen­tu? Z pew­no­ścią każ­dy upo­mi­nek przy­nie­sie Jej ogrom­ną radość – w koń­cu liczy się pamięć i gest. Jed­nak redak­cja VERS-24 zachę­ca, by w tym roku stwo­rzyć same­mu sper­so­na­li­zo­wa­ny i oso­bi­sty poda­rek dla naszej rodzi­ciel­ki. Mamy dla Was kil­ka pomy­słów o róż­nych stop­niach trud­no­ści, któ­rych reali­za­cja nie zaj­mie dłu­żej, niż godzi­nę, a przy­nie­sie osza­ła­mia­ją­cy efekt. Prze­ko­na­cie się też, że wyjąt­ko­wy pre­zent nie zawsze wyma­ga dużych pie­nię­dzy.
Więcej