Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do 50zł, któ­re zachwy­cą każ­de­go. 

Inten­syw­ny, zapach i pięk­ny design to to, co naj­bar­dziej kocha­my. Ory­gi­nal­na zapa­cho­wa świe­ca w cera­micz­nym pojem­ni­ku i drew­nia­ną pokryw­ką od H&M odmie­ni każ­dy wystrój, two­rząc nie­po­wta­rzal­ny nastrój. Pali się aż do 35 godzin.

Mały, okrą­gły, zło­ty wazon z meta­lu z małym otwo­rem u góry, któ­ry rów­nież kupi­cie w H&M to ide­al­ny doda­tek do każ­de­go salo­nu. Prak­tycz­ny i efek­tow­ny, pasu­je zarów­no do nowo­cze­snych jak i kla­sycz­nych, baro­ko­wych wnętrz.

Jeśli nie prze­pa­da­cie za zło­tem, do gustu z pew­no­ścią przy­pad­nie Wam zie­lo­ny, szkla­ny, lek­ko trans­pa­rent­ny wazon Rib­bed mar­ki HKLIVING zna­nej z pięk­ne­go skan­dy­naw­skie­go wzor­nic­twa z lek­ką nutą indu­strial­nej suro­wo­ści. Świet­nym pre­zen­tem będą też nie­po­wta­rzal­ne i nie­ty­po­we kub­ki – ręcz­nie wyko­na­ny, cera­micz­ny kubek w sty­lu lat 70. od HKLIVING czy nie­co bar­dziej mini­ma­li­stycz­ny,  czar­ny kubek Neri Blo­omin­gvil­le.

Od lat wśród pre­zen­tów świą­tecz­nych prym wio­dą książ­ki. Nic dziw­ne­go, tym bar­dziej, jeśli mamy do wybo­ru cie­ka­we, pięk­nie wyda­ne pozy­cje, do któ­rych war­to wra­cać i któ­re każ­dy chciał­by mieć na pół­ce. Książ­ka „Krót­kie odpo­wie­dzi na wiel­kie pyta­nia” Haw­kin­ga Ste­phen’a – kosmo­lo­ga i auto­ra best­sel­le­ra  „Krót­ka histo­ria cza­su” , któ­ry w swej ostat­niej książ­ce, któ­ra uka­za­ła się po jego śmier­ci pozo­sta­wia swo­je ostat­nie pró­by odpo­wie­dzi na nasze pyta­nia o miej­sce i przy­szłość we wszech­świe­cie. Skąd się wzię­li­śmy? Czy osta­tecz­nie prze­trwa­my? Czy postęp tech­ni­ki uchro­ni nas przed zagła­dą? To tyl­ko nie­któ­re z nich. Haw­king, uzna­ny za jeden z naj­więk­szych umy­słów naszych cza­sów pozo­sta­wił po sobie nie­zwy­kle wcią­ga­ją­cą książ­kę, któ­rą po pro­stu trze­ba znać. Autor przed­sta­wia w niej poglą­dy doty­czą­ce naj­po­waż­niej­szych zagro­żeń, przed jaki­mi stoi ludz­kość, oraz przy­szło­ścią ziem­skie­go glo­bu. Nowa książ­ka auto­ra świa­to­wych best­sel­le­rów “Sapiens”  i  “Homo deus. Krót­ka histo­ria jutra”- Yuval Noah Hara­ri, „ 21 lek­cji na XXI wiek” to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa.  Słyn­ny izra­el­ski histo­ryk i wizjo­ner w swym naj­now­szym dzie­le sku­pia się na obec­nie doty­ka­ją­cych nas pro­ble­mach. Dzię­ki tej książ­ce, w krót­kich roz­dzia­łach zgłę­bić moż­na naj­więk­sze tajem­ni­ce teraź­niej­szo­ści: Donald Trump, Bre­xit, fake new­sy, bio­tech­no­lo­gia, sztucz­na inte­li­gen­cja, roz­sze­rzo­na rze­czy­wi­stość, dewa­sta­cja śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, kry­zys uchodź­czy, ter­ro­ryzm, schy­łek libe­ra­li­zmu. War­to zasta­no­wić się: co te zja­wi­ska mówią o czło­wie­ku i współ­cze­snym świe­cie? „Beco­ming. Moja histo­ria” to książ­ka pierw­szej Afro­ame­ry­kan­ki i Pierw­szej Damy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Michel­le Oba­my. W cza­sie pre­zy­den­tu­ry swe­go męża,  Michel­le sta­ła się iko­ną i jed­ną z naj­bar­dziej ujmu­ją­cych kobiet naszych cza­sów, sta­ra­jąc się bar­dziej otwo­rzyć Bia­ły Dom. Jako rzecz­nicz­ka kobiet nie tyl­ko w USA, ale i na całym świe­cie zmie­nia zachę­ca do zdrow­sze­go i aktyw­ne­go try­bu życia. Ta książ­ka to zbiór jej doświad­czeń – od dzie­ciń­stwa w połu­dnio­wym Chi­ca­go, przez lata pra­cy na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku, aż do cza­su spę­dzo­ne­go w naj­słyn­niej­szym domu świa­ta. To pozy­cja cie­pła, mądra i odkryw­cza – nie tyl­ko dla kobiet!

Kosme­ty­ki to jed­ne z naj­chęt­niej (obok ksią­żek) wybie­ra­nych pre­zen­tów – a już wybie­ra­jąc bal­sam Kwiat Lipy do rąk i cia­ła pol­skiej mar­ki YOPE może­cie być pew­ni zado­wo­le­nia obda­ro­wa­nej oso­by. Ten bal­sam jest stwo­rzo­ny  dla każ­de­go rodza­ju skó­ry- nie zawie­ra SLS, SLES, para­be­nów, para­fi­ny, sili­ko­nów i barw­ni­ków. Ujędr­nia i uela­stycz­nia, świet­nie spraw­dza się w pie­lę­gna­cji skó­ry suchej i wraż­li­wej dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom nawil­ża­ją­cym, łago­dzą­cym i odżyw­czym oraz natu­ral­nym skład­ni­kom: eks­trak­to­wi z kwia­tów lipy, rumian­ku i nagiet­ka, nasion lnu, masła shea i oli­wy z oli­wek. W dodat­ku bar­dzo łatwo się roz­pro­wa­dza i szyb­ko wchła­nia, nada­jąc skó­rze przy­jem­ny zapach przy­wo­dzą­cy na myśl cie­płe, let­nie dni dzię­ki eks­trak­to­wi z kwia­tów lipy.

Pod cho­in­kę świet­nie spraw­dzi się rów­nież lek­kie mlecz­ko do cia­ła prze­ciw prze­su­sza­niu Mixa, prze­zna­czo­ne do skó­ry nor­mal­nej jak i suchej ze skłon­no­ścią do prze­su­sza­nia. Mlecz­ko pozwa­la zacho­wać ela­stycz­ność  oraz opty­mal­ne nawil­że­nie skó­ry, a lek­ka kon­sy­sten­cja gwa­ran­tu­je skó­rze orzeź­wie­nie, kom­fort i miękkość.

Kocha­my pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i jeste­śmy prze­ko­na­ni, że taki pre­zent w posta­ci ziar­ni­ste­go peelin­gu do cia­ła Sepho­ra Col­lec­tion o nie­zwy­kle sma­ko­wi­tej for­mu­le i w pię­ciu uza­leż­nia­ją­cych zapa­chach, któ­ry deli­kat­nie złusz­cza skó­rę spra­wia­jąc, że sta­je się mięk­ka i pięk­na, ucie­szy każ­de­go. Dla tych, któ­rzy nie mogą uży­wać peelin­gu mamy alter­na­ty­wę – nawil­ża­ją­cy i orzeź­wia­ją­cy żel do cia­ła z alo­esem, któ­ry posia­da wła­ści­wo­ści kre­mu nawil­ża­ją­ce­go i lek­kość. Trans­pa­rent­ny żel wzbo­ga­co­ny alo­esem oraz eks­trak­tem z kak­tu­sa o orzeź­wia­ją­cej i lek­kiej for­mu­le, koi skó­rę pozo­sta­wia­jąc sub­tel­ny zapach.

Gustow­ną i naj­pięk­niej­szą biżu­te­rię na drob­ny pre­zent znaj­dzie­cie w Zarze - do wybo­ru duże, dłu­gie kol­czy­ki w kształ­cie kul (bia­łe i zło­te) z łączo­nych mate­ria­łów, zapi­na­ne na sztyft z klip­sem bądź sze­ro­kie, tek­stu­ro­wa­ne, zło­te, meta­lo­we kol­czy­ki koła z zapię­ciem na sztyft.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Świę­ta coraz bli­żej. Przy­po­mi­na­ją nam o tym pio­sen­ki pusz­cza­ne w cen­trach han­dlo­wych i sły­sza­ne w radiu, pięk­ne ozdo­by, cho­in­ki i prze­peł­nio­ne cen­tra han­dlo­we. Dla wszyst­kich tych, któ­rzy świą­tecz­ne zaku­py zosta­wi­li na ostat­nią chwi­lę, redak­cja Vers-24…
Więcej
Moda

Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku koniecz­nie nad­rób zale­gło­ści. Może być to mały upo­mi­nek lub całkiem…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, które…
Więcej