Styl życia

Prezenty na ostatnią chwilę

Święta coraz bliżej. Przypominają nam o tym piosenki puszczane w centrach handlowych i słyszane w radiu, piękne ozdoby, choinki i przepełnione centra handlowe. Dla wszystkich tych, którzy świąteczne zakupy zostawili na ostatnią chwilę, redakcja Vers-24 przygotowała listę niepowtarzalnych prezentów last-minute, które z pewnością ucieszą każdego.

swiąteczne prezenty, Christmas gifts, co kupic dla niej

Anka Kry­sty­niak, H&M, Rosa Cha­ins, Zara Home, Cha­nel, The Odder side, Yope, Gro­ovy, H&M Home, Isa­do­ra, książ­ka “Gotu­ję, nie mar­nu­ję”, Estee Lau­der, KOI

Biżu­te­ria to jeden z naj­czę­ściej wybie­ra­nych pre­zen­tów gwiazd­ko­wych. Te abso­lut­nie uni­ka­to­we, asy­me­trycz­ne kol­czy­ki z natu­ral­ny­mi per­ła­mi (ROSA Cha­ins) to ręcz­nie wyko­na­ne z żół­te­go zło­ta małe dzie­ło sztu­ki. W dodat­ku dostęp­ne w trzech róż­nych warian­tach: parze krót­kich lub dłu­gich kol­czy­ków oraz asy­me­trycz­nej; za to sub­tel­ny, pozła­ca­ny 24-kara­to­wym zło­tem naszyj­nik z dwo­ma krzy­ża­mi (Anka Kry­sty­niak) będzie pięk­nym dopeł­nie­niem każ­dej sty­li­za­cji. Zło­te kol­czy­ki Smo­oth No. 1 (Gro­ovy), któ­rych moty­wem prze­wod­nim są for­mo­wa­ne ręcz­nie w wosku brył­ki są sym­bo­lem wyjąt­ko­wo­ści, róż­no­rod­no­ści oraz kobie­co­ści. Zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne dla każ­dej kobie­ty, bez wzglę­du na jej styl czy kolor. Co wię­cej, każ­da brył­ka wyko­rzy­sta­na w kolek­cji jest jedy­nym w swo­im rodza­ju, poje­dyn­czym egzem­pla­rzem. 

Cenią­cych kom­fort i ele­gan­cję z pew­no­ścią zado­wo­li naj­wyż­szej jako­ści kasz­mi­ro­wy szal (H&M) zakoń­czo­ny ścią­ga­czem. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów war­to pomy­śleć rów­nież o desi­gner­skich akce­so­riach, któ­re odmie­nią każ­de miesz­ka­nie. I tak w ramach gwiazd­ko­we­go pre­zen­tu świet­nie spraw­dzi się nie­ty­po­wa, płó­cien­na poszew­ka na podusz­kę we wzo­rzy­ste nadru­ki (H&M Home), wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny z ukry­tym suwa­kiem. Szkla­na, krysz­ta­ło­wa zasta­wa z rżnię­te­go szkła (Zara Home) będzie nie­za­stą­pio­na nie tyl­ko w kuch­ni czy jadal­ni pod­czas uro­czy­stej kola­cji, ale świet­nie spraw­dzi się jako deko­ra­cja sto­łu. Kosme­ty­ki to naj­chęt­niej wybie­ra­ne przez nas pre­zen­ty. Rewo­lu­cyj­ne serum odmła­dza­ją­ce do twa­rzy Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Reco­ve­ry Com­plex II (Estee Lau­der) już od pierw­sze­go uży­cia zapew­nia pro­mien­ny i młod­szy wygląd, a skó­ra sta­je się pięk­niej­sza. Dodat­ko­wo bły­ska­wicz­nie zmniej­sza widocz­ność wszyst­kich klu­czo­wych oznak sta­rze­nia się skó­ry, wyko­rzy­stu­jąc zdol­ność skó­ry do jej odno­wy pod­czas snu. Gład­sza, nawil­żo­na i moc­niej­sza skó­ra to marze­nie każ­dej kobie­ty i gwa­ran­cja sku­tecz­no­ści oraz zado­wo­le­nia. Zimą skó­ra potrze­bu­je szcze­gól­nej i kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji. Nie ma lep­sze­go pro­duk­tu do rąk od La Cre­me Main Textu­re Riche (Cha­nel). Odpo­wia­da­ją­cy ocze­ki­wa­niom współ­cze­snej kobie­ty poręcz­ny for­mat i jedy­ny w swo­im rodza­ju design ide­al­nie pasu­ją­cy do każ­dej toreb­ki. To krem o wyjąt­ko­wo inten­syw­nym dzia­ła­niu, prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji suchych i deli­kat­nych rąk oraz paznok­ci. For­mu­ła wzbo­ga­co­na masłem shea spra­wia, że krem jest nie­zwy­kle odżyw­czy, a jego otu­la­ją­ca, nie­lep­ka i szyb­ko wchła­nia­ją­ca się kon­sy­sten­cja spra­wia pozo­sta­wia dło­nie mięk­kie i deli­kat­nie, pach­ną­ce kwia­to­wo-owo­co­wym zapa­chem. Szu­kasz deli­kat­ne­go, łago­dzą­ce­go pro­duk­tu do codzien­ne­go oczysz­cza­nia? Drob­no­ziar­ni­sty peeling (KOI) boga­ty w natu­ral­ne skład­ni­ki i opar­ty na ścier­ni­wie z pestek more­li zawie­ra natu­ral­ne eks­trak­ty z lnu, lipy i rumian­ku; dzię­ki temu dokład­nie pie­lę­gnu­je skó­rę i pozo­sta­wia ją gład­ką. Doda­tek łago­dzą­cej sub­stan­cji- allan­to­iny spra­wia, że pro­dukt jest odpo­wied­ni zarów­no do skó­ry suchej, tłu­stej, jak i mie­sza­nej czy wraż­li­wej. 

Książ­ka Syl­wii Maj­cher „Gotu­ję, nie mar­nu­ję” (Empik) to lek­tu­ra dla wszyst­kich tych,  któ­rzy szu­ka­ją pomy­słu na wyko­rzy­sta­nie tego, co zosta­ło w lodów­ce i kuchen­nych szaf­kach. Mistrzy­ni kuchen­nej impro­wi­za­cji udo­wad­nia, że nie ma skład­ni­ka, któ­re­go nie moż­na wyko­rzy­stać powtór­nie. Inspi­ru­ją­ce prze­pi­sy na dania z resz­tek, a tak­że pomoc­ne  w pla­no­wa­niu menu i ukła­da­niu listy zaku­pów wska­zów­ki to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa, szcze­gól­nie na poświą­tecz­ny czas. Poręcz­ny, nie­wiel­ki róż w sztyf­cie  Blush Stick ‘N Brush (Isa Dora) to kosme­tyk wprost stwo­rzo­ny do każ­dej kobie­cej toreb­ki. Już jed­nym ruchem pod­kre­ślisz kości policz­ko­we, nada­jąc im sub­tel­ne­go rumień­ca bez plam i dodat­ko­wych pędz­li. Dla sio­stry, mamy, przy­ja­ciół­ki- krót­ki, mięk­ki i cie­pły, kre­mo­wy car­di­gan pol­skiej mar­ki (The Odder Side) spra­wi, że nie będzie chcia­ła się z nim roz­sta­wać. Wyko­na­ny z naj­wyż­szej jako­ści weł­ny i alpa­ki luź­ny fason z obni­żo­ny­mi ramio­na­mi, pięk­nie ukła­da się na cie­le. Zapa­chy potra­fią przy­wo­ły­wać set­ki wspo­mnień. Nie ma więc pięk­niej­sze­go pre­zen­tu, któ­ry może­my poda­ro­wać bli­skim, niż świe­ce zapa­cho­we. Wyjąt­ko­wy aro­mat ambry, wanil­li, cedru i piż­ma zamknię­ty w eko­lo­gicz­nej bry­le z sojo­we­go wosku (YOPE) two­rzy nie­po­wta­rzal­ny orien­tal­ny, lek­ko słod­ki, nie­zwy­kle zmy­sło­wy i otu­la­ją­cy zapach, któ­ry koja­rzy się cie­płem rodzin­ne­go domu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Świąteczne prezenty do 50 zł, które zachwycą każdego

Boże Naro­dze­nie to czas rado­ści i dzie­le­nia się z bli­ski­mi. Liczy się pamięć i gest, a nic nie uszczę­śli­wia tak bar­dzo, jak obda­ro­wy­wa­nie tych, któ­rych kocha­my. Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów koniecz­nie sprawdź­cie naszą listę pre­zen­tów do…
Więcej
Moda

Zrób sobie prezent na Walentynki

Walen­tyn­ki to świę­to, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­mi obda­ro­wu­je­my uko­cha­ne oso­by. Ale czy kie­dy­kol­wiek pomy­śla­łaś, że powin­naś zro­bić pre­zent rów­nież sobie? Jeże­li nie, to w tym roku koniecz­nie nad­rób zale­gło­ści. Może być to mały upo­mi­nek lub cał­kiem…
Więcej
Uroda

Zestawy kosmetyków do włosów na Gwiazdkę

Świę­ta zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, czas pomy­śleć o pre­zen­tach! Nie ma bar­dziej uni­wer­sal­ne­go, a zara­zem prak­tycz­niej­sze­go upo­min­ku niż zestaw pie­lę­gna­cyj­nych kosme­ty­ków – zawsze się przy­da­je. Jeśli dodat­ko­wo jest prze­pięk­nie zapa­ko­wa­ny, ele­ganc­ki i zawie­ra kosme­ty­ki, któ­re…
Więcej