ModaZOOM ON

ZOOM ON: La Mania

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, lamania.com Eks­klu­zyw­ny pol­ski dom mody, któ­ry ubie­ra naj­więk­sze gwiaz­dy i poja­wia się w pre­sti­żo­wych i eks­klu­zyw­nych domach han­dlo­wych na świe­cie. Na jego cze­le stoi przed­się­bior­cza i nie­za­leż­na kobie­­ta- Joan­na Prze­­ta­­kie­­wicz- nie…

Więcej
ModaNewsroom

La Mania Denim

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: lamaniabyjoanna.eu La Mania nie zwa­la­nia tem­pa. Od ponad tygo­dnia może­my podzi­wiać efek­ty pra­cy Joan­ny Prze­ta­kie­wicz, Iny Lekie­wicz i Mar­ty Dyks – naj­now­szy look­bo­ok mar­ki. Tym razem pro­jek­tant­ka zmie­ni­ła tak­ty­kę. La Mania otwie­ra się…

Więcej