La Mania przedstawia pierwszy zapach marki!

Zapach La Manii jest wybitnie kobiecy –  przeciwieństwo popularnych dziś perfum uniseks. Wyrazisty, kuszący, zmysłowy. Zostaje w pamięci na długo. Przypomina mi zapach pokazów Haute Couture w Paryżu, niezwykłe, aromatyczne francuskie perfumerie oraz atmosferę Belle Époque” Joanna Przetakiewicz              

zapach marki La Mania                                          

Pierw­szy zapach mar­ki La Mania wypro­du­ko­wa­ny został we fran­cu­skiej miej­sco­wo­ści Gras­se – świa­to­wej sto­li­cy per­fum, a pra­ca nad nim trwa­ła ponad rok.

To uni­kal­na kom­po­zy­cja  wie­lu  akor­dów – połą­cze­nie świe­że­go zapa­chu gra­pe­fru­ita oraz kwia­tu poma­rań­czy z wyraź­nym dodat­kiem słyn­ne­go zmy­sło­we­go  pat­cho­uli. To zapach, któ­ry uwo­dzi inten­syw­no­ścią. 

Kom­po­zy­cja zapa­cho­wa:

  • Nuta gór­na: gra­pe­fru­it;
  • Nuta ser­ca: róża, bia­łe kwia­ty, pat­cho­uli;
  • Nuta bazo­wa: drze­wo san­da­ło­we, bia­łe piż­mo, vanil­la.

Nuta gór­na, któ­ra otwie­ra aro­mat, to mix wytraw­nych, świe­żych i soczy­stych, ale jed­no­cze­śnie pozba­wio­nych ostro­ści i kwa­sko­wa­to­ści akor­dów. Po chwi­li do naj­bar­dziej lot­nej nuty dołą­cza­ją uwo­dzi­ciel­skie nuty kwia­to­we i w połą­cze­niu ze zmy­sło­wą mie­szan­ką bia­łych kwia­tów, two­rzą nie­zwy­kle boga­tą i uwo­dzi­ciel­ską kom­po­zy­cję. Całość w nucie bazo­wej zwień­czo­na jest zapa­cha­mi z akor­du drzew­ne­go (cedr, drze­wo san­da­ło­we) i orien­tal­ne­go (bia­łe piż­mo, wani­lia), któ­re nada­ją zapa­cho­wi solid­ną i zde­cy­do­wa­ną pod­sta­wę.

Zapach La Manii  („par­fum”) dostęp­ny będzie w sprze­da­ży od 01.12.2015 – w skle­pie inter­ne­to­wym www.lamania.eu oraz w buti­kach w War­sza­wie, Kato­wi­cach, Gdy­ni oraz we Wro­cła­wiu. Cena za 50 ml 249 PLN.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy